Ber om innspill på sak om skolestruktur

Klikk for stort bilde Utdanningsdirektør Nina Ellingsen Høiskar  I dag sender fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar ut sitt foreløpige forslag til endring i den framtidige tilbudsstrukturen i Nordland. Nå vil direktøren ha innspill på forslaget, før saken ferdigstilles for politisk behandling i fylkesråd og fylkesting.

- Jeg må presisere at det forslaget  vi nå går ut med, er et foreløpig forslag basert på et administrativt arbeid i avdeling for utdanning og kompetanse samt en relativt omfattende aktivitet med innspillsmøter i hele fylket i løpet av september måned. Vi har gjennomført innspillsmøter med både regionråd og med representanter for nærings- og arbeidsliv og videregående skoler, sier Høiskar.

Last ned fylkesdirektørens foreløpige forslag (PDF, 914 kB)

Fylkesdirektøren ser fram til å få innspill før administrasjonens endelige forslag oversendes til politisk nivå. Følgende er invitert til å gi innspill til det foreløpige forslaget:  De videregående skolene, Elevorganisasjonen, Ungdommenes fylkesråd, Yrkesopplæringsnemnda, regionrådene, opplæringskontorene, Fylkesmannen, fylkestillitsvalgte for Utdanning og kompetanse, samt NHO Nordland og KS Nordland. Fristen for å komme med innspill er 28. oktober 2020.

Endelig forslag fremmet av fylkesrådet skal behandles av fylkestinget i desember 2020. Den nye tilbudsstrukturen skal gjelde for den kommende fireårsperioden. - Dette skal sikre forutsigbarhet i hvilke utdanningstilbud som blir utlyst i de kommende fire årene ved våre 16 videregående skolene i Nordland, sier Høiskar.

Relevant og forutsigbar

Det er viktig at framtidig tilbudsstruktur skal være tilpasset arbeidslivets behov, slik at samordning av tilbud og kompetanseetterspørselen blir bedre og mer forutsigbar. I denne sammenheng er kompetansestrategien for Nordland et viktig moment – det samme gjelder Nordlandsmodellen, strategien for økt gjennomføring i videregående opplæring i Nordland. 

Læreplassgarantien i Nordland er også et viktig tiltak i sammenheng med den framtidige tilbudsstrukturen. Den utvikles nå for å sikre at alle som er kvalifisert kan få en læreplass.  

Videre er det et behov for å regionalisere utdanningstilbudene innen videregående opplæring. Dette har blant annet sammenheng med de vedtatte økonomiske rammene for kommende fireårsperiode – her er det lagt til grunn en innsparing på nærmere 150 mill. kroner for utdanningssektoren. I tillegg er det en relativt stor elevtallsnedgang med 1250 færre elever siden 2012 og fram til i dag. Nordland er et stort yrkesfagsfylket, men har samtidig behov for flere studieforberedte ungdommer. 

Hovedtrekkene i de foreløpige forslagene 

 I tillegg til innføring av fagfornyelsen med nye læreplaner i alle fag, er det også gjort endringer nasjonalt i tilbudsstrukturen. Fra høst 2020 er det innført en ny struktur innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Nytt Vg1-nivå er innført fra og med inneværende skoleår, og implementeringen av ny yrkesfagstruktur på Vg2-nivå skjer fra og med skoleåret 2021-2022. Dette betyr også at mange av endringene som foreslås, kommer som en følge av at noen Vg2-tilbud utgår og ikke videreføres i ny struktur. Andre Vg2-tilbud endrer navn eller bytter utdanningsprogram, noe som betyr at en del nåværende tilbud erstattes av et eller flere nye Vg2-tilbud fra og med høsten 2021. En stor del av de foreslåtte endringer er knyttet til et slikt «innbytte». Videre er også en del av innspillene som er kommet i forbindelse med innspillsmøtene i september, innarbeidet i forslaget. 

Fortsatt robust struktur i Nordland

De aller fleste tilbud videreføres i forslaget. Totalt sett medfører de foreslåtte endringer en nedgang i tilbud på ca. 2,4 % sammenlignet med dagens struktur - noe som betyr at fylkeskommunen i framtiden fortsatt vil kunne ha et robust opplæringstilbud tilpasset arbeidslivets behov. 

 

Bakgrunn
I juni 2019 vedtok fylkestinget i Nordland at det skulle innføres en ny modell for arbeidet med tilbudsstruktur med virkning fra skoleåret 2020-2021. Modellen innebærer at framtidige planer for tilbudsstruktur innen videregående opplæring legges fram for fylkestinget hvert fjerde år i stedet for årlig slik det har vært til nå.

Hensikten er blant annet behovet for en mer langsiktig planlegging av tilbudsstruktur og mer forutsigbarhet både for elever, ansatte, foresatte og arbeidslivet.