Byggestart i Mælen

Dagens kryss med fortau og bussholdeplass - Klikk for stort bildeMælenkrysset skal bygges om. Rundkjøring skal stå ferdig i løpet av høsten. 

Krysset Nordstrandveien/Burøyveien i Bodø har høy trafikk, dårlig sikt, og oppleves ofte som en flaskehals. I disse dager rigges det til byggestart for en rundkjøring som skal stå ferdig høsten 2021.

- Med rundkjøring i Mælen vil siktforholdene bli bedre, og farten vil gå ned inn mot krysset. Vi får en bedre trafikkavvikling og tryggere ferdsel for alle trafikantgrupper, sier seksjonsleder for vegutbygging i Nordland fylkeskommune, Christian H. Forsmo.  

Tre armer

Rundkjøringen får tre armer. Trafikk som skal til Burøya fra riksveg 80 eller fra sentrum vil bli kanalisert via Jernbaneveien og Dreyfushammarn til Burøyveien. Det vil gi mindre trafikk i Nordstrandveien og gjennom den nye rundkjøringen.

Bedre for kollektiv og myke trafikanter

På oversiden av rundkjøringen skal det bygges en ny bussholdeplass. Bussen får et eget felt utenom selve rundkjøringen, for en smidigere passering. Det blir også lagt bedre til rette for de som sykler og går.

Kartlagte grunnforhold  

Før byggingen er det gjort undersøkelser av grunnforholdene. 

- Vi er godt kjent med grunnforholdene og kvikkleiren i området, og har stor forståelse for at folk er opptatt av dette temaet.

Det er gjort flere grunnboringer både i sjøen og på land. Det er også tatt opp prøver og utført geotekniske analyser av disse.

- Beregningene viser at kravene til stabilitet er godt ivaretatt. Den bløte leira ligger også så dypt at vi ikke vil komme i berøring med denne. De faglige vurderingene er at det ikke er behov for ekstra sikringstiltak i området, ut over det som er påkrevd for denne type anleggsarbeid, sier Forsmo.

Arbeidsplan 

Mesta AS skal utføre arbeidene på vegne av Nordland fylkeskommune. Entreprenøren er i gang med tilrigging.

- De første dagene vil det være mindre, forberedende arbeider, før det er klart for større anleggsaktivitet. 

Arbeidstiden er i utgangspunktet klokken 07.00–19.00, alle dager utenom søndag. Den første tiden vil det også pågå arbeider langs Burøyveien fra sjøen og oppover, i forbindelse med etablering av overvannssystem.

- Trafikken vil ikke bli særlig berørt i starten, men det vil bli reguleringer, spesielt i Burøyveien etter hvert. Følg skiltingen og vær oppmerksom på anleggsaktivitet nært veien, sier Forsmo.

Det er ikke planlagt noen sprengningsarbeider. 

Nordstrandveien

Prosjektet i Mælen er en del av Bypakke Bodø fase 1. 

- Resten av Nordstrandveien, mellom Mælen og Rønvikkrysset, inngår i Bypakke Bodø fase 2. Denne er ikke endelig vedtatt ennå, så det er for tidlig å si når prosjektet kan bli bygd, avslutter seksjonsleder Christian H. Forsmo i Nordland fylkeskommune.

Kostnader og finansiering

Oppgraderingen i prosjektet fv. 834 Mælen har en antatt totalkostnad på rundt 50 millioner kroner. Delprosjektet finansieres med midler fra Nordland fylkeskommune og bomringen.

Tegning viser ny rundkjøring, busslomme og overganger for de som sykler og går.  - Klikk for stort bildeSkisse av prosjektet Statens vegvesen   Klikk for stort bildeMælenkrysset nederst i bildet skal bygges om. Odd-Marvin Jørgensen, Statens vegvesen