Fylkesrådet ønsker to sykehus på Helgeland

Fylkesrådet har vektlagt styrevedtaket i Helgelandssykehuset i sin innstilling til ny sykehusstruktur. - Vedtaket forskyver tyngdepunktet for sykehusstrukturen sørover på Helgeland. Da er det naturlig at Helse Nord tar utgangspunkt i Sandnessjøen som hovedsykehus, samtidig er det svært viktig å få et akuttsykehus lagt til Mo i Rana, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

I tillegg til akuttfunksjonen ved sykehuset på Mo, mener fylkesrådet at de ortopediske tilbudene må utvikles videre.
-Vi anbefaler fylkestinget å legge tung vekt på at befolkningen på hele Helgeland må ha et trygt og fremtidsrettet helsetilbud. Det innbefatter et godt fødselstilbud og tjenester innen psykiatri og rus, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.  

Fylkesrådet er tydelig på at begge sykehus må ha fødetilbud, og i tillegg mener det at nytt DMS må vurderes i Mosjøen, og at det distriktspsykiatriske miljøet blir videreutviklet i Mosjøen.
- I Mosjøen bør Helse Nord bygge opp et tungt fagmiljø knyttet til psykiatri og rus, sier Norvoll.

For å gi befolkningen et nært og godt helsetilbud, er det viktig at de destriktsmedisinske sentrene gis et bredt innhold, mener fylkerådet.  
- Slik vil flest mulig helsetjenester tilbys nært hjemstedet. Samtidig må det sikres et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å opprettholde akuttsykehus, sier Norvoll.

Fylkesrådet mener Helse Nord i den videre prosessen med utredning og avgjørelse av sykehusstruktur må ha et særskilt fokus på rekruttering til spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Det prehospitale tilbudet får også tydelig fokus i innstillingen, gjennom krav om gode og sikre transportordninger, med tilstrekkelig kapasitet for ambulansetjenester og annen pasienttransport for hele Helgeland.   

Fylkesrådet ønsker i tillegg tett dialog med kommunene som eventuelt mister sitt sykehus, og vil sammen med dem se på hvilke avbøtende tiltak som kan iverksettes.
- Nedlegging av sykehus medfører ytterligere tap av statlige kompetansearbeidsplasser i kommunene som rammes. Vi forventer at Staten har et særskilt fokus på etablering av statlige arbeidsplasser i de aktuelle kommunene, sier Norvoll.