Fylkestingets 4. samling 2015

Foreløpig program

Søndag 18. oktober

  Gruppemøter
  Møte i valgnemnda
Kl 18.00

Utdeling av IT-verktøy og opplæring i dette
v/IT-fagarbeider Kjell-Rune Ness

Opplæring i politikerportalen
v/kontorleder Kristin Nilsen

   

Mandag 19. oktober

Kl 08.50  Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00 Fylkestingets åpning
  Kulturinnslag
  FT-sak 108/2015 - Godkjenning av fylkestingsvalget 2015
  FT-sak 109/2015 - Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2015 – 2019 
  FT-sak 110/2015 - Valg av valgnemnd for perioden 2015 – 2019
  Ungdommens fylkesting hilser fylkestinget
Kl 10.00 Fylkesrådets tiltredelseserklæring – presentasjon av politisk plattform  v/fylkesrådsleder Tomas Norvoll
Kl 10.20 Forsvarssjefens fagmilitære råd  -  Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll
Kl 10.40 Konseptvalgutredning (KVU) Fiskebøl – Å – Orientering fra fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund
Kl 11.15 Markering av Rådet for likestilling av funksjonshemmede 40 år
Kl.12.15 Kommunereformen og den videre prosess - Orientering fra fylkesråd for næring Mona Fagerås
Kl 12.30 Nordland fylkes eldreråd
Kl 12.45 Ungdommens fylkesting
Kl 13.00 Lunsjpause
Kl 14.00 Arkiv i Nordland 30 år - v/Ketil Jensen
Kl 14.45 Fylkespolitiker i et parlamentarisk system – v/fylkesrådsleder Tomas Norvoll
Kl 15.15  Fylkesrådets arbeidsmåte – v/fylkesrådsleder Tomas Norvoll
Kl 15.45 Fylkestingets arbeidsmåte – v/fylkesordfører og konstituert kontorleder Lise Wærnes Nilsen
Kl 16.15  Habilitet - v/advokat Eilif Nordahl

Kl 16.45  

FT-sak 111/2015 - Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019
  FT-sak 112/2015 - Valg av fylkestingetskomiteer for perioden 2015 - 2019
Kl 17.15 Gruppemøter
Kl 19.00 Møte med nyvalgte komiteleder og nestledere
   

Tirsdag 20. oktober

Kl 09.00 Kontrollutvalgets oppgaver og roller - v/sekretær Berit P. Pedersen
Kl 09.15 Fylkesrevisors oppgaver og roller - v/fylkesrevisor Brynjar Gilberg
Kl 09.30  Komitemøter
Kl 11.30  Gruppemøter
Kl 13.00 Lunsjpause
Kl 14.00 Komitemøter
Kl 16.00 Gruppemøter
Kl 18.00  Frist for innlevering av forslag/uttalelser til redegjørelsen
  Frist for å melde inn hovedtema til muntlig spørretime
   
Kl 19.00 Fylkesordførerens middag (pent antrekk)
   

Onsdag 21. oktober

Kl 09.00 Komitemøter
Kl 10.00 Økonomiforvaltningen/økonomistyringen i Nordland fylkeskommune -v/fylkesøkonomisjef Heidi Theodorsen
Kl 10.30  Statsbudsjettet 2016 - Orientering fra fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen
Kl 11.00 Debatt på fylkesrådets tiltredelseserklæring
Kl 11.45 Debatt på redegjørelsen Forsvarssjefens fagmilitære råd
Kl 12.30 Nordlands historie - v/Alf Ragnar Nielsen
Kl 13.00 Lunsjpause  -   Frist for innlevering av uttalelser             
Kl 14.00

Gruppemøter

Kl 15.00

Reiseregninger - v/Tone Arntsen og Odd Steinvik

Kl 15.30

Ca kl 16.30

Debatt på redegjørelsen

Spørsmålinterpellasjoner muntlige spørsmål og eventuell saksbehandling

Kl 18.30 Fylkestinget heves
Kl 19.00–20.45

Lansering av Nordlands Historie Fylkestingets representanter inviteres til å overvære lansering av Nordlands Historie. Dette vil finne sted i Litteratursalen i Stormen bibliotek. Blant annet vil forfatterne fortelle om arbeider med verket.

   

Torsdag 22. oktober

Kl 09.00 Saksbehandling
Kl 12.00 Lunsjpause
  Utsjekking av rom
Kl 13.00 Saksbehandling forsetter
Kl 17.00 Fylkestinget heves, men vil bli forlenget ved behov

Saksliste

 • 108/2015 - Godkjenning av fylkestingsvalget 2015
 • 109/2015 - Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2015 - 2019
 • 110/2015 - Valg av valgnemnd for perioden 2015 - 2019
 • 111/2015 - Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019
 • 112/2015 - Valg av fylkestingskomiteer for perioden 2015 - 2019
 • 113/2015 - Valg av fylkesvalgstyret i Nordland 2015 - 2019
 • 114/2015 - Valg av Nordland fylkes eldreråd 2015 - 2019
 • 115/2015 - Valg av Nordland fylkeskommunes klagenemnd 2015 - 2019
 • 116/2015 - Valg til Kommunenes Sentralforbund fylkesmøte og landsting 2015 - 2019
 • 117/2015 - Valg - Representantskap i Barentssekretariatet IKS 2015 - 2019
 • 118/2015 - Valg - Bodø havn KF - 2015 - 2019
 • 119/2015 - Valg - Næringsprisen for kvinner i Nordland - 2015 - 2019
 • 120/2015 - Valg av styremedlem Stiftelsen Àrran 2015 - 2019
 • 121/2015 - Valg - Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum - 2016 - 2019
 • 122/2015 - Høring - Anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1.april 2017
 • 123/2015 - Oppnevning av representant til valgkomite for valg av fondsstyre for Regionalt forskningsfond Nord-Norge for perioden 2016-19.
 • 124/2015 - Omklassifisering fra fylkeskommunal veg til kommunal veg - arm av fv. 240 Elsfjord fra kryss med fv. 241 til nedlagt ferjeleie
 • 125/2015 - E6 Hålogalandsbrua – utvidet garanti for bompengeselskapets lån
 • 126/2015 - Høring - Søknad om økt regulering av Kvannvatnet og utvidelse av Kvannvatn minikraftverk i Rana kommune
 • 127/2015 - Tilpasning i tannhelsetjenesten til dom i ESA
 • 128/2015 - Søknad om fritak som vararepresentant til fylkestinget - Liv Lundahl Skjønnås
 • 129/2015 - Revisjon av Reglement for godtgjørelse for fylkeskommunale ombud
 • 130/2015 - Fritak fra fylkestinget Tomas Norvoll
 • 131/2015 - Fritak fra fylkestinget Willfred Nordlund
 • 132/2015 - Fritak fra fylkestinget Knut Petter Torgersen
 • 133/2015 - Fritak fra fylkestinget Hild-Marit Olsen
 • 134/2015 - Fritak fra fylkestinget Ingelin Noresjø
 • 135/2015 - Fritak som vararepresentant til fylkestinget Mona Fagerås
 • 136/2015 - Valg til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland 2015 - 2019
 • 137/2015 - Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge - 2015 - 2019
 • 138/2015 - Oppnevning Yrkesopplæringsnemnd 2016 - 2019 139/2015 - 15/51799 - Valg - Alstahaug Havnestyre KF - 2015 - 2019
 • 140/2015 - Interpellasjoner 15/51506 -
  1. Interpellasjon fra Marius Meisfjord Jøsevold, SV - Barents Observer og Barentssekretariatet. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer 15/51710 -
  2. Interpellasjon fra Bent Bakkan, MDG - Angrep på Svartisen. Fylkesråd for næring Mona Fagerås svarer 15/53709 -
  3. Interpellasjon fra Ingeborg Steinholt, RØDT - TISA, TTIP, BITs, demokrati og handlingsfrihet for kommunene og fylkeskommunene. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll svarer 15/53726 -
  4. Interpellasjon fra Daniel Bjarmann-Simonsen, H - Relevante transporttiltak for reduserte utslipp. Fylkesråd for samferdsel Wilfred Nordlund svarer 15/53552 -
  5. Interpellasjon fra Joakim Sennesvik, H - Anonym retting av prøver. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen svarer 15/53708 -
  6. Interpellasjon fra Per Gunnar Skotåm, RØDT - LKAB og samfunnsansvar. Fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund svarer
 • 141/2015 - Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.
 • 142/2015 - Høring NOU 2015:8 Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser
 • 143/2015 - Tertialrapport-II 2015
 • 144/2015 - Skriftlige spørsmål 15/53857
  1. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Elektrifisering av ferger. Fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund svarer
 • 145/2015 - Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll - forsvarssjefens fagmilitære råd
 • 146/2015 - Orientering fra fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund om Konseptvalgutredning (KVU) Fiskebøl - Å
 • 147/2015 - Orientering fra fylkesråd for næring Mona Fagerås - Kommunereformen og den videre politiske prosess
 • 148/2015 - Orientering fra fylkesråd for plan og økonomi Knut Petter Torgersen om statsbudsjettet 2016
 • 149/2015 - Søknad om permisjon som fylkestingsrepresentant - Ingeborg Steinholt, Rødt
 • 150/2015 - Kontrollutvalget - Endring av reglement
 • 151/2015 - Muntlige spørsmål
 • 152/2015 - Uttalelser 15/55120 -
  1. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti - Forsvaret i nord må styrkes - ikke svekkes 15/55121 -
  2. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosial Venstreparti - Fiskerihavner 15/55122 -
  3. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti,Venstre, Senterpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti - Om nedleggelsen av Gaske-Nøørjen Samienskovle/Sameskolen i Midt-Norge, som bes fremmet i fylkestinget 15/55123 -
  4. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre - Anerkjennelse av Nasjonalt ungdomsråd 15/55124 -
  5. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti - Om statsbudsjettet 2016 15/55125 -
  6. Uttalelse fra Høyre - Jevnere finansiering av universitetssektoren 15/55126 -
  7. Uttalelse fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet - Kompetansereformen
 • 153/2015 - Fylkesrådets tiltredelseserklæring - presentasjon av politisk plattform

   

Fylkestingets 5. samling 7. - 10. desember 2015 – Scandic Bodø

Ansvarlig

Sonja Alice Steen
Chair of the County Council
 •   +47 917 66 904