Inviterer til regionale innspillsmøter om ny tilbudsstruktur i Nordland

Klikk for stort bildeUtdanningssjef Nina Ellingsen HøiskarMed 459 millioner kroner mindre i statlige inntekter til Nordland, står utdanningsetaten i fylket foran et sparekrav på rundt 170 millioner kroner innen 2022. Det betyr en kraftig innstramming i utdanningstilbudene på Nordlands videregående skoler.

Sammensetningen av utdanningstilbud skal i framtiden i større grad ta høyde for den store nedgangen i antall 16-18-åringer i Nordland. Det er ønskelig med så fulle klasser som mulig for å sikre bedre ressursutnyttelse.

-  Men ikke minst skal utdanningstilbudet prioritere arbeidslivets behov for faglærte og kandidater med høyere utdanning, samt å gi elevene et best mulig tilbud i sin hjemregionen. Men vi vil ikke kunne tilby alle tilbud på alle skoler, sier utdanningssjef Nina Ellingsen Høiskar.

Tilgang på læreplasser

Nordland har ikke nok elever til å dekke arbeidslivets behov. Utfordringen er derfor å dimensjonere de yrkesfaglige og studieforberedende programmene på best mulig måte. Et viktig premiss for den framtidige strukturen er fylkeskommunens arbeid for læreplassgaranti. Nøkkelen til økt gjennomføringen i videregående opplæring er tilgangen til læreplasser.

-Vi må fordele ungdommene våre i forhold til arbeidslivets behov og etter tilgangen på læreplasser. Her vil innspillene fra arbeids- og næringslivet bli svært viktig, påpeker Høiskar.

Ny nasjonal struktur for yrkesfagsprogrammene

Høsten 2020 innføres ny yrkesfaglig tilbudsstruktur i videregående opplæring i Norge. Denne medfører at antall yrkesfaglige utdanningsprogram øker fra 8 til 10 program.

I desember skal fylkestinget vedta ny struktur for Vg1-nivå som trer i kraft høst 2020. Den nye Vg2-strukturen skal vedtas høsten 2020.

-Fagfornyelsen vil føre til nye læreplaner i alle fag. I tillegg er det et mål å øke rekrutteringen til studiespesialisering, for å møte den delen av framtidens kompetansebehov som krever høgskole- og universitetsutdanninger. Her ligger Nordland lavt i forhold til nasjonalt snitt, påpeker Høiskar.

Dyre tilbud

Nordland har på noen områder hatt en større andel av elevmassen på ressurskrevende tilbud enn andre fylker, som for eksempel naturbruk, men også studieforberedende tilbud som idrettsfag. Med en endret økonomisk situasjon er man nå nødt til å vurdere alle tilbud som koster ekstra.

-Endringene vil merkes på de aller fleste skolene i hele fylket. Men vi skal kjøre en god prosess der alle skal få komme med sine synspunkter, lover utdanningssjef Høiskar til slutt.

Administrativ sammenslåing

Også administrative sammenslåinger av skoler skal vurderes. Dette er også et tiltak for å redusere kostnader, minske sårbarhet og for å kunne opprettholde lokale tilbud med mindre ressursbruk.

-Vi starter nå et arbeid for å se på ulike alternativer. Også i dette arbeidet vil skolene selvsagt bli tett involvert, sier Høiskar.

Lover medvirkning

I neste uke vil det bli gjennomført regionsvise innspillsmøter i Brønnøysund, Bodø, Sortland og Narvik, for å sikre god medvirkning før saken oversendes politisk behandling. Kommuner og arbeidsliv inviteres til å gi råd og innspill til utdanningssjefens forslag før forslaget ferdigstilles og sendes til politisk behandling i fylkestinget.

-  Vi inviterer svært bredt til innspillsmøter, der forslaget til ny tilbudsstruktur blir lagt fram. Vi ønsker en god drøfting regionalt, før saken behandles i fylkesrådet og fylkestinget i desember, avslutter Høiskar.

 

 

Her er forslagene til ny tilbudsstruktur for Nordland som skal drøftes i innspillsmøtene neste uke:

Studieforberedende program:

Det foreslås å opprette flere klasser med studiespesialisering. I stedet for å tilby så mange andre studieforberedende tilbud, vil vi tilby flere programfag til valg. Dette kan være programfag fra idrettsfag og andre studieforberedende program

 

Idrettsfag

Nordland høyt på andel idrettsfag, 7,6 %, det er tredje høyeste andel i landet. Tilbud foreslås redusert ved tre skoler av åtte skoler:

 • Friluftsliv ved Knut Hamsun – særlig dyrt tilbud. Legges ned.
 • Vurderes nedlagt ved Sandnessjøen, Fauske og Sortland

Kunst, design og arkitektur

 • Legges ned ved Polarsirkelen. Få søkere

Medier og kommunikasjon

 • Legges ned i Narvik. For mange studieprogram ved skolen ift søkertall

Musikk, dans og drama

 • Dyre tilbud. Har ett tilbud innen musikk i hver region i dag. Kun fylkestilbud på drama og dans. Foreslås videreført.

Studiespesialisering

 • Tilbys på alle skolene. Vurdere om noen skoler bare skal ha Vg1, utfordring med mange tomme plasser på vg2 og Vg3. Utfordring å gi godt programfagstilbud på Vg2/ vg3.
 • Tilbudet i Steigen legges ned. Samle tilbudet på Oppeid.

 

 

 

Ny yrkesfagsstruktur - foreslåtte endringer på vg1-nivå:

 

Bygg- og anleggsteknikk (BA): Dagens struktur beholdes i hovedsak, men tilbudet foreslås nedlagt på Knut Hamsun (Oppeid) pga. svak rekruttering.

 

Elektrofag (EL): Struktur videreføres i hovedsak. Vurdere å redusere kapasiteten noe (73 % formidlet av søkerne til læreplass).

 

Helse- og oppvekstfag (HO): Struktur videreføres. Samle HO-tilbudene i Bodø på Bodø vgs. Mer effektiv drift og samling av fagkompetansen.

 

Naturbruk (NA): Mange og dyre tilbud, må reduseres for å møte økonomiske rammer. Seks steder med Vg1 naturbruk i Nordland, utgjør ca. 5 %.  Trøndelag 4 %, Hedmark 3,5 %, Møre og Romsdal ca. 3 %, Rogaland 2,5 %. Kun Hordaland på samme nivå som Nordland.

 

Foreslått nedlagt:

 • Legge ned Vg1 naturbruk avd. Hattfjelldal
 • Legge ned YSK Marine i Sandnessjøen

Forslag til diskusjon, ulike alternativer:

 • Naturbruk ved Kleiva legges ned, men tilbud opprettholdt på Øksnes og Lofoten
 • Naturbruk ved Kleiva opprettholdes, men nedlegging av fiske/fangst på Øksnes (fiske/fangst beholdes på Gravdal og Inndyr)
 • Legge ned fiske/fangst på Gravdal. Naturbruk ved Kleiva opprettholdes samt fiske/fangst på Øksnes.

 

Restaurant- og matfag (RM): For mange tilbud i forhold til rekruttering. 8 tilbud i dag, tre i sør, fire i nord og ett i Salten

 • Legge ned i Brønnøysund
 • Legge ned Vg1 RM i Øksnes (kryssløp til Fiske og fangst ikke lengre mulig)
 • Legge ned i Hadsel

 

Teknikk- og industriell produksjon (TIP)

 • Tilbys 13 steder i dag.
 • Legges ned ved Brønnøysund. Store investeringsbehov til ny TIP-hall ved fortsatt drift.
 • Legges ned ved Andøy vgs. svak søking. Videre utvikling av elektro med søknad om drone-tilbud.
 • Vurderes nedlagt ved Saltdal vgs, alternativt Design og håndverk (ett av tilbudene)

 

Design og tradisjonshåndverk:

 • Foreslås i første omgang ikke opprettet i Nordland. Smalt tilbud med liten læreplasstilgang.  

 

IKT og medieproduksjon:

 • Innføres svært forsiktig med ett tilbud i hver region. Uavklarte kompetansekrav og utstyrsbehov.
 • Tilbys ved Brønnøysund, Bodin og Hadsel.

 

Salg, service og reiseliv:

 • Tilbys ved Sandnessjøen, Bodø, Sortland, Aust-Lofoten
 • Det gamle Service og samferdsel legges ned i Brønnøysund og Narvik

 

Frisør, - blomster- og interiørdesign:

 • I dag har seks skoler Design og håndverk. Frisør, - blomster- og interiørdesign legges til en skole i hver region.
 • Tilbys ved Bodin vgs, ved Narvik vgs og ved Mosjøen vgs.
 • Det gamle Design og håndverk legges ned på Bodø vgs. og Hadsel.
 • Det gamle Design og håndverk vurderes nedlagt ved Saltdal vgs., alternativt til å legge ned TIP.