Mobbeombud i Nordland

Klikk for stort bilde

Håvard Wårheim Johansen er det aller første mobbeombudet for elever i videregående skole i Nordland.

 

Fylkestinget vedtok i juni i år å opprette en mobbeombudsordning i Nordland. Arbeidet skulle realiseres gjennom en styrking av elev- og lærlingombudets mandat og ressurser. Ordningen delfinansieres gjennom tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

Wårheim Johansen, som er fra Rognan, startet jobben som mobbeombud 18. august. Han forteller at en viktig del av arbeidet dreier seg om forebyggende tiltak som skal bidra til et godt og trygt læringsmiljø i skolen.

- Mobbeombudet skal påse at de videregående skolene i Nordland har et kvalitetssystem som sikrer at elevene rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, sier Wårheim Johansen.

Mobbeombudet forteller at han skal følge opp skolene i fylket og forebygge at mobbing oppstår. Her blir blant annet informasjon ut et viktig verktøy i kampen mot mobbing i skolen.

- Det blir viktig å bevisstgjøre skolene rundt, og vise til gode forebyggende tiltak. Jeg vil også legge vekt på å veilede elever og foresatte om deres rettigheter, og sørge for at elevene får en forsvarlig saksbehandling og at rettighetene blir ivaretatt. Jeg ønsker også å bidra til at saker løses på lavest mulig nivå, sier Wårheim Johansen.

Han legger til at han også skal være en ressurs for kommunene og så langt det er mulig veilede om saksgang og rettigheter til elever også i grunnskolen i Nordland.

Mobbeombudet er allerede kommet godt i gang med arbeidet. Blant annet er det gjennomført skoleturné med elev- og lærlingombudet. Mobbeombudet har besøkt til sammen åtte skoler fra Narvik i nord til Brønnøysund i sør. Der har han snakket med lærere og ledelse på skolene og gjennomført gruppearbeid om mobbing/forebygging med elevrådene.

Ombudet har deltatt på samling i Bodø med alle elevrådslederne og elevrådskontaktene – sammen med elev- og lærlingombudet deltok han i workshop med mobbeforebygging som tema.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen (Ap), er meget fornøyd med og stolt over at Nordland som ett av bare tre fylker i Norge har fått et eget mobbeombud. Mobbing blant barn og unge er en høyst relevant problemstilling, som fylkesrådet har tatt tak i.

- Jeg er svært opptatt av ungdoms psykiske helse. Ut fra relevante undersøkelser som Elevundersøkelsen og Ungdata, vet vi at mobbing og psykiske problemer er medvirkende årsaker til frafall og andre problem. Det er derfor viktig å styrke skolenes forebyggende innsats på dette området. Mobbeombudets arbeid fremover er derfor svært viktig, sier hun.