Sammenslåing må skje frivillig

Klikk for stort bildeArve Knutsen Bjørn Leirvik

Fylkesrådet mener at framtidige kommunesammenslåinger må baseres på frivillighet. 

Det fremkommer av fylkesrådets framlegg til fylkestingssak om kommunereformen og regionivået i Norge, som fylkestinget skal behandle på sitt møte i februar.

Fylkesrådet innstilling slutter seg også til generalistkommuneprisippet – det vil si at alle kommuner i utgangspunktet skal ha de samme oppgaver.

- Dette prinsippet må ikke være til hinder for at en finner fleksible og tilpassede løsninger for enkeltkommuner. I tillegg til hovedmodellen, må det utredes modeller for små distriktskommuner med lange avstander til nærmeste senter, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Èn sko passer ikke alle 
Knutsen mener at anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg ikke passer demografi og geografi i Nordland.

- Fylkesrådet ser behovet for en ny kommunestruktur, men mener at innretningen på reformen slik den nå foreligger, i for liten grad ivaretar regionalpolitiske hensyn. Ekspertutvalget konkluderer eksempelvis med at en kommune må ha 15-20.000 innbyggere for å løse alle dagens oppgaver. I Nordland er det tvilsomt om alle kommuner blir av en slik størrelse.


Vil ha regionalt nivå
I fylkestingssaken slås det også fast at det er behov for et regionalt nivå, under direkte folkevalgt styring, som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv, organisasjoner og statlig forvaltning. Det regionale nivået må ha et klart definert ansvar for oppgaver og sektorer som er viktige for regional utvikling.

- Generalistprinsippet skal også gjelde for regionalt folkevalgt nivå. Vi kan derfor ikke støtte forslaget om at store kommuner skal kunne overta videregående skoler eller kollektivtrafikk. Det vil kunne svekke grunnlaget for et handlekraftig og godt regionalt nivå, sier Knutsen.


Nordland naturlig region
Han mener Nordland fortsatt bør være en egen region.

- Nordland har 241.000 innbyggere, 25% av Norges kystlinje, 53 mil luftlinje fra Nord til sør, 12 flyplasser, tre sykehus, universitet og storflyplass.  Vi er et stort industrifylke, har tilgang på store naturressurser både i fjell og i hav, er tunge på reiseliv, oppdrett og IKT.  Det er ingen tvil om at Nordland både er stor og variert nok til fortsatt å være egen region, sier Arve Knutsen.

Knutsen har ledet et utvalg satt ned våren 2014, for å gi fylkesrådet råd om de problemstillinger og utfordringer i Nordland som kommer som en følge av kommunereformen. Utvalgets arbeid er basis for fylkestingssaken.

 

Les hele fylkestingssaken her