Ungdommer fra Nordland skal diskutere medvirkning med statssekretær og stortingsrepresentanter i Oslo

Den 13. mai drar ungdommer fra Nordland og fem andre fylker til Oslo for å møte statssekretær Jorunn Hallaråker fra Barne- og Klikk for stort bildeFylkesordfører Sonja Alice Steen (Ap) og Tarjei Svalbjørg, tidligere medlem av ungdommens fylkesrådfamiliedepartementet og medlemmer av Stortingets familie- og kulturkomite.

Formålet er å fortelle om resultatene de har oppnådd ved å arrangere regionale medvirkningsprosjekter med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. I tillegg til å presentere resultatene fra prosjektene, skal de diskutere hva som er god ungdomsmedvirkning og hvordan man kan sikre at innspill fra ungdommer ikke bare havner i en skuff.  

Ungdommene har mange eksempler på hvordan reell medvirkning fra ulike ungdomsgrupper kan sikres, slik at ungdommers erfaringer ligger til grunn når beslutninger som angår dem tas. De skal også ta opp hva som er de viktigste sakene for dagens unge, og hvordan ungdommer som sitter i ungdomsråd, ungdomspanel og tilsvarende organer kan representere det mangfoldet av ungdom som finnes.  

Ungdommene er i alderen 13 til 25 år og kommer fra 6 ulike fylker, fra Agder i sør til Nordland i nord. Ungdommene er invitert til Oslo av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, i samarbeid med EUs delegasjon til Norge i anledning EUs kampanje «Den europeiske ungdomsuka 2019». Årets ungdomsuke har tema «Demokratiet og jeg».  

Ungdommer fra Nordland delte erfaringer med andre ungdomsråd 

Høyr oss! var en arena for erfaringsutveksling mellom ungdommens fylkesting i 3 fylker. Unges medvirkningsorgan blir brukt i ulik grad og på ulike måter i fylkene, og det var en tankevekker for ungdommene å se at graden av innflytelse er avhengig av hvor du bor, og politikernes vilje. I dette prosjektet arbeidet ungdommene med metoder for å komme på banen i saker der de ønsker å bli involvert. Unge ønsker å bidra på flere felt enn de som beslutningstakerne tradisjonelt tenker at angår unge. De lærte om lobbyvirksomhet og bruk av media. Det ble også reflektert rundt hvordan ungdomsrådene kan bli mer representative.  

-Som fylkesordfører og fylkespolitiker ser jeg hvor verdifulle de løpende innspillene fra Ungdommens fylkesråd i Nordland er. For meg har det vært viktig å legge til rette for systemforankring av ungdommenes medvirkningsmuligheter; at de skal kunne tale til fylkestinget, at de skal kunne stille muntlig spørsmål under fylkestingets spørretime, at de involveres i fylkeskommunale planprosesser med mer. Dette systemarbeidet tenker jeg blir viktig i tiden som kommer, i og med at medvirkningsorgan for ungdom er blitt lovfestet,” sier fylkesordfører Sonja Alice Steen i Nordland.

Og avslutter

-Ungdommene skal kunne være trygge på at vi praktiserer "ingen ting om oss - uten oss".

Prosjektet ble tildelt 15 855 € i støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. 

Les mer om prosjektet her: https://www.aktivungdom.eu/prosjekter/hoyr-oss/ 

 

Prosjektene har bidratt til en tro på demokrati blant unge  

Gjennom støtteordningen Ungdomspolitiske møter har 6 fylkeskommuner og deres ungdommens fylkesting gjennomført aktiviteter for å fremme unges innflytelse i regionale prosesser. Prosjektene er planlagt og gjennomført i samarbeid med unge selv.  Ungdommene som deltok, representerte hjemkommune og ungdomsgrupper med ulike livserfaringer og forutsetninger. I prosjektene ble det arbeidet med unges medvirkning fra ulike innfallsvinkler, men aktivitetene har til felles at de hadde forankring hos beslutningstakerne i fylkeskommunene, at ungdommene opplevde å bli hørt, og at deres engasjement har vært med på å forme beslutninger som påvirker deres hverdag eller fremtid. Ungdommene har fått styrket sin tro på demokratiet og på egne evner til å nå frem. Samtidig har beslutningstakerne blitt mer bevisste på å involvere unge i flere saker og på rett tidspunkt.  

“Erasmus+: Aktiv Ungdom er ett av Bufdirs virkemidler for å styrke ungdomsmedvirkning. Vi mener at disse prosjektene i høy grad har bidratt til «empowerment» blant ungdommene og at erfaringene kan være verdifulle for politikerne foran valget, og i forbindelse med arbeidet med opprettelsen av lovpålagte ungdomsråd i kommunene,” sier Ingvild Aleksandersen, divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som har ansvar for EU-programmet. 

Prosjektene er finansiert av EUs ungdomsprogram  

Erasmus+: Aktiv ungdom er ungdomsdelen av EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett og forvaltes i Norge av Bufdir. Prosjektmidler som ble fordelt i 2018 var 3 295 841 €.  

En av støtteordningene i programmet er Ungdomspolitiske møter, og det er under denne ordningen at prosjektene Høyr oss!, FEEDBACK og Ung medvirkning i Agder 2020 er blitt gjennomført. Ungdomsfylkesrådene i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Buskerud, Aust-Agder og Vest-Agder har hatt en sentral rolle i arrangementene, og et stort antall unge har bidratt og deltatt. 

Mer informasjon 

Sigrid Smith-Tønnessen, Bufdir, sigrid.smith-tonnessen@bufdir.no, 901 19 725 

Lillian Solheim, Bufdir, lillian.solheim@bufdir.no, 970 24 097 

Åshild Opøyen, Fylkestingets kontor, ashopo@nfk.no, 993 37 666