Utsetter vei-forbedring

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde - Sortland Tomas Rolland Fylkesrådet må utsette den planlagte forbedringen av fv. 82 Sortland-Holmen.

Utbedring av vegstrekningen i Vesterålen var planlagt gjennomført ved hjelp av den ekstra veimilliarden som fylkestinget vedtok i 2019, og som skulle brukes til viktige næringsveistrekninger i et fireårsperspektiv.

Nå må prosjektet utsettes, for å skjerme de videregående skolene i fylket.

-Vi har i økonomiplanen for 2020-2023 vært nødt til å nær halvere satsingen på viktige næringsveier, for å prioritere videregående skole i stedet. Derfor har vi ikke mulighet til å realisere satsingen på fv. 82 nå, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp).

- Arbeidet med å få realisert dette og andre vegprosjekter skal likevel fortsette. Fylkesrådet vil synliggjøre ovenfor regjering og storting at det er nødvendig med statlig medfinansiering for å få realisert slike store prosjekt på viktige fylkeskommunale næringsveger. Fylkesrådet minner om at forfallet på fylkesvegene er eskalerende og midlene som brukes til vedlikehold av fylkesveger er på et minimum av hva som er forsvarlig. Det er derfor kritisk å finne midler for å få en heving av standarden på de viktigste fylkesvegene i Nordland, mener Bentzen.

Parsellen Sortland–Holmen på fv. 82 er seks kilometer lang, og prosjektet omfattet forsterkning, breddeutvidelse til 6,5 meter og tilrettelegging for sammenhengende gang-/sykkelveg med en totalkostnad beregnet til 120 millioner kroner kroner. Det er nylig lagt
nytt asfaltdekke på strekningen.