Vil lage en «Made in Nordland»-strategi

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll. Trond-Erlend Willassen  - Jeg mener vi burde lage en felles utviklingsstrategi for de neste 10 årene. Utfordringen går derfor til NHO, Innovasjon Norge og LO i Nordland om at vi i felleskap utvikler en «Made in Nordland»-strategi, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll under Nordlandskonferansen 2020 i dag.

Med temaet «Fremtidens Nordland» som stikkord for Nordlandskonferansen 2020, var det naturlig at Norvoll løftet blikket inn i det neste tiåret i sin åpningstale på den tradisjonsrike konferansen i dag foran om lag 200 deltakere fra hele Nordland. Han trakk fram seks grep som blir viktig for å utvikle landsdelen videre.

Skape og foredle mer

Norvoll mener det er svært viktig at næringslivet i Nordland klatrer i verdikjedene.

- Vi må rett og slett skape mer. Vi må få mer ut av naturressursene og i mindre grad eksportere råvarer. Vi må foredle mer, bygge mer industri, og få større ringvirkninger fra ressursene. Jeg mener vi skal lage oss en felles utviklingsstrategi for de neste 10 årene. I felleskap med NHO Nordland og Innovasjon Norge i Nordland må vi utvikle en "Made in Nordland"-strategi, sier Norvoll som gir flere eksempler på ennå «ufødte» verdikjeder som kan skape store verdier i Nordland: Høsting og dyrking av tang og tare som blir en stadig viktigere del av bioøkonomien, dyrking av makroalger som er verdens største akvakulturaktivitet målt i volum og sist men ikke minst batteriproduksjon.

- Dette tiåret må rett og slett kjennetegnes av en aktiv næringspolitikk som fokuserer på det å skape nye arbeidsplasser med basis i råvarene

Fellesskap i nord

Norvoll pekte også på at vi har mange felles interesser i nord.

- Landsdelen må jobbe enda mer i lag. På den måten kan vi komme lenger enn om vi står alene, sier Norvoll som pekte på flere eksempler på gode samarbeidsprosjekter: Nord-Norsk Europaskontor, prosjektet Fra kyst til marked og Barentssekretariatet.

Bærekraft som merkevare

Norvoll mener dette tiåret må og skal være bærekraftens tiår.

- Når vi i fellesskap skal definere det skapende Nordland – må et av de sterkeste merkevarene være nettopp det bærekraftige. Klimaendringene er ikke noe som vil skje et eller annet fremmed sted en eller annen gang i framtida. Det skjer her og nå.

- Det er derfor en tanke bak når vi neste år får en av Norges første elbussbyer i Bodø.

Eller at alle de 6 ferjesambandene langs fylkeveg 17 blir grønne utstillingsvinduer for lavutslippsferger i nordområdene.  Et av dilemmaene vi står ovenfor er at det nye inntektssystemet som gjør at kystfylker som Nordland fikk mindre penger, ble vedtatt av Stortinget i 2014.

- Som tidsskriftet Kommunal Rapport ganske tørt konstaterte i fjor: «Nasjonale politikere er ivrige til å sette ambisiøse mål for klimakutt, men henger etter med å støtte lokale og regionale politikere som gjennomfører konkrete tiltak.»

- Jeg tror noe av det viktigste vi kan tilføre den norske klimadebatten er vårt kompetente næringsliv i Nordland. Mange av våre næringsaktører har allerede knekt koden på hvordan vi kan øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp, sa Norvoll.

Skape trygge samfunn

Norvoll understreker at et viktig grep for Nordland i det nye tiåret er å skape trygge samfunn. I denne sammenheng utfordres vi blant annet av mangelen på helsearbeidere.

- Norge mangler i dag nesten 6000 sykepleiere. Om 20 år vil vi mangle over 30.000 – hvis vi ikke gjør noe nå.Vi har stått i en situasjon hvor den Nordnorske beredskapen er satt på prøve. Det er alvorlig. Et velfungerende Nord-Norge er avhengig av et velfungerende Helse Nord. Og en velfungerende akuttberedskap.

Vi har et fantastisk godt miljø på UNN. Det skal vi ha også i fremtiden. At Nord-Norge er tilnærmet selvforsynt med spesialisthelsetjenester er ikke en selvfølge, det er et resultat av viktig og riktige prioriteringer. Nordlandsykehuset i Bodø rustes opptil å ta en enda viktigere rolle, dette er bra. Nå tas beslutningen om Helgelandssykehuset. En debatt som både er negativ fordi den har skapt splid mellom naboer, men som også er positiv fordi den viser ønsket om og viljen til å sikre et desentralisert sykehustilbud. I Nord-Norge kan vi aldri se bort fra avstander, klima og transportutfordringer. Derfor må det være sterke akuttmiljøer, fødetilbud og høy kvalitet over hele landsdelen, sier Norvoll.

Kunnskap er Nordlands fremtid

Naturen og naturressursene definerer Nordland. Det vil de også gjøre i tiårene fremover. Men den egentlige nøkkelen er menneskene som jobber i næringslivet og i offentlig sektor.

- I Nordland opplever vi nå at det blir færre folk i mange av kommunene våre. I møte med disse endringene må fylkeskommunen ha tydelige og langsiktige løsninger. Ett av de klareste svarene vi gir er at vi skal satse på de unge. Nordland skal være ungdommenes fylke. De representerer vår fremtid. Derfor bruker vi nærmere 2 milliarder kroner på å drive våre 16 videregående skoler på 28 studiesteder. Det er rett og slett sånn at vi bruker de store pengene på det som er viktigst, sier Norvoll som også trekker fram Læreplassgarantien som et viktig redskap for at elever i Nordland skal få gjennomført den utdanningen de har begynt på.

- Arbeidslivet på 2020-tallet er avhengig av at flere også velger å ta høyere utdanning. Det at vi har to universiteter i landsdelen er en enorm styrke for nordområdenasjonen Norge. Når regjeringen nå arbeider med den kommende stortingsmeldingen om nordområdene må det å styrke våre universiteter i nord være et sentralt fokus, sier Norvoll.

Attraktive Nordland

Norvoll mener at hvis Nordland skal knekke befolkningskoden må det gjøres gjennom å tilby attraktive arbeidsplasser og attraktive lokalsamfunn hvor folk har lyst til å leve og bo.

- Det at Bodø blir europeisk kulturhovedstad og Narvik ligger godt an til å bli arrangør for alpin-VM i 2027 er viktig, ikke bare for de to byene. Men for hele landsdelen, ja hele Norge. Og ikke minst for nordområdene. Slike prosjekt bidrar til lokal stolthet og patriotisme, og at flere utenfra får øynene opp for alt det Nord-Norge har å by på, sier Norvoll.