Vil videreføre differensiert arbeidsgiveravgift

Klikk for stort bildeFra venstre fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll, fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik, leder av Nord-Norges Europakontor Nils Kristian Sørheim Nilsen og stabssjef i Troms Stein Ovesen.Da styret for Nord-Norges Europakontor avholdt sitt halvårlige møte, var differensiert arbeidsgiveravgift ett av hovedpunktene som ble diskutert.

En av grunnene til at redusert arbeidsgiveravgift kan brukes som regionalt virkemiddel, er at næringslivet får økt sin sysselsetting gjennom reduserte lønnskostnader. For Nord-Norge er det viktig å få aksept for ordningen i EU-systemet.

- Ordningen bidrar indirekte til økt sysselsetting også ved at noe av skattereduksjonen tilfaller arbeidstakere gjennom høyere lønninger, som i sin tur øker husholdningenes etterspørsel etter lokalt produserte varer og tjenester, argumenter fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Lave satser virker

Flere rapporter har vist til at differensiert arbeidsgiveravgift kan være ett av flere virkemidler for å stimulere til næringsutvikling i rurale strøk. Blant annet fordi dette også kan lette etableringen av nye virksomheter, og dermed øke sysselsettingen i distriktene.

- Redusert arbeidsgiveravgift er et viktig bidrag til å opprettholde aktivitet og sysselsetting i distriktene - spesielt i avgiftssoner der satsene er lave eller null, utdyper fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap).

Frivillig ordning

Evalueringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, viser at dette virkemidlet virker etter hensikten. Samfunnsøkonomisk analyse gir en anbefaling om å videreføre ordningen. I tillegg anbefales det å gjøre denne ordningen «frivillig», dersom det er mer formålstjenlig å disponere midlene på andre måter.

- Samfunnsøkonomisk analyse åpner for at lavere arbeidsgiveravgift ikke virker like godt i alle kommuner. Det kan eksempelvis være kommuner der det er ledige jobber men ikke tilgjengelig arbeidskraft, og hvor høy lønn ikke er en flaskehals, fylkesrådsleder Norvoll

Prøve flere veier

Samfunnsøkonomisk analyse foreslår derfor å vurdere å prøve ut en ordning der utvalgte kommuner kan velge bort lavere arbeidsgiveravgift til fordel for tilsvarende støtte i form av en direkte overføring til kommunen.

- Det kan for noen kommuner være mer formålstjenlig at kommunen får disponerer midler til lokalt tilpassede tiltak for å øke sin attraktivitet på andre måter, og på den måten tiltrekke seg arbeidskraft, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

 

Hele evalueringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift kan du lese her: