Etter- og videreutdanning

På denne siden finner du informasjon om mulige tiltak for kompetanseheving for tilsatte i videregående skoler, og instruktører i lærebedrifter.

Etterutdanning 

En del av arbeidet med kompetanseutvikling skjer gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Dette innebærer at skolen vil få tilbud om kompetanseutvikling og bli tilført ekstra ressurser. Skolene står for øvrig fritt til å prioritere lokale tiltak i tillegg. En del av aktiviteten skal også skje i nettverk, blant annet i form av nettverk-/fag-/programfagsamlinger. Det vil bli sendt ut invitasjon til skolene og lagt ut program og mulighet for påmelding på kursweben nfk.no.

Fagsamlingen vil rette seg mot de forskjellige programområdene. Samlingene vil ha noe innhold som er fellespedagogisk - det vil være tilnærmet likt for alle-, og noe som er fagspesifikt. Selv om det er lagt opp til at hver enkelt melder seg på kursweben er det viktig at kursdeltakelse og fravær er avklart med nærmeste leder.

«Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere»

Dette er en strategi som skal bidra til målrettet etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere i videregående opplæring. Målet med satsingen er økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere, god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene og gode muligheter for kompetanseutvikling. Instruktørenes og prøvenemndenes rolle i fag- og yrkesopplæringen er også omtalt i strategien.

To av tiltakene i strategien er knyttet til hospiteringsordningen og ordning med faglig oppdatering av yrkesfaglærere i regi av arbeidslivet:

  • Videreføre ordningen der yrkesfaglærere kan få faglig oppdatering i regi av arbeidslivet
  • Videreføre bruken av hospiteringsordningen i fag- og yrkesopplæringen slik at flere lærere og instruktører kan delta

Skolene kan søke Utdanningsavdelingen om midler til hospitering for lærere/instruktører/faglige ledere i skole/bedrift,  og samlinger som bidrar til kompetanseheving for yrkesfaglærere. Tiltakene må være rettet mot og/eller isamarbeid med lokalt/regionalt arbeidsliv.

Instruktøropplæring

Fylkeskommunen tilbyr kurs for instruktører/faglig ledere og representant for de ansatte i lærebedrifter, lærere i de videregående skoler, opplæringskontor m.fl. Målet med kursene er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. For nærmer informasjon:

http://www.fagsyskurs.no/nordland/

Videreutdanning

Studieåret 2019/2020 kan det søkes blant 193 studietilbud som er spesielt opprettet for videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Det kan også søkes på andre tilbud ved andre universitet og høyskoler som ikke er nevnt i studiekatalogen til Utdanningsdirektoratet. Tilbudene gir mulighet til å søke stipend eller vikarordning

Det er også mulig å søke lærerspesialistutdanning - et videreutdanningstilbud for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer- Les mer om ordningen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/larerspesialistutdanning/

 

Viktige datoer i 2019

  • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 1.mars: Frist for skolene å sende inn prioritert søkerliste til Utdanningsavdelingen
  • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
  • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/

I tillegg kan det søkes på:

Stipendordning PPU/YFL

Stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL), og stipend for å rekruttere personer utenfor skolesektoren til yrkesfaglærerutdanning (PPU-Y eller YFL).

Søknadsperiode fra 1. februar 2019.

Søknaden fra ansatte skal gå via skolens ledelse. Søknadsskjema om stipend/rekrutteringsstipend skal være mottatt Utdanningsavdelingen innen 1.mars 2019.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ppuyfl/

 

Nytt tilbud fra Nord universitet: Yrkesfaglærerutdanning - treårig bachelorutdanning innenfor programfagområdene: teknikk og industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk, elektro og restaurant og matfag. Nærmere informasjon: https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

 

Rektorutdanning

Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæring og videregående opplæring. Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/

Alle tilbud tilgjengelig fra 1.februar med søknadsfrist 1.mars 2019

 

Kombinert etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere og instruktør/faglig leder i bedrift

NTNU tilbyr følgende som videreutdanning (15 studiepoeng) eller som etterutdanning:

For nærmere informasjon: https://www.ntnu.no/videre/yrkesfag

 

Nord universitet tilbyr følgende som videreutdanning (15 studiepoeng) eller som etterutdanning:

 Det kan søkes stipend eller vikarmidler. Søknadsfrist 1.mars 2019

Slik søker du: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/videreutdanningyrkesfag/slik-soker-du-yrkesfaglarer/