Mellomåsen skolesenter

Når en elev i grunnskole eller videregående skole blir pasient ved helseinstitusjon, er det et fylkeskommunalt ansvar å gi opplæring under oppholdet. (Opl.l §13-3a)

 
 

Mellomåsen Skolesenter ivaretar det fylkeskommunale opplæringsansvaret til pasienter ved Nordlandssykehuset Bodø, og ved Valnesfjord Helsesportsenter.

Det er et mål at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal fullføre videregående opplæring med dokumentert studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Opplæringen er viktig for å bidra til at barn og unge mestrer sine liv og videreutvikler egne ressurser.

(Udir-6-2014 rett til opplæring for beboere/pasienter ved barnevern- og helseinstitusjoner, og i hjemmet ved langvarig sykdom)

Mye fravær gjennom grunnskole og videregående skole, kan i seg selv være en av årsakene til frafall i videregående skole. Barn og unge med helseplager som medfører mange og/eller lange opphold i helseinstitusjoner, er særlig risikoutsatt for å droppe ut fra videregående skole. 64% av ungdom med fysisk funksjonsnedsettelse, fullførte ikke videregående skole i 2013 (Finnvold 2013; Langt igjen NOVA rapport 12/13)

Et godt og tilrettelagt skoletilbud under opphold i helseinstitusjon, øker elevens mulighet til å følge opp egen skolegang under behandling. Det blir en beskyttende faktor for å unngå frafall i videregående skole for denne elevgruppen.

Et godt og tilrettelagt skoletilbud for eleven, er et felles ansvar for pedagoger og ledere ved elevens hjemskole og ved institusjonsskolen.

Ved Mellomåsen skolesenter vektlegges følgende:

Visjon og verdigrunnlag - Klikk for stort bildeVisjon og verdigrunnlag

Relasjon, trygghet, og tilhørighet er grunnelementene i det pedagogiske arbeidet ved Mellomåsen skolesenter, uavhengig av lengden på elevens opphold. Derfor legger vi også stor vekt på det første møtet mellom lærer og elev.

God relasjon mellom lærer og elev, prososiale vennskap, tilpasset opplæring, godt samarbeid mellom hjem og skole, og en kollektivt orientert skole er alle beskyttende faktor i skolen og som bidrar til gode læringsprosesser, tilhørighet og trivsel. (T.Nordahl; skolens muligheter i møte med utsatte barn og unge, 2005)

Alle elevene får en kontaktlærer som har overordnet ansvar for tilrettelegging faglig og sosialt, og som har samarbeid med elevens kontaktlærer hjemme. Ved reinnleggelser og flere skoleopphold, er det et mål at eleven skal ha samme kontaktlærer hos oss.

Undervisningsvurdering:

Skolen gjennomfører en tilpasset form for Undervisningsvurdering. Undervisningsvurdering hos oss har følgende mål:

  1. Hjelpe eleven til styrket forståelse av elevrollen.

    – både på kort sikt og på lang sikt

  2. Kvalitetssikre opplæringen

    - for eleven her og nå og fremover

Undervisningsvurderingen blir integrert i skolens kartlegging av elevens skolehistorie. Opplysninger eleven gir om hvordan de opplever egen læringssituasjon, gir pedagogene et bedre grunnlag for tilrettelegging av undervisningen mens de er her, og et bedre grunnlag for råd og veiledning til hjemskolen.

Undervisningsvurderingen har også til hensikt å

- hjelpe eleven til refleksjon omkring egen opplæringssituasjon

- styrke elevens forståelse av medvirkningens betydning i opplæringen.

(Modell kommer)

 

Mange av elevene som kommer hit, har et utydelig forhold til egen rolle som elev, noe som minsker forutsetning til å påvirke egen opplæringssituasjon (risikofaktor).

Å bidra til at eleven øker forståelse og forutsetning for hva som skal til for at egen læringsprosess skal være best mulig, gir økt motivasjon til å gå på skole. Noe som styrker forutsetningene for å gjennomføre videregående skole (beskyttende faktor).

Skolen samarbeider ved behov med fylkeskommunal Oppfølgingstjeneste om tilbud til pasienter i psykiatrien i aldersgruppen 16 -21 år, og som ikke er elev / ikke fullført videregående skole. For denne ungdomsgruppen, gir skolen tilbud om undervisning i enkelte fag, karriereveiledning og hjelp til å søke seg inn i et skoleforløp igjen.

Kurs og veiledning

Skolens pedagoger har stor kompetanse i tilrettelegging av skoletilbud for elever med ulike helseproblemer innenfor somatikk, psykiatri og fysisk funksjonshemming.  

Ved henvendelse til skolen kan vi bidra med vår kompetanse i fagdager, fellesmøter i personalet, foreldremøter, møter med klasser/elevgrupper mm. Det må da påregnes å dekke reise og opphold.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS