Er jeg kvalifisert?

For å komme inn på en fagskoleutdanning, må du inneha visse kvalifikasjoner. Du kan enten tas opp på grunnlag av formalkrav eller ved realkompetansevurdering.

Formalkrav betyr at man må ha bestått relevant videregående opplæring eller videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev for å kunne bli tatt opp på studiet. Hvilke formelle krav som gjelder for de ulike utdanningene våre kan du lese mer om under. 

Realkompetansevurdering gjøres når du ikke har fullført relevant videregående opplæring. Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring, det vil si alle kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Opptaket til utdanningen gjøres da gjennom en søknad der du gjør rede for relevant kompetanse og erfaring. Realkompetansen din blir så vurdert opp mot opptakskravene til utdanningen du ønsker å begynne på. For å kunne søke realkompetansevurdering må du være gammel nok til å kunne ha fullført videregående opplæring, som vanligvis vil si 19 år. 

Les mer om hvor og når du kan søke her

 

Opptakskrav for våre utdanningsprogrammer

Opptakskravene til fagskoleutdanning varierer på ulike studieprogrammer. Under finner du en oversikt over kompetansekravene som gjelder for Nordland fagskoles utdanningstilbud.

Opptakskrav Elektro 

Opptakskrav Maritime fag  

Opptakskrav Helse-, sosial- og oppvekstfag 

Opptakskrav Reiseliv
 

Opptakskrav for Elektro

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 

 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev 

 1. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger) 

 1. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Søkere med utenlandsk utdanning 

 • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. 

 • Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger). 

Poengberegning og rangering 
 
Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. 

 • Det generelle grunnlag for opptak pkt. 1 - 3; 100 poeng 

 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG2/VK 1 og tverrfaglig eksamen 

 • Praksis utover det generelle grunnlag for opptak; 1 poeng pr måned 

 • Fartstid (tid om bord); 1 poeng pr måned 

 • Fagprøve med "bestått meget godt"; 25 poeng 

 • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid; 50 poeng. 

Les mer om hvor og når du kan søke
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor elektrofag

 

Opptakskrav Maritime fag

Det generelle grunnlaget for opptak er: 
a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst (for dekksoffiser) eller som motormann (for maskinoffiser) 
eller 
b) realkompetanse 
 
Alder: 
Søker som skal ha vurdering av realkompetanse må ha minst 5 års relevant yrkespraksis eller skolegang og være fylt 22 år innen søkeråret. 
 
Vurderingskriterier: 
Det kreves kunnskaper i norsk og engelsk tilsvarende VG2 yrkesfaglig utdanningsprogram, samt matematikk og naturfag tilsvarende VG1 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Relevant praksis kan være innenfor tekniske fagområder (f.eks. verksted, mekanisk industri, elektroinstallasjon), teknisk planlegging, innenfor logistikk og sjøfart. 
 
Søkere med utenlandsk utdanning: 

 • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene tilsvarende matros eller motormann er kvalifisert for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. 

 • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse med vurderingskriteriene over. Den faglige opplæringen må gi relevant opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende kravene til fagskoleutdanning i Norge. 

 • Søker må ha kunnskaper i norsk tilsvarende "Test for høyere nivå" (Bergenstesten). 

 
Spesielt for dekksoffisersutdanningen: 

 • For søkere til dekksoffisersutdanningen kreves det minimum 30 måneder relevant fartstid på sertifikatpliktig fartøy 

 • Relevant og bestått utdanning innenfor matros eller fiske og fangst kan telle med inntil 2 år 

Opptak direkte til andre studieår i den toårige utdanningen: 
Det kan søkes opptak direkte til andre år på dekksoffisersutdanningen dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 

 • søker innehar gyldig dekksoffisersertifikat klasse 4 eller høyere 

 • søker har fullført og bestått første år på dekksoffisersutdanningen etter plan FTM01H eller fullført og bestått dekksoffisersutdanningen etter plan FTM03H i fagskolen og kan dokumentere eksamen ikke eldre enn 3 år (jfr. FOR 2011-12-22 nr. 1523 § 18 pkt. 1). 

Det er ikke anledning til å blitt tatt opp som student til andre år med bakgrunn i realkompetansevurdering. 

For å løse sertifikat som dekksoffiser er det krav om helseattest og normalt fargesyn. Det kan kreves politiattest. 
   

Spesielt for maskinoffisersutdanningen: 

 • For søkere til maskinoffisersutdanningen kreves det minimum 24 måneders relevant verkstedtid og 6 mnd. fartstid på sertifikatpliktig fartøy 

 • Relevant og bestått utdanning innenfor vg2 motormann, kan telle med inntil 2 år 

Opptak direkte til andre studieår i den toårige utdanningen: 
Det kan søkes opptak direkte til andre år på maskinoffisersutdanningen dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 

 • søker innehar gyldig maskinoffisersertifikat klasse 4 eller høyere 

 • søker har fullført og bestått første år på maskinoffisersutdanningen etter plan FTM02H eller fullført og bestått maskinoffisersutdanningen etter plan FTM04H i fagskolen og kan dokumentere eksamen ikke eldre enn 3 år (jfr. FOR 2011-12-22 nr. 1523 § 18 pkt. 1). 

Det er ikke anledning til å blitt tatt opp som student til andre år med bakgrunn i realkompetansevurdering. 

For å løse sertifikat som maskinoffiser er det krav om helseattest. Det kan kreves politiattest. 

Les mer om hvor og når du kan søke
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor maritime fag

 

Opptakskrav for helse-, sosial- og oppvekstfag

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse-, sosial- og oppvekstfag: 

 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole 

 1. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve 

 1. det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering 

Søkere med utenlandsk utdanning 

 • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. 

 • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram i Kunnskapsløftet 2006. 

 • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. 

  
Poengberegning og rangering 
For tilbydere som praktiserer poengberegning gjelder følgende: 

 • Det generelle grunnlag for opptak § 7, a-c, 100 poeng 

 • Det gis gjennomsnittlig karakterpoeng av karakterene i alle fag på videregående kurs I og tverrfaglig eksamen (reform 94) eller Vg2 (Kunnskapsløftet) 

 • Relevant praksis utover det generelle grunnlag for opptak, 1 poeng pr md 

 • Fagprøve med ”bestått meget godt”, 25 poeng 

 • Fagprøve i annet fag utover det generelle opptakskrav, inklusive praksistid, 50 poeng 

Ved lik poengsum skal det kjønn som er underrepresentert i det yrket eller den profesjon opplæringen skal føre fram til, kvoteres. 

Les mer om hvor og når du kan søke
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor helse-, miljø- og oppvekstfag

 

Opptakskrav for Reiseliv

Du kan søke opptak til studiet «Reiseliv» med fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet kan tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Da gjelder følgende kvalifikasjoner:  

·            Alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring dvs. 19 år   

·            Personer som ikke er ferdige med læretid og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve, kan tildeles plass på vilkår ved bestått prøve  

·            Personer som har minst 5 års praksis fra reiseliv- og opplevelsesnæringene eller relaterte bransjer


Les mer om hvor og når du kan søke her
Les mer om Nordland fagskoles tilbud innenfor reiselivsfag