Læringsutbytte (kunnskap, ferdigheter og generell kunnskap)

Dette er en overordnet beskrivelse av det studenten har lært og kan utføre etter endt utdanning.

 

Kunnskap

 

 

Kandidaten

 • har kunnskap om kreftsykdommer, symptomer, lindrende pleie, behandlingsformer, konsekvenser og bivirkninger av sykdom og behandling
 • har kunnskap om utfordringer, sorg‐ og krisereaksjoner og påvirkninger på det sosiale nettverket i ulike faser i sykdomsforløpet både for pasient og pårørende
 • har kunnskap om kreftforekomst, risikofaktorer og forebygging av kreftsykdommer og rehabilitering av kreftpasienter
 • har innsikt i sosiale rettigheter og lovgivning som er relevant for pasienter og pårørende i sykdomsforløpet
 • kjenner til ulike faginstanser, hjelpeapparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie kan oppdatere sin kunnskap om de vanligste kreftsykdommer og behandlingsformer
 • forstår betydningen av kreftomsorg og lindrende pleie i et folkehelseperspektiv
 • kunnskap om lindrende pleie og omsorg ved livets slutt

 

Ferdigheter

 

 

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om kreftsykdommer og behandling i observasjon av symptomer og bivirkninger hos den enkelte pasient
 • kan anvende ulike kommunikasjonsformer i samtale med pasient og pårørende
 • kan kartlegge, identifisere, planlegge og gjennomføre lindrende tiltak i samarbeid med pasient og pårørende
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevante for problemstillinger knyttet til arbeid med kreftomsorg og lindrende pleie
 • kan anvende kunnskap om sorg‐ og krisereaksjoner i møte med alvorlig syke og deres pårørende
 • kan anvende etiske prinsipper i utøvelsen av omsorg og lindrende pleie ved livets slutt

 

Generell

kompetanse

 

 

Kandidaten

 • har forståelse for faglige og etiske utfordringer og dilemmaer i utøvelsen av kreftomsorg og lindrende pleie
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet med alvorlig syke pasienter og deres pårørende som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar brukermedvirkning, mestring og pasientens integritet
 • kan utføre omsorg og lindrende pleie etter pasientens individuelle ønsker og behov
 • kan utvikle arbeidsmetoder til brukergruppene gjennom kunnskapsdeling, bevisstgjøring og etisk refleksjon på arbeidsplassen
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med kolleger og andre yrkesgrupper for å ivareta pasientens helhetlige behov knyttet til sykdom, lidelse og død