Om studiet

Her kan du lese mer om Årsstudium i Reiseliv og opplevelser:

1. Hovedmål for studiet

2. Målgrupper

3. Opptakskrav

4. Heltid- og deltidsstudium

5. Kompetanse etter endt utdanning

6. Yrkesmuligheter

7. Emner

8. Organisering av undervisningen

9. Praksis

10. Eksamen

11. Studiestøtte og mulighet for hybel

12. Pålogging til læringsplattform

 

1. Hovedmål for studiet

Målet for studiet er å utdanne kvalitetsbevisste kompetente kandidater til reiseliv- og opplevelsesnæringene. 

Dette fordi godt kvalifiserte medarbeidere er helt nødvendige for å sikre god kvalitet i service- og opplevelsesleveransene og for å bygge en destinasjons omdømme. Utdanningen skal derfor besørge nødvendig kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for yrkesutøvelse, og serve behovene som reiseliv- og opplevelsesnæringene etterspør. Behovet for kompetent frontpersonell er godt dokumentert i ulike undersøkelser og i NHOs kompetansebarometer.

 

2. Målgrupper

Studiet har til nå hatt kandidater fra 19 - 60 år, og har blant annet hatt servitører, kokker, resepsjonister, bookingansvarlige, hotellsjefer, guider, reiselivsgründere, daglige ledere, festivalsjefer, turistinformatører og renholdspersonale som studenter på skolen. Studiet kan kombineres med læretid.

Studiet tar særlig sikte på å serve fire ulike målgrupper:  

- Personer som ønsker å jobbe innen reiseliv- og opplevelsesnæringene eller andre beslektede næringer.  

- Personer som allerede jobber i næringene og ønsker økt kompetanse og personlig utvikling.  

- Personer som ønsker å starte egen virksomhet innenfor reiseliv- og opplevelsesnæringene, eller utvikle nye reiseliv- og opplevelsesprodukter.

-  Personer som jobber innen handel- og servicenæringene, samt lokale/regionale forvaltere og/eller beslutningstakere som vil bidra til en god reiselivsutvikling.

 

3. Opptakskrav

Du kan søke opptak med fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som ikke tilfredsstiller det formelle opptakskravet kan tas opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. Da gjelder følgende kvalifikasjoner: 

- Alder som minst er normalalderen for fullført videregående opplæring dvs. 19 år  

- Personer som ikke er ferdige med læretid og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve, kan tildeles plass på vilkår ved bestått prøve 

- Personer som har minst 5 års praksis fra reiseliv- og opplevelsesnæringene eller relaterte bransjer

Studiet kan kombineres med relevant læretid.

Studiet har søknadsfrist på www.samordnaopptak.no 15. april.

Les mer om hvordan du søker fagskole her

 

4. Heltid- og deltidsstudium

Studiet kan tas på heltid over ett år eller deltid over to år. Mange studenter kombinerer studier med jobb i reiseliv- og opplevelsesbedrifter, og gjennomfører praksisperiodene i bedriften de jobber i til vanlig.

Heltidsstudiet tilbys i Svolvær og deltidsstudiet tilbys i Svolvær, Narvik, Mo i Rana og Stjørdal.

 

5. Kompetanse etter endt utdanning

Nordland fagskole for Opplevelsesbasert reiseliv utdanner velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiselivs- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt.

Gradsbetegnelse:

Fullført årsstudium "Reiseliv og opplevelser" gir gradsbetegnelsen "Fagskolegrad" og 60 studiepoeng.

 

6. Yrkesmuligheter

Etter endt utdanning kan kandidaten gå rett ut i arbeid i reiseliv- og opplevelsesnæringene som for eksempel vertskap, guide, eller aktivitets- og opplevelsesleverandør.

En rekke undersøkelser viser at det er sterkt behov for fagskolekompetanse innen reiselivsnæringene. NHOs kompetansebarometer viser at omlag 50% av bedriftene innen NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel og NHO Reiseliv, melder om behov for medarbeidere med fagskoleutdanning. Ved å ta reiselivfagskolen stiller du lengre frem i køen når fremtidige ansettelser gjøres.  

Les mer om hva arbeidsgivere sier om reiselivfagskolen her!

 

7. Emner

Årsstudium "Reiseliv og opplevelser" består av seks ulike emner, som alle har sentral relevans for arbeid i næringen.

Studiet består av følgende emner: 

  1. Reiseliv og destinasjonskunnskap 
  2. Vertskapsrollen 
  3. Opplevelsesdesign 
  4. Entreprenørskap og innovasjon
  5. Kommunikasjon og formidling  
  6. Markedsføring, merkevarebygging og salg 

For mer informasjon om praktisk organisering og faglig innhold, se «Studieplan og årshjul»

 

8. Organiserering av undervisningen

I årstudiet Reiseliv og opplevelser tar man ett emne av gangen. Alt av skolearbeidet dreier seg da om det gjeldene temaet før man på slutten av emnet tar avsluttende eksamen og går videre til neste emne. Dette er en veldig god ordning som gjør at man har 100% fokus på emnet det undervises i og gir rom til fordypning - både i klasserommet, i oppgaver, i nettundervisning, bedriftsbesøk, studieturer eller i gruppearbeider i klasserommet eller på nett.

Et typisk forløp i et emne er at det starter med en ukes fysisk samling på studiestedet. Deretter er det en ukes digital undervisning med mer fleksible løsninger og oppgaveløsninger, før det er 2-3 ukers praksisperiode i bedrift eller eget utviklingsprosjekt (les mer om praksis under). Underveis i emnet jobber man med individuelle oppgaver og/eller gruppeprosjekter, som vurderes av faglærer og som må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Til slutt er det 2-3 dagers oppsummerende samling på nett før faget har avsluttende eksamen - enten skriftlig eller muntlig. 

Tidligere hadde studiet 3 ukers fysisk samling hvert emne, men fra studieåret 2020/21 legges det opp til en ukes fysisk samling per emne, mens den øvrige undervisningen og læringsarbeidet organiseres ved hjelp av nettbaserte løsninger.

 

9. Praksis

Alle emnene har integrerte tematiske praksisperioder som gjennomføres mellom studiesamlingene. Målet med praksis er at studenten skal se sammenhengen mellom teori, ny kunnskap fra undervisningen og erfaringer fra yrkespraksis, samt reflektere over egne handlinger og reaksjoner i praktiske arbeidssituasjoner.

I praksisperiodene får studentene veiledning både fra praksisbedriften og fra skolen. Veiledningsforløpet tar utgangspunkt i en læringsmodell hvor studenten introduseres for praksisbedriften generelt og spesielt. Studenten settes inn i bedriftens daglige rutiner og gjøremål, og deltar i arbeidet i bedriften. Erfaringer og refleksjoner fra praksisperioden er sentralt for å oppnå læringsutbytte i fagene. Det er derfor satt av en dag i hver praksisuke til refleksjonsarbeid og arbeid med oppgaver. 

Reiselivfagskolen kan være behjelpelig med å finne aktuell praksisplass. Praksis kan også gjennomføres i egen bedrift og i eget utviklingsprosjekt hvis det er faglig relevant og godkjennes av skolen. Det kreves da en ekstern praksisveileder, som må godkjennes av skolen. Studentene gjør obligatoriske praksisoppgaver og leverer praksisrapport, med veiledning fra både skolen og bedrift. For å få godkjent praksis kreves: 

  • at fraværet ikke overstiger 10 % 
  • karaktersatt praksisoppgave 
  • godkjent praksisrapport 

Les mer om praksisperioder og studiets oppbygning her

 

10. Eksamen

I slutten av hvert enkelt emne er det avsluttende eksamen. Eksamensformene varierer noe fra emne til emne, men består ofte i begrepsavklaringer, refleksjonsoppgaver, presentasjoner og/eller caseoppgaver. 

For å kunne gå opp til eksamen må du ha godkjente arbeidskrav i løpet av undervisningsperioden, ikke overstige gjeldende bestemmelser for fravær og ha gjennomført praksis i emnet.  

Reiselivfagskolen har følgende eksamensformer for studieåret 2019-20: 

Emne 1: Reiseliv og destinasjonskunnskap

6-timers skriftlig hjemmeeksamen med alle tilgjengelige hjelpemidler 

Emne 2: Vertskapsrollen

30 minutters muntlig eksamen (15 min presentasjon + 15 min fagsamtale

Emne 3: Opplevelsesdesign

24 timers skriftlig hjemmeeksamen med alle tilgjengelige hjelpemidler 

Emne 4: Entreprenørskap og innovasjon

6 timers skriftlig hjemmeeksamen med alle tilgjengelige hjelpemidler 

Emne 5: Kommunikasjon og formidling

30 minutters muntlig eksamen (15 min presentasjon + 15 min fagsamtale)

Emne 6: Markedsføring, merkevarebygging og salg

6 timers skriftlig hjemmeeksamen med alle tilgjengelige hjelpemidler 

Noen studenter har rett til utvidet tid på eksamen. Dette må innvilges av skolens administrasjon.   

Les mer om eksamensformer og arbeidskrav i de ulike emnene i Studieplanen

 

11. Studiestøtte og mulighet for hybel

Studiet er gratis og studenter kan søke lån og stipend fra Statens Lånekasse. Søk utdanningsstøtte her

For utenbys studenter vil skolen være behjelpelig med å skaffe hybel. Ta kontakt med skolen i god tid dersom du trenger bistand til dette. Kontakt skolen her.

 

12. Pålogging til læringsplattform

Nordland fagskole benytter læringsplattformen It's Learning. For å få tilgang til plattformen må du være registrert som student og ha mottatt brukernavn og passord. Ta kontakt med skoleledelsen dersom du ikke har mottatt dette.

Logg inn på lt's Learning her.

Klikk for stort bilde

Les mer om de ulike fagene og hvordan studieåret er lagt opp her