Kunnskapsgrunnlaget
Tittel Publisert Type
Biologisk mangfold og naturtyper - Sammenstilling av kjendt kunnskap - 2012

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned biologisk_mangfold_og_naturtyper_-_sammenstilling_av_kjendt_kunnskap_-_2012.pdf
Biologisk mangfold og naturtyper - Supplerende naturtypekartlegging - 2012

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned biologisk_mangfold_og_naturtyper_-_supplerende_naturtypekartlegging_-_2012.pdf
Boniteringer i sideelver i Vefsnavassdraget

Rapport med oversikt over egnede oppvekstområder for fisk i Vefsnavassdragets sideelver. Utarbeidet av Ferskvannsbiologen AS høsten 2016.

21.12.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned rapport_-_bonitering_av_sideelver_i_vefsna_-_ferskvannsbiologen_2016-13.pdf
Energipotensialet - Kraftutbygging i verna vassdrag

19.11.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned energipotensialet_faktaark_4_2008._kraftutbygging_i_verna_vassdrag.pdf
Energipotensialet Rapport 2011

19.11.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned energipotensialet_rapport_feb.2011.pdf
Fisk - Boniteringer i Vefsna nedstrøms Laksforsen 2012-02 (Bonitering utført i 2011)

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fisk_-_boniteringer_i_vefsna_nedstroems_laksforsen_2012-02_(bonitering_utfoert_i_2011).pdf
Fisk - Boniteringer i Vefsna oppstrøms Laksforsen 2013-02 (Bonitering utført i 2012)

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fisk_-_boniteringer_i_vefsna_oppstroems_laksforsen_2013-02_(bonitering_utfoert_i_2012).pdf
Fisk - DN Rapport Fiskeribiologiske undersøkelser i de lakseførende deler av Vefsnavassdraget del II_4_1978

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fisk_-_dn_rapport_fiskeribiologiske_undersoekelser_i_de_laksefoerende_deler_av_vefsnavassdraget_del_ii_4_1978.pdf
Fiske - DN Rapport 5 - 1976 Fiskebiologiske undersøkelser i de lakseførende deler av Vefsnavassdraget. 1974 og 1975

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fiske_-_dn_rapport_5_-_1976_fiskebiologiske_undersoekelser_i_de_laksefoerende_deler_av_vefsnavassdraget._1974_og_1975.pdf
Fiske - DN-Rapport-7-2011 Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk (2011-2015)

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned fiske_-_dn-rapport-7-2011_handlingsplan_for_restaurering_av_fisketrapper_for_anadrome_laksefisk_(2011-2015).pdf
Friluftsliv - Rapport verdisetting av friluftsområdene i Hattfjelldal - 2012

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned friluftsliv_-_rapport_verdisetting_av_friluftsomraadene_i_hattfjelldal_-_2012.pdf
Hydrologiske Forhold - Fluvialgeomorfologisk befaring i Vefsnas nedbørsfelt Rapport 1976-05

20.11.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned hydrologiske_forhold_-_fluvialgeomorfologisk_befaring_i_vefsnas_nedboersfelt_rapport_1976-05.pdf
Inngrepsstatus langs vassdraget - Erosjonsutsatte parseller i Vefsna

20.11.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned inngrepsstatus_langs_vassdraget_-_erosjonsutsatte_parseller_i_vefsna.pdf
Inngrepsstuatus langs vassdraget - Oversikt over sikringstiltak - 2012

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned inngrepsstuatus_langs_vassdraget_-_oversikt_over_sikringstiltak_-_2012.pdf
Kulturminner - Automatisk fredete kulturminner i Vefsnavassdraget 2013

20.11.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kulturminner_-_automatisk_fredete_kulturminner_i_vefsnavassdraget_2013(1).pdf
Kulturminner - Registrering av nyere tids kulturminner i Vefsnas nedbørsfelt_januar 2013

26.11.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned registrering_av_nyere_tids_kulturminner_i_vefsnas_nedboersfelt_januar_2013_web.pdf
Landskap - Kartlegging av landskapstyper og verdsetting av landskapsområder i Vefsna - 2012

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned landskap_-_kartlegging_av_landskapstyper_og_verdsetting_av_landskapsomraader_i_vefsna_-_2012.pdf
Landskap - Strategisk vurdering av landskapets sårbarhet og sumvirkninger av potensielle småkraftanlegg i Vefsna - 2012

02.12.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned landskap_-_strategisk_vurdering_av_landskapets_saarbarhet_og_sumvirkninger_av_potensielle_smaakraftanlegg_i_vefsna_-_2012.pdf
Reiseliv - Forstudie i reisemålsutviklingsprosessen - Grane, Vefsn og Hattfjelldal som reisemål mot 2020 - 2011

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned reiseliv_-_forstudie_i_reisemaalsutviklingsprosessen_-_grane,_vefsn_og_hattfjelldal_som_reisemaal_mot_2020_-_2011.pdf
Samiske kulturminner - Oversikt_Vefsna - 1985-89

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned samiske_kulturminner_-_oversikt_vefsna_-_1985-89.pdf
Samiske kulturminner - Tabell til oversikt_Vefsna - 1985-89

08.10.2013 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned samiske_kulturminner_-_tabell_til_oversikt_vefsna_-_1985-89.pdf