Saltfjell kraftverk

Klikk for stort bildeLønselva, 1973 Lars Evan Petterson/Norges vassdrags- og energidirektorat

Saltfjell kraftverk var et privateid kraftverk ved Lønnselva som kom i stand i forbindelse med Saltfjell turisthotells behov for elektrisk kraft.

Hotellet sto ferdig i 1950 og kom i drift fra april samme år. Behovet for elektrisk kraft til turisthotellet var overhengende, og selskapet Saltfjell kraftverk A/S ble derfor stiftet 25. januar 1950. Styret i kraftverket besto blant annet av annet overrettssakfører O.A. Jakhelln, mens Sigurd Koch satt som formann. Anbudet for byggingen av anlegget ble vunnet av byggmester Harald Willumsen, Rognan, og byggingen satt i gang våren 1951.

 

I tillegg til å forsyne hotellet skulle kraftverket selge kraft til NSBs pukkverk i nærheten. Luftforsvaret var også interessert i strømforsyning til en stasjon som var under oppføring på Saltfjellet, men avtalen om denne leveransen ble etter hvert underkjent og en betydelig påregnet inntektskilde for verket forsvant.

Kraftverket hadde problemet allerede fra starten. De fikk kjøpt en tysk turbin fra Mosjøen kommunale elektrisitetsverk for 12 000 kroner. Denne hadde imidlertid en avkappet aksling som viste seg å være vanskelig å reparere, hvor vibrasjoner skapte varige problemer under drift. Konstruksjonen av selve dammen var også komplisert på grunn av blant annet sprekkdannelser i fjellet. Da verket endelig sto ferdig i 1952, hadde totalomkostningene oversteget 300 000 kroner.

Under drift viste det seg snart at vårflommen la store mengder grus og stein i inntaksdammen og tettet turbininntaket. Det måtte derfor brukes store ressurser for å rense dam og inntakskanal. Det ble lagt planer om montering av et skrapespillarrangement for bøte på problemet, men dette ble aldri realisert på grunn av høye kostnader. Da kulda kom om høsten dannet det seg sørpe i inntaket, og etter hvert frøs dette til is som tettet turbininntaket. I barfrostperioder sank også vannføringen i Lønnselva så mye at verket stoppet helt opp av seg selv.

Allerede i 1955 hadde problemene rundt Saltfjell kraftverk blitt så store at det etter hvert ble overtatt av kreditorene.

Hotellet hadde eget motoraggregat i tillegg til en avtale med NSB for overføring av kraft fra deres aggregat ved pukkverket. Dette gjorde at de kunne holde det gående fram til 1960 da Dragefossen kraftanleggs utbygging nådde Lønnsdal i november samme år, og Saltfjellet kraftverk kunne legges ned for godt. Da var turbinen allerede fullstendig nedslitt på grunn av de store mengdene sand og grus som hadde gått gjennom anlegget.

Restene etter kraftverket kan i dag lett ses fra E6 i Lønnselva, like ved det som i dag heter Saltfjellet hotell.