Skjermdump av stadnamnkartet

«Stadnamnprosjektet» ble opprettet i 1988, først knyttet til Kulturavdelingen og fra 1995 som en del av Arkiv i Nordland. Det er samlet nærmere 200 000 stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket, fra åkerkapper til fjellvidder. I tillegg til stedsnavnene er det samlet informasjon om hvert enkelt navn, for eksempel om opphav og om natur- og kulturkategorier. Dette arbeidet ble i stor grad utført av lektor Finn Myrvang, som knyttet til seg et omfattende nettverk av informanter.

Se Stadnamnkartet for Nordland

Navnet Ǫmð har vært knyttet til områder helt nord i Nordland, og deler av Troms. Arkeolog og professor Reidar Bertelsen redegjør her for sin teori om en nærmere plassering og forklaring på navnet.

Frå Andås i Vefsn.

Stadnamnprosjektet i Nordland verka i ein 20-årsperiode frå midt på 1980-talet med å samle stadnamn i Nordland og informasjon knytt til dei. Det var Finn Myrvang som dreiv dette arbeidet, og då han vart pensjonist i 2004, let han etter seg ei samling med vel 180 000 namn frå heile fylket. Samlinga er digital og inneheld mykje informasjon av geografisk, språkleg og historisk art, men namna manglar eksakt kartfesting.

Fra Nasjonalbibliotekets bildesamling - postkort 1905. Tegnet av Andreas Bloch

Bakgrunnen for navnet Hålogaland, som i middelalderen ble brukt om alt norskbygd land nord for Namdalen.