Årsstudium reiseliv

Lofoten Reiselivfagskole tilbyr i dag ett-årig yrkesrettet utdanning i Reiseliv. Studiet er samlings- og nettbasert, kan tas på heltid over ett år eller på deltid over to år.

1.       Hovedmål for studiet

Målet for studiet er å gi studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som reiseliv- og opplevelsesnæringene etterspør. Behovet for kompetente medarbeidere er dokumentert i lokale og regionale undersøkelser og i NHOs kompetansebarometer. Godt kvalifiserte medarbeidere i produksjonsnivåene er nødvendig for å sikre god kvalitet i service- og opplevelsesleveransene og for å bygge en destinasjons omdømme

 

2.       Målgrupper

Målgruppe for studiet er personer som ønsker å jobbe innen besøks- og opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, personer som allerede jobber i næringene og ønsker økt kompetanse, og personer som ønsker å starte opp egen virksomhet.

 

3.       Yrkesroller

Etter endt utdanning kan studenten gå rett ut i arbeid i besøks- og opplevelsesnæringene som vertskap, guide, eller aktivitets- eller opplevelsesleverandører. 

 

4.       Emner

Årsstudium Reiseliv består av seks ulike emner, som alle har sentral relevans for arbeid i reiselivsnæringen. Studiet består av følgende emner:

1.       Reiseliv og destinasjonskunnskap

2.       Vertskapsrollen

3.       Kommunikasjon og formidling

4.       Opplevelsesdesign

5.       Entreprenørskap og innovasjon

6.       Markedsføring og salg
For mer informasjon om praktisk organisering og faglig innhold, se «Årshjul 2018 - 2019» og «Studieplan 2018 - 2019».

 

5.       Praksis

Alle emnene har integrerte tematiske praksisperioder som gjennomføres mellom studiesamlingene. Målet med praksis er at studenten skal se sammenhengen mellom teori og ny kunnskap fra undervisning og praksis, samt reflektere over egne handlinger og reaksjoner i praktiske arbeidssituasjoner.

 

Veiledningsforløpet tar utgangspunkt i en læringsmodell hvor studentene introduseres for praksisbedriften generelt og spesielt. Studenten settes inn i bedriftens daglige rutiner og gjøremål og deltar i vanlig daglig arbeid i bedriften. Erfaringer og refleksjoner fra praksisperioden er viktig for studentens læringsutbytte. Det er derfor satt av en dag i hver praksisuke til refleksjonsarbeid og arbeid med oppgaver.

 

Praksis kan gjennomføres i egen bedrift eller eget utviklingsprosjekt såfremt den er faglig relevant og godkjennes av skolen. Studentene skal, sammen ved veileder fra bedrift og skole, definere mål med praksisperioden, gjøre obligatoriske praksisoppgaver og levere logg ukentlig. Det kreves da en ekstern praksisveileder, som godkjennes av skolen. For å få godkjent praksis kreves:

-          at fraværet ikke overstiger 10 %

-          karaktersatt praksisoppgave

-          godkjent praksisrapport

 

6.       Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er et yrkesrettet alternativ til høyskoleutdanning. Din kompetanse utvikles gjennom forelesninger, gruppearbeid og bedriftsbesøk med praksis i bedrifter eller prosjekter.

 

Utdanningen passer for deg som har fagbrev i resepsjon eller reiseliv, naturbruk og restaurant og matfag, eller som har minst fem års yrkeserfaring. Det er også mulig å søke opptak på studiet gjennom realkompetansevurdering eller generell studiekompetanse.

 

Studiet er et praktisk rettet høyere utdanningstilbud på nivået mellom videregående og universitet/høyskole i Nasjonalt kompetanserammeverk. Fullført og bestått ettårig fagskoleutdanning gir 60 fagskolepoeng og Lofoten reiselivfagskole er Norges eneste offentlig godkjente fagskole innenfor reiseliv.

 

7.       Studiestøtte og mulighet for hybel

Studiet er gratis og studenter kan søke lån og stipend fra Statens Lånekasse. For utenbys studenter vil skolen være behjelpelig med å skaffe hybel.

 

8.       Kontakt oss!

Dersom du har andre spørsmål til studiet «Reiseliv», så ikke nøl med å ta kontakt.

E-post: post.reiseliv@vgs.nfk.no

Telefon: +47 993 54 025 (Studierektor Unni Myklevoll)

 

9.       Besøksadresse

Lofoten reiselivfagskole

Sentrumsgården, 3. etasje

8300 Svolvær

Fant du det du lette etter?