Dette er Bring oss i front

En mann og en dame jobber med pc og mobil. Tekst: bring oss i front - Klikk for stort bildeNedenfor finner du utvidbare faktabokser som belyser ulike aspekter ved prosjektet Bring oss i front. Klikk på plusstegnene for å få mer informasjon om hvert enkelt punkt.

Hva er Bring oss i front

Hvorfor Bring oss i front

Samfunnet er i rask endring. Regionreformen med krav til helhetlige grep, bedre samordning og behov for å tilpasse virksomheten til trangere økonomiske rammer er viktige forutsetninger. Forventninger fra brukerne og krav til effektivisering krever nye løsninger. Digitalisering gir muligheter til å løse oppgaver på helt nye måter.  

De samlede utfordringene krever en helhetlig tilnærming. For å være relevant og ivareta de nye oppgavene skal det foretas en gjennomgang av fylkeskommunens egen organisering og arbeidsmåter. Fylkesrådet understreker at tilgjengelige ressurser skal utnyttes bedre. Det må prioriteres strammere i årene framover samtidig som kvaliteten på tjenestene skal forbedres.  

Økt digitalisering skal utnyttes målrettet for samordning, forbedring og forenkling av saksgang, prosesser og tjenester. 

Bring oss i front innebærer at alle etater og driftsenheter i fylkeskommunen blir berørt av omstillingen. Ledere er nøkkelpersoner i omstilling, og prosjektet organiseres derfor som et matriseprosjekt med ekstern bistand. Det skal etableres en prosjektorganisasjon med Fylkesrådet som prosjekteier. Det skal legges til rette for innspill og medvirkning fra alle ansatte.  

Prosjektets mål

Målsettinger  

Målsettingen med prosjektet er at fylkeskommunen skal: 

 • utvikle en fremtidsrettet organisering av fylkeskommunens oppgaver og samfunnsutviklerrolle innenfor vedtatt økonomiplanramme 

 • levere relevante tjenester med fokus på innbyggerne i Nordland 

 • være en attraktiv og relevant samarbeidspart og samfunnsutvikler 

 • realisere gevinster gjennom effektiv struktur, smarte arbeidsmåter og økt digitalisering 

Mål

Bedre og relevante tjenester til Nordlands befolkning gjennom en fremtidsrettet organisasjon. En organisering og kompetanse som håndterer framtidens utfordringer  

Prosjektet skal bidra til å løse de økonomiske utfordringene fylkeskommunen har i gjeldende økonomiplanperiode gjennom nødvendig omstilling av blant annet administrative oppgaver.  

 • Prosjektet skal bidra til å utvikle nye arbeidsmåter som er mer fleksible og som utnytter kompetanse og ressurser effektivt for å løse vedtatte tjenester og oppgaver. 

 • Prosjektet skal bidra til å utnytte digitalisering målrettet til samordning, utvikling av felles digitale løsninger og til informasjon og kunnskapsdeling. Prosjektet skal bidra til å utvikle en strategisk IKT-kompetanse og –forståelse i organisasjonen.   

 • Prosjektet skal bidra til å utvikle en kultur for helhetlige tilnærminger til større og komplekse utfordringer slik at fylkeskommunen som helhet finner gode og framtidsrettete løsninger.  

Prosjektet skal nå målene gjennom å foreta nødvendige kartlegginger/utredninger, beskrivelse av utfordringer og muligheter og forslag til konkrete tiltak og organisatoriske løsninger. Det skal vurderes hvilke delprosjekter og arbeidspakker som skal løses i prosjektorganisasjonen og hvilke som skal løses i linjen.  

Det kan foretas implementering av løsninger underveis i prosessen når nødvendige vedtak om dette er fattet i henhold til gjeldende delegasjon- og budsjettfullmakter.  

Ambisjon for Bring oss i front

Fylkesrådets ambisjon er at prosjektet skal utvikle en fremtidsrettet organisering av fylkeskommunens oppgaver og samfunnsutviklerrolle innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 

Prosjektet Bring oss i front skal foreta en gjennomgang av egen organisering og arbeidsmåter. Fylkeskommunen skal utnytte tilgjengelige ressurser bedre og prioritere strammere i årene framover samtidig som kvaliteten på tjenestene skal forbedres. Økt digitalisering av saksgang, prosesser og tjenester skal bidra til dette. 

Hva skal til for en vellykket endring

Prosjektet skal ha en helhetlig og systematisk tilnærming for å sikre signifikante og varige fordeler. Prosesser skal optimaliseres og bidra til å gi innsikt og forståelse på tvers av arbeidsoppgaver. Det må etableres en kultur med rom for prøving og feiling slik at tilbakemeldinger og erfaringer kan bidra til forbedringer og at Nordland fylkeskommune som organisasjon utvikler seg raskere dersom noe ikke fungerer etter hensikten. Prosjektet må sikres: 

 • Klare mål 

 • God forankring 

 • Kunnskapsbasert problemløsning 

Relevant tjenestetilbud

Tjenestene skal være tilpasset behovene i Nordland. De skal være brukerrettete, fleksible og fremtidsrettete. Måten tjenestene utformes på skal være i tråd med overordnete strategier og planer, være hensiktsmessige ut fra behov og ressurser, være økonomisk og miljømessig bærekraftige, effektive og inneha nødvendige utviklingsmuligheter.  

Det skal vurderes hvilke tjenester Nordland fylkeskommune skal utføre selv, i samarbeid med andre eller tilby via ekstern leverandør. Slike vurderinger skal gjøres med basis i vurdering av fylkeskommunenes lovpålagte ansvarsområder, tjenestens egenart, kvalitet, økonomi, effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser med mer.

Det må vurderes hvordan fylkeskommunale planer og strategier kan utformes slik at de samlet ivaretar behovet for en helhetlig tilnærming til større og komplekse utfordringer slik at fylkeskommunen finner gode og framtidsrettete løsninger for Nordlandssamfunnet. 

 

 

 

Fremtidens oppgaveløsning

Nordland fylkeskommune vil endre arbeidsmåter og ressursbruk for å utnytte muligheter og håndtere utfordringer på en fleksibel og effektiv måte. Det er viktig med en organisering som legger til rette for å løse oppgaver på nye måter og som gjør det enklere å effektivisere og realisere gevinster.  

 • Vi skal løse samfunnsoppdraget 

 • Vi får nye oppgaver 

 • Vi trenger ny og vital organisasjon som er tilpasset ny økonomisk virkelighet 

Sentrale endringsbehov

Arbeidet i Bring oss i front skal ha fokus på Nordland fylkeskommune som samfunnsutvikler, optimal organisering og digitalisering. Gevinstrealisering skal synliggjøre kvalitet, effektivitet og økonomisk gevinst. 

Nordland fylkeskommune skal utvikles slik at den er i stand til å møte morgendagens behov og utfordringer. Den nye organisasjonsmodellen skal bidra til å realisere langsiktige strategiske mål og levere godt på samfunnsoppdraget. 

Endringer i økonomi 

Nordland fylkeskommune har et samlet omstillingsbehov i gjeldende økonomiplanperiode (2019-2022) på i alt 527,4 millioner kroner. Fylkeskommunen har en inntektsreduksjon fra 2017 til 2022 på 459 millioner kroner basert på statlig tildelingsmodell. I tillegg mister Nordland mye av de regionale utviklingsmidlene. I regjeringens forslag til statsbudsjett er det foreslått et kutt på nærmere 35 millioner fra 2018 til 2019 i disse utviklingsmidlene. Dette får konsekvenser for utviklingsprosjekter i hele Nordland. Et offensivt investeringsbudsjett fører til behov for å skaffe rom for økte renter og avdrag. De økonomiske utfordringene krever tilpassing av virksomheten til nye rammer og fordrer en effektiv, fleksibel og samtidig framtidsrettet bruk av tilgjengelige ressurser.  

Endringer i omgivelser 

Endringene i omgivelsene skjer i form av klimaendringer, endringer i arbeidsmarkedet, befolkningssammensetning og bosettingsstruktur, endringer i offentlig og privat virksomhet og ikke minst endringer i økonomiske og politiske rammebetingelser.   

Omgivelsene vil alltid være i endring, men endringene skjer nå i et helt annet tempo enn tidligere. For å være en relevant samfunnsutvikler og tjenesteprodusent må derfor fylkeskommunen også håndtere endringene i omgivelsene ved å omstille sin politikk og sine tjenester i tilsvarende tempo. Endringer innebærer både utfordringer og muligheter. Omfattende og komplekse endringer i omgivelsene krever en innovativ, helhetlig og dynamisk tilnærming for å gripe de mulighetene som oppstår.  

Dette innebærer at vi må utvikle en kultur som gjør at vi oppfatter endringene, har kompetanse til å analysere og utnytte mulighetene og raskt tilpasser mål og virksomheten. På den måten er vi ikke bare i stand til å tilpasse oss endringene i omgivelsene, men vi bidrar også til å påvirke dem til beste for Nordlandssamfunnet.  

Endringer i digitale muligheter 

Den teknologiske utviklingen gjør at man er mindre stedsavhengig enn tidligere, og det muliggjør endringer i organisering og oppgaveløsning.  Det er igangsatt og planlagt en rekke moderniserings- og utviklingsaktiviteter frem mot 2020 som vil påvirke fremtidig oppgaveløsning i vesentlig grad. Med tanke på de økonomiske utfordringene er det ønskelig å tilpasse oppgaveløsningen så snart som mulig for å sikre mulighet til å ta ut gevinster og kompetansebygging innen flere ulike områder. 

Konsekvensutredning

Organisering og gjennomføring av prosjektet medfører kostnader som må finansieres over tildelt budsjettramme. Kostnadene kan være engangskostnader, som for eksempel kostnader ved nødvendige tilpasninger av IT-systemene, innføringskostnader og personalmessige omstillingskostnader.  

Nye former for oppgaveløsning skal legge til rette for gevinster, blant annet innen administrative tjenester. 

På sikt vil den nye strukturen legge til rette for bedret måloppnåelse og lavere risiko for produksjonen, mens i omstillingsperioden anslås risikoen for stabil og sikker produksjon å være moderat. Prosjektet vil følge risikoene tett og sette inn tiltak for å minimere dem. 

 

Organisering av Bring oss i front

Klikk for stort bildeUtredningsarbeidet skal være prosjektorganisert. Prosjekteier er fylkesrådet. 

Intensjonen med hovedprosjektet er å utvikle organisasjonen. For å lykkes må organisasjonen være involvert og ta aktivt del i arbeidet. Hovedprosjektet organiseres som en matriseprosjekt med tilknyttete eksterne ressurser. Dette innebærer:  

 • Linjeorganisasjonene stiller nødvendig kompetanse og ressurser til rådighet (ut over den økonomiske budsjettet som prosjektet disponerer). 

 • Nødvendige beslutninger og avklaringer om implementering må håndteres i linjen (jfr. gjeldende delegasjonsreglement og budsjettmyndighet).  

 • Involvering og medbestemmelse 

Matriseorganiseringen gir fleksibel tilgang på kompetanse, og ressursutnyttelse. Ressursbehovet i prosjektet og delprosjektene vil være variabelt i ulike faser.  

Sentrale tillitsvalgte skal medvirket gjennom møter i henhold til Hovedavtalen. Prosjektet skal lede utredninger i ulike arbeidsgrupper, med deltakere som sitter tett på det operative og som kjenner fagområdene godt. Prosjektet skal samtidig ha en overordnet strategisk tilnærming med tett involvering av styringsgruppe og etatsledelse.  

Ny overordnet organisering angår alle ansatte i Fylkeskommunen, og det er skal legges vekt god informasjon og kommunikasjon i prosessene. Hovedprosjektet benytter eksisterende fora og arenaer for medbestemmelse. Annen organisering av medbestemmelse vurderes for de enkelte delprosjektene.  

Organisering av Bring oss i front

Hva er prosjekteiers rolle?

 Fylkesrådet er prosjekteier og skal godkjenne strategiske føringer og overordnede planer for prosjektet. Dette innebefatter:  

 • å godkjenne prosjektets mål, mandat, økonomisk ramme, og hovedorganisering.  

 • å godkjenne eventuelle vesentlige avvik fra planer og ressurser. 

Styringsgruppens funksjon og sammensetning

Styringsgruppen vedtar prosjektmandat som prosjekteier har fastsatt og følger opp at prosjektet styres i henhold til dette. Styringsgruppen har ansvar for å sørge for at prosjektet blir prioritert i organisasjonen og at medlemmene har de fullmakter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet. Medlemmene har ansvar for avklaringer og beslutninger i prosjektet. Medlemmene er ansvarlig for nødvendig forankring. Videre arbeid med saker følger ordinær saksbehandling og endelig beslutning tas i tråd med delegasjonsreglementet. 

Styringsgruppens sammensetting 

Styringsgruppen er oppnevnt av fylkesrådsleder og består av 2 fylkesråder, 2 etatssjefer, 1 tillitsvalg - med vararepresentant for funksjonene. Fylkesrådsleder leder styringsgruppen.  

Prosjektleder har møte- og talerett. Fylkesrådets sekretariat stiller med nødvendig sekretærbistand.

Hvem er med i styringsgruppen?

Tomas Norvoll – Fylkesrådsleder

Svein Eggesvik – Fylkesrådets nestleder

Anita Larsen – Økonomileder

Hanne Østerdal – Nærings- og utviklingssjef

Hvilken rolle har prosjektlederen?
 • Prosjektleder (PL) leder hovedprosjektet og sikre gjennomføring av styringsgruppens vedtak.  

 • Prosjektleder legger frem saker for styringsgruppa for beslutning om videre behandling. 

 • PL rapporterer jevnlig status og framdrift til styringsgruppen.  

 • PL er ansvarlig for samordning av hovedprosjekt og delprosjekter 

 • PL skal ha et prosjektteam som bistår i arbeidet  

 • PL skal sørge for det legges til rette for en god dialog og godt samarbeid med prosjektteamet, delprosjektledere og FL

Prosjektteamets funksjon

Prosjektteamet er prosjektleders arbeidsgruppe. Prosjektteamets rolle er å bistå prosjektleder.  

Prosjektteamet skal settes sammen ut fra prosjektets behov for relevant kompetanse og ressurser tilpasset den fasen prosjektet er i. Prosjektteamet har medlemmer som hentes fra linjeorganisasjonen. Det forutsettes at etatssjefene allokerer nødvendige ressurser til teamet i forhold til prosjektets behov.  

Hvem er med i prosjektteamet?

Merethe Schjem – prosjektleder Bring oss i front

Nina Badendyck – KMF

Heidi Theordorsen  Stabsavdelingen

Guri Nestvold – HR

Karin Bjune Sveen - Økonomi

Etatsjefens rolle i prosjektet

Toppledere har en nøkkelrolle i omstillingsprosesser. Etatssjefene skal ivareta nødvendig koordinering mellom prosjektet og linjen, sørge for nødvendig forankring, informasjon og implementering.  

Etatssjefene skal sørge for at prosjektet har nødvendige ressurser og kompetanse stilt til rådighet.  

Etatssjefene er prosjektansvarlige for etatsspesifikke delprosjekter.

Inndeling av prosjektet

Hovedprosjekt og fellesprosjekter 

Bring oss i front er hovedprosjektet, og paraply for andre tilknyttede prosjekter med felles mål.  

Med fellesprosjekter menes prosjekter for å nå mål i Bring oss i front der hovedoppdraget er felles for fylkeskommunen. Det første store fellesprosjektet er Ny organisering av fylkeskommunen tilpasset nye økonomiske rammer. 

Delprosjekter 

Med delprosjekt menes prosjekter som inngår i Bring oss i front, som går helt eller delvis på tvers av etatene, og som kan utføres med utgangspunkt i intern kompetanse og ressurser eller helt/delvis ved bruk av eksterne ressurser. 

Etatsvise prosjekter 

Med etatsvise prosjekter menes prosjekter for å nå mål i Bring oss i front, som er etatsspesifikke og ikke berører de andre etatene. Disse kan også utføres internt, eller helt/delvis ved bruk av eksterne ressurser. 

Prosjektets framdrift

Det utarbeides prosjektplaner med framdriftsplan og delmål for alle delprosjekter.

Økonomi for prosjektet

Prosjektet forutsettes gjennomført innen de rammene fylkesrådet stiller til disposisjon for prosjektet. Styringsgruppen vedtar prosjektets budsjett.

 

Respondenter i ulike utvalgsgrupper

Nedenfor finner du en oversikt over deltakere i de ulike utvalgsgruppene i Bring oss i front.

Oversikt over respondenter i utvalgsgrupper for forundersøkelse

Respondenter intervju - forundersøkelse
Organisasjon / Avdeling Navn
FL - KMF Stine Qvigstad Jenvin
FL - Næring Hanne Østerdal
FL - Samferdsel Odd Steinar Viseth
FL - Stab Stig F Olsen
FL - Stab - HR Vigleik Aas
FL - Stab - Økonomi Anita Larsen
FL - Utdanning Nina Ellingsen Høiskaar
FL - Vegvesnet Odd Inge Bardal
KMF - Tann Odd-Roar Wetting
KMF - Tann Henrik Schmidt
Samferdsel Katrine Erikstad
Stab - Dokumentasjonssenteret Kristin Nilsen
Stab - Eiendom Kurt Solaas
Stab - HR Trude Giskås?
Stab - Innkjøp Hans-Jørgen Kibsgaard
Stab - IT Knut Alstrin
Tillitsvalgt Per-Christian Størkersen
Tillitsvalgt Geir Otto Hjemaas
Tillitsvalgt Viggo Albertsen
Tillitsvalgt Ann Kristin Aseng
Utdanning Hilde Nilsen
Utdanning Alf Eriksen
Vgs - Bodin Ledergruppe
Vgs - Bodø vgs Ledergruppe
Vgs - Fauske vgs Ledergruppe

 

Deltaktere workshop - forundersøkelse
Avdeling Navn
KMF Nina Badendyck
KMF - Tann Martin T. Allstrin
KMF - Tann Henrik Schmidt
Samferdsel Martin Sandtrøen
Stab - Budsjett Karin Bjune Sveen
Stab - Dokumentasjon Bjørn Finnes
Stab - Dokumentasjon Kjell-Håvard Solskinnsbakk Selnes
Stab - Eiendom Renate Johanessen
Stab - Eiendom Therese Kolvereid
Stab - FT - kontor Aåshild Opøyen
Stab - FT - kontor Trine Grytøyr
Stab - IT Thommy Mikalsen
Stab - IT Laila Ingeborg Angell
Stab - Kommunikasjon Håvard Vognild
Stab - Økonomi Gaute Dale
Stab - Økonomi/Budsjett Ole Christian Erikstad
Stab - Økonomi/Budsjett Rigmor Strømsnes
Stab - Økonomi/Budsjett Nina H Norvik
Stab - Økonomi/Lønn Tone Arntsen
Utdanning Olga Katanova
Utdanning  Geir Hareide Hansen

 

Respondenter spørreundersøkelse - forundersøkelse
Avdeling Navn
Arkiv i Nordland Aasta Karlsen
KMF - Tann Elisabeth Utz Savstad
KMF - Tann Henrik Schmidt
KMF - Tann  Martin Tøgersen Allstrin
Næring Liv Rask Sørensen
Næring  Cecilie Henriksen
Næring  Henry Andorsen
Samferdsel Martin Sandtrøen
Samferdsel Siri Wasshaug
Stab - Dokumentasjonssenteret Kjell-Håvard Solskinnsbakk Selnes
Stab - Dokumentasjonssenteret Bjørn Finnes
Stab - Eiendom Pål Blomstrand Kristensen
Stab - Eiendom Kurt Solaas
Stab - Eiendom  Arvid Kristian Jenssen
Stab - HR Trude Fjærli Giskås
Stab - Innkjøp Hans Jørgen Kibsgaard
Stab - IT Thommy Mikalsen
Stab - IT (begge gruppene) Laila Ingeborg Angell
Stab - Politisk sekretariat Eva Holmstrøm
Stab - Politisk sekretariat Natalia Bourmistrov
Stab - Økonomi Tone Arntsen
Tillitsvalgt Odd Skaland
Utdanning Olga Katanova
Utdanning Geir Hareide Hansen
Utdanning - Bodø vgs Geir Einar Marken
Utdanning - Hadsel vgs Inge Holm
Utdanning - Hadsel/politiker
Arne Ivar Mikalsen
Utdanning - Narvik vgs Anita Slettbakk

 

Respondenter i utvalgsgrupper for digitalisering

Referansegruppe digitaliseringsstrategi
Organisasjon / Avdeling Navn
KMF Stine Qigstad Jenvin
Næringsavdelingen Hanne Østerdal
Samferdsel Odd Steinar Åfar Viseth
Stab Stig F. Olsen
Stab - HR Vigleik Aas
Stab - Økonomi Anita Larsen
Utdanning  Nina Ellingsen Høiskar
Vegvesnet Odd Inge Bardal
Vegvesnet  Kjell Skjerve

 

Ressursgruppe digitaliseringsstrategi
Organisasjon / Avdeling Navn
KMF Kjell Gunnar Nilsen
Næringsavdelingen Torbjørn Trane Jensen
Samferdsel Martin Sandtrøen
Stab - HR Guri B. Nestvold
Stab - Økonomi Tone Arntsen
Utdanning  Olga Katanova
Utdanning - Bodø vgs Ole Einar Marken

 

Arbeidsgruppe digitalisering
Organisasjon / Avdeling Navn
Samferdsel Siri Vasshaug
Stab - Dokumentasjonssenteret Bjørn Finnes
Stab - IT Laila Ingeborg Angell
Stab - Prosjektleder Heidi Theodorsen
Tillitsvalgt Terje Knutsen
Utdanning - Mosjøen vgs Odd Erling Brygfjeld
Utdanning - Nettskolen Geir Hareide Hansen

 

Respondenter i utvalgsgrupper for organisering

Deltakere i arbeidsgruppen for organisering
Organisasjon / Avdeling Navn
Fylkesveg Kjell Sture Trymbo
KMF Katrine Erikstad
Næring Liv Rask Sørensen
Samferdsel Tone Øverli
Stab - Dokumentasjonssenteret Kristin Nilsen
Stab - HR Trude Giskås
Stab - Økonomi Viggo Døhl
Utdanning Inge Holm
HR Vigleik Aas

 

 

 

Kontaktpersoner

Leder for fylkesrådsleders kontor - strategi og samordning

Relaterte ressurser