Informasjon om koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette

Vis hensyn, hold avstand og ta vare på hverandre!
Klikk for stort bildeHer er våre tiltak mot spredningen av koronaviruset

Koronavirus

Arrangementer i regi av Nordland fylkeskommune

(Oppdater 1. oktober 2020)

Kort oppsummert gjelder følgende bestemmelser:

Det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 deltakere (pluss arrangørens medarbeidere) både ute og inne. Avstandsreglene og hygienerådene må overholdes. Det må foretas dokumentasjon av hvem som er til stede i tilfelle smittesporing senere blir nødvendig. Dokumentasjonen oppbevares hos arrangøren.

Alle arrangementer bør risikovurderes i god tid på forhånd. Her er vår veileder for hva en slik risikovurdering bør inneholde.

Vi gjør oppmerksom på at andre lokale føringer kan gjelde i den enkelte kommune. Undersøk derfor din kommunes bestemmelser.

Her finner du helsedirektoratets oppdaterte informasjon om arrangementer.

Her finner du den komplette forskriften som gjelder for dette.

Koronaveileder

(Oppdater 1. oktober 2020)

Folkehelseinstituttet har samlet oppdatert informasjon om koronaviruset i en egen veileder.

Ansatte anbefales å bruke denne dersom det er behov for mer kunnskap angående covid-19 pandemien.

 

Elev, foresatt eller voksne i videregående opplæring

(Oppdater 1. oktober 2020)

Skolestart

Skolestart ut fra koronasituasjonen.

Skoleskyss

Skoleskyssen går som normalt i Nordland. Se utdanningsdirektoratet for mer informasjon.

Pressemelding fra fylkeskommunen

13.08.2020 - Skolestart med litt tilpasning

 

 

Elever på utveksling i utlandet

Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke har fullført skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Regelverket ble midlertidig endret slik at fylkeskommunene kunne godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020.

Les mer om elever på utveksling i utlandet på nettsidene til Kunnskapsdepartementet

Elevene må ha søkt fylkeskommunene om denne godkjenningen, og burde tatt kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april.

3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Her er svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på under sendingen. 

ungdom - korona

Er du ungdom, elev eller lærling og trenger noen å snakke med?
 • Flere kan oppleve at det blir vanskelig hjemme som følge av koronapandemien. Er du en av dem, eller kjenner noen, kan du kontakte barnevernets døgnåpne alarmtelefon for barn og unge på 116 111.
 • Som elev eller lærling kan du også ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten på din skole. Det kan gjelde den nye skolehverdagen, utfordringer, bekymringer eller om du trenger hjelp til noe. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og –nettsteder

 

 

For lærlinger og lærekandidater

(Oppdatert 1. oktober 2020)

3. april arrangerte vi digital spørretime for elever og lærlinger. Nå har vi lagt ut svar på spørsmål fra spørretimen, samt flere det ikke ble tid til å svare på under sendingen.

Permittering

Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring. Partene i arbeidslivet er enige om at lærlinger bør så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider. https://www.nfk.no/aktuelt/ta-vare-pa-larlingene.1031011.aspx

Lærebedrifter som likevel må permitterer en lærling, må  legge inn avbrudd i lærekontrakten og straks varsle fylkeskommunen. Skjema finner du her (skjema 08). Merk for årsak Permittering pga Korona. Vi avventer registrering i vigo på melding om avbrudd når det er krysset for korona, da læretiden ikke automatisk blir forlenget i disse tilfellene.

Er du lærling eller lærekandidat sikres du inntekt hvis du blir permittert.

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater.

Se informasjon fra NAV om permittering på grunn av korona.

 

Bedrifter som har lærlinger har ansvar for:

- å gi informasjon om permitteringer

- å legge til rette for at lærekontrakten kan utvides

- at det eventuelt settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner

- å legge til rette for at fag- og svenneprøver kan avlegges på et senere tidspunkt

Fylkeskommunen har fortsatt et ansvar for at du som er lærling eller lærekandidat skal få fullføre  din utdanning.

 

Oppstart etter avbrudd i læretiden

Når læreforholdet starter opp igjen, vil Nordland fylkeskommune i samarbeid med lærebedriften fastsette en eventuell ny utløpsdato på lærekontrakten.

 

Gjennomføring av fagprøven

Planlagte fagprøver kan gjennomføres som avtalt dersom de kan avvikles uten smitterisiko, men både kandidat, bedrift og prøvenemnd må være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel.

I enkelte fag vil det ikke være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fagprøve/svenneprøve. Da må prøven utsettes.

 

Hvem skal jeg kontakte?

- Ta kontakt med din bedrift eller opplæringskontoret for informasjon og hjelp dersom du trenger det.

- Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med saksbehandler for ditt lærefag på utdanningsavdelingen. Du finner kontaktinfo for disse her.

- Opplever du at dine rettigheter ikke blir ivaretatt, kan du kontakte elev- og lærlingombudet i Nordland.

ungdom - korona

Er du ungdom, elev eller lærling og trenger noen å snakke med?
 • Flere kan oppleve at det blir vanskelig hjemme som følge av koronapandemien. Er du en av dem, eller kjenner noen, kan du kontakte barnevernets døgnåpne alarmtelefon for barn og unge på 116 111.
 • Som elev eller lærling kan du også ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten på din skole. Det kan gjelde den nye skolehverdagen, utfordringer, bekymringer eller om du trenger hjelp til noe. Kontaktinformasjon til din skole finner du her

Her finner du oversikt over ulike hjelpetelefoner og –nettsteder

 

Opplæringskontor og lærebedrifter

(Oppdatert 1. oktober 2020)

Avbrudd og endring i læretiden for lærlinger på grunn av koronasituasjonen må fortløpende meldes fylkeskommunen. Det gjelder også for lærlinger som er tilbake fra permittering. Bruk skjema 8 og 9 på vår skjemaside.

 

Oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Alle lærlinger og lærekandidater dokumenterer sin opplæring gjennom ulike systemer. Det er viktig å dokumentere opplæringen ekstra nøye i denne tiden. Vi ber lærebedrifter og opplæringskontor om å følge dette opp da det er av betydning for fastsettelse av læretid pga permitteringer og tidspunkt for fagprøven.

 

Permitterte lærlinger og lærekandidater

Lærlinger er som hovedregel unntatt fra permittering som følge av redusert ordretilgang. Permittering kan imidlertid skje i det tilfellet bedriften ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring. Partene i arbeidslivet er enige om at lærlinger bør så langt det er mulig, skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider. https://www.nfk.no/aktuelt/ta-vare-pa-larlingene.1031011.aspx

Lærebedrifter som likevel må permittere en lærling, må  legge inn avbrudd i lærekontrakten og straks varsle fylkeskommunen. Skjema finner du her (skjema 08). Merk for årsak Permittering pga Korona. Vi avventer registrering i vigo på melding om avbrudd når det er krysset for korona, da læretiden ikke automatisk blir forlenget i disse tilfellene.

Når lærlingen er tilbake etter permittering skal dette meldes til fylkeskommunen. Det vil bli vurdert forlenging av læretiden i hvert enkelt tilfelle. Bruk skjema nr 09 her 

- Fylkeskommunen trenger å kartlegge omfanget av permitterte lærlinger i Nordland, slik at vi til enhver tid har en oversikt over omfanget og utviklingen.

- Fylkeskommunen skal løpende informere Utdanningsdirektoratet (UDIR) om omfanget av permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

- Antall permitterte lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har betydning for de tiltak UDIR nå jobber med for å møte de behovene som partene har, og vil få, i denne vanskelige situasjonen vi nå befinner oss i.

- Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet finner du her

Les mer om reglene for permittering av lærlinger og lærekandidater

 

Fagprøveavvikling

De fleste fagprøver har hittil blitt gjennomført som planlagt, men smittesituasjonen framover vil avgjøre om dette fortsetter høsten 2020. Kandidat, bedrift og prøvenemnd må fortsatt være forberedt på at prøven kan bli utsatt på kort varsel.

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med dere og ta gjerne kontakt med den enkelte saksbehandler ved behov.

Informasjon til privatister
For deg som reiser kollektivt

Nye koronatiltak i kollektivtrafikken. Les mer her. Oppdatert 27. oktober 2020
- Du skal fortsatt bruke inngang bak på bussene. 
- ​​Vis hensyn til andre reisende, hold avstand til sjåfører og mannskap.
- Renholdsrutinene er forsterket, med ekstra oppmerksomhet rundt kontaktpunkter som berøres av hender.
- Vask hender før og etter reise med kollektivtransport. 
Planlegg reisen din på Reis Nordland 

Betaling

- På bussene må alle reisende kjøpe billett i appen Billett Nordland. Les mer hos Reis Nordland.
- På fylkesvegferjene er det betaling via skiltgjenkjenning og autopass for ferje.   
- På hurtigbåtene kan du betale med reisekort og betalingskort, men vi oppfordrer til å forhåndskjøpe billetter. Les mer  
- Vi arbeider med å finne gode, alternative betalingsmetoder som hindrer smitte, inntil videre betaler du der du kan. 

Mer informasjon

- Se også Reis Nordland: Råd og informasjon til deg som reiser kollektivt under korona
- Folkehelseinstituttet (FHI): Smittevern i kollektivtransport og  Effekten av munnbind

 

 

Veg- og trafikkinformasjon

- Vi har normal drift og vedlikehold av vegene våre. 
- Det kan likevel være forhold som påvirker fremkommeligheten, eks. hendelser og vegarbeid. Følg trafikkmeldingene på 175.no 

Pasient ved tannklinikk

(Oppdatert 30. september 2020)

Tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene

Tannhelsetjenesten har tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene og har iverksatt tiltak og organisert driften slik at smittevernet blir ivaretatt.

Ta kontakt per telefon med din tannklinikk ved spørsmål eller behov for behandling. 

Informasjon til ansatte

Her finner du informasjon til ansatte i Nordland fylkeskommune vedrørende Koronaviruset

informasjon til ansatte

Rutine for varsling ved mistanke og/eller bekreftet smitte av covid-19 på arbeidsplassen

Se hele dokumentet i kvalitetssystemet .

Målsetningen med rutinen er å skape balanse mellom ønsket om å varsle om covid-19 smitte på arbeidsplassen så tidlig som mulig, og samtidig ikke skape unødvendig bekymring.

Denne rutinen gjelder for hele virksomheten. For skolene gjelder myndighetenes smittevernveileder for vgs og ungdomsskoler som styrende dokument. For tannhelse gjelder myndighetenes råd til helsefaglige virksomheter med en-til en-kontakt og bransjemessige retningslinjer basert på rådene. Ved anvendelse på skole/tannklinikk må rutinen ses i lys av gjeldende veiledere/råd.

Når sykdom oppstår på arbeidsplassen i arbeidstiden

Strakstiltak:
1. Ansatte som blir syke mens de er til stede på arbeidsplassen må dra hjem så snart
det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller
ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport.

2. Syke personer bør dekke til munn og nese (helst munnbind) hvis de ikke kan holde
to meters avstand til andre for å redusere smittespredning.

3. Leder melder fra til renhold som gjennomfører smittevask av alle rom, toalett og
andre områder der den syke har oppholdt seg.

Varsling om ansatt med symptomer:
1. Som føre var-tiltak:
Leder skal spørre den syke om det er eventuelle personer på arbeidsplassen de har
hatt tett kontakt med siste 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene
(har vært nærmere enn 2 meter i over 15 minutter, hatt fysisk kontakt og/eller
hosting/nysing). Som føre var-tiltak bør disse varsles for å være spesielt
oppmerksom på eventuelle symptomer. Om dette gjelder ansatte ved andre
avdelinger/steder skal aktuell leder informeres. Person- og helseopplysninger skal
ikke deles uten samtykke. 

Avdelingene har forskjellige roller og ansatte kan ha samfunnskritiske roller, dvs
noen avdelinger/enheter tar større forbehold enn andre. Smitterisikoen påvirkes
mest av mengde og grad av fysisk nærhet.
For skolene gjelder det som står om varsling i Veileder for smittevern ungdomsskoler
og videregående skoler.

2. Ansatte med symptomer bør oppfordres til å kontakte fastlege eller kommunens koronatelefon for å la seg teste dersom en mistenker smitte av covid-19. Det er lav terskel for testing.

 

Ved bekreftet smitte:

1. Ansatt med bekreftet smitte skal umiddelbart varsle nærmeste leder.
Sentral beredskapsgruppe orienteres via fylkesdirektør/overordnet leder og loggføres
i oversikten i CIM (ingen personopplysninger skal loggføres).

Videregående skoler og tannklinikker:
Interne varslingsrutiner ved påvist covid-19 hos elev/pasient/ansatt skal fremkomme
i beredskapsplanen på den enkelte skole/den enkelte tannklinikk. Varslingsrutinene
må være i tråd med aktuelle kommunens varslingsrutiner som del av
smittevernssporingen og de fagspesifikke smittevernveilederne.

2. Leder varsler på arbeidsplassen via epost, dersom den smittede har vært på
arbeidsplassen de siste 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene
(jamfør fhi). Leder vurderer i samråd med kommuneoverlege avgrensninga av hvem
som skal varsles på arbeidsplassen, om andre eventuelt også bør varsles, og om det
er behov for å varsle på SMS i tillegg for å få gitt raskt beskjed.

Vær aktsom med tanke på å ikke spre identifiserbare helseopplysninger. Det er
utarbeidet en mal for epost som leder kan bruke, se forslag til mal nedenfor.

Leder må raskt kunne ta ut en oversikt over ansatte som har vært på jobb, hvilke
pasienter/besøkende som har besøkt, og deltakere på arrangementer og fysiske
møter, i forbindelse med kommunens smittesporing.

3. Ved bekreftelse av smitte utenom arbeidstid, skal lederen som mottar beskjeden om
smitte sørge for at alle ledere med ansatte på den aktuelle lokasjonen bli varslet på
SMS raskest mulig. Alle ledere må deretter ta kontakt med sine ansatte og avtale
videre håndtering.

Dette gjøres for at alle ansatte skal få melding før de ankommer arbeidsplassen
neste arbeidsdag, spesielt av hensyn til ansatte i risikogruppen, eller med pårørende
i risikogruppen.

Det er kun kommunens helsemyndigheter som skal foreta smittesporing, samt sette
personell i karantene eller isolasjon.

4. Leder kontakter eventuelt huseier og andre leietakere på lokasjonen.

5. Leder kontakter renhold for smittevask.

Ved eventuell henvendelse fra media, tar leder kontakt med kommunikasjonssjef eller
fylkesdirektørdirektør/overordnet leder for å drøfte oppfølging videre.

 

 

Informasjon for ansatte som reiser kollektivt til jobben
På jobb eller hjemmekontor?

(Sist oppdatert 07.09.2020)

Det er åpnet opp for vanlig bruk av arbeidsplassen. Les den følgende informasjonen nøye før du drar tilbake på kontoret: 

 • Smittevernreglene på jobb tilsier minst 1 meter avstand til andre til enhver tid.
 • Tenk over når du bruker kantine, fellesrom, o.l., og pass på at avstanden til enhver tid kan være på minst en meter. 
 • Pass på å vaske hendene ofte, og bruke desinfeksjonsmiddel når du ikke har mulighet til håndvask.

Følgende grupper skal fortsatt kunne ha hjemmekontor etter avklaring med leder:

 • Dersom du er i en eller flere av risikogruppene. Avklar med nærmeste leder om du må vise legeattest.
 • Dersom du må bruke offentlig transport, der det er press på kollektivtrafikken, for å komme deg til og fra jobb. Om det er mulig å justere arbeidstiden til tider med mindre press på kollektivtrafikken, kan dette avtales med nærmeste leder.
 • Dersom du må jobbe nærmere enn med 1 meter avstand til andre. Hør med nærmeste leder om arbeidsplassen kan tilpasses, slik at 1-metersregelen kan overholdes.
 • Er du syk eller har luftveisplager, skal du holde deg hjemme. 
 • Om du ikke hører til en av gruppene over, men likevel mener du har behov for hjemmekontor, ta kontakt med din nærmeste leder for å avklare hvilke muligheter som finnes.

Generelle råd om hjemmekontor for de som fortsatt skal ha det.

 • Ta med nødvendig PC-utstyr fra jobb (docking, headsett, eksternt kamera, tastatur, ekstern skjerm) slik at arbeidsverktøyet ikke blir blandet med privat utstyr. Dette sikrer gode arbeidsforhold og informasjonssikkerhet.
 • Har du hjemmekontor SKAL Skype slås på, slik at du er tilgjengelig på kontortelefonen. Du SKAL også oppdatere kalenderen din i Outlook, slik at det er mulig å se om du er tilgjengelig eller ikke. 

OBS! Om mange bruker hjemmekontor samtidig kan det føre til treghet i nettverket vårt. Derfor bes det om at Skype-møter avvikles uten bruk av video, med mindre det er helt nødvendig. 

Risikovurdering
Vi har gjennomført risikovurdering av smittevernet ved Nordland fylkeskommune i forbindelse med covid-19. Risikovurderingen er utført basert på dagens situasjonsbilde, og det må påregnes endringer dersom situasjonen endrer seg. Det vil i tillegg være behov for lokale risikovurdering av lokale forhold i organisasjonen der arbeidstakerne blir involvert i prosessen.

Ferie og private reiser

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Nordland fylkeskommune oppfordrer alle arbeidstakere til å overholde de nasjonale reiserådene. 

Ifølge NAV kan arbeidstaker som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, nektes sykepenger. Les mer her. 

Det kommer flere spørsmål om ferieavvikling og korona. Du kan lese om dette emnet på intranett

Obligatorisk smittevernkurs for ansatte i videregående skole

Alle ansatte i videregående skole skal gjennomføre kurs i smitteforebygging som ligger på e-læringsportalen til nfk.

Du finner denne portalen ved å klikke på lenken på ditt skrivebord eller følge denne lenken.

Tjenestereise

Nordland fylkeskommune (Nfk) har på bakgrunn av covid-19 pandemien utført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen, deriblant stanset tjenestereiser utenlands og begrenset reiser innenlands. Nfk skal følge anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter.

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune (dok.id. D06496) er fortsatt gjeldende, men med et unntak fra pkt 3 – planlegging av reise. Grunnet fare for smittespredning av covid-19, bør en unngå kollektiv transport dersom dette ikke medfører betydelige ulemper.

Tjenestereise skal godkjennes av din leder.

Her finner du en sjekkliste om tjenestereise som skal benyttes

Alle avdelinger har fått tilgang til munnbind fra meg til bruk for tjenestereiser. Disse har blitt hentet ut ved fylkeshuset. Den enkelte avdeling organiserer selv utdeling av munnbind til vedkommende som skal på tjenetereise.

Munnbind på jobbreise

Alle avdelinger har fått tilgang til munnbind fra meg til bruk for tjenestereiser. Disse har blitt hentet ut ved fylkeshuset. Kontakt di egen avdeling for informasjon om hvordan du får tak i munnbind før jobbreise.

Fravær eller redusert arbeidstid på grunn av koronasituasjonen?
Karantene og reiseregning

- Har du lette forkjølelsesymptomer, hold deg hjemme til du blir symptomfri.

- Alle ansatte som har vært på reise til utlandet med unntak av gitte områder i europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Dersom du må i karantene, skal leder kontaktes og sørge for at dette blir kartlagt og registrert.

- Personer som får forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, bør kontakte lege for test av covid-19. 

- NAV skriver på sine nettsider at arbeidstakere som er pålagt karantene på grunn av utenlandsreise, kan ha rett til sykepenger. Dette gjelder også dersom reiserådene endrer seg samtidig som arbeidstaker er i utlandet, slik at vedkommende pålegges karantene etter hjemkomst. Reisen må ha vært i tråd med gjeldende reiseråd på utreisetidspunktet. Arbeidstakere som bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene ved hjemkomst til Norge, kan bli nektet sykepenger.

- Sjekk på hjemmesiden til din egen kommune, om de har strengere karantenebestemmelser enn nasjonale myndigheter.

- Reiser som ikke refunderes, skal ikke avbestilles før tett opp mot reisetidspunkt.   

- Påløpte kostnader på tjenestereiser som blir avlyst, refunderes på vanlig måte gjennom føring av reiseregning, selv om reisen ikke er gjennomført. OBS! Prosjektnummer på slike reiseregninger: 1000009 Korona Husk at skatter og avgifter skal betales tilbake i ettertid! Fylkeskommunen vil senere følge opp med eventuelle krav mot reiseforsikringen.

NB! Det vil ta tid å få refusjon for reiser. Det kan i verste fall ta måneder før flyselskapene godkjenner og utbetaler beløpet som skal refunderes. Bakgrunnen for dette er at flyselskapene har endret sine rutiner for refusjoner av reiser bestilt gjennom reisebyråer.

- Det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge er lettet på og slike reiser kan nå foretas så sant du reiser på en måte som gjør at du unngår å spre smitte og reduserer muligheten for å bli smittet selv. Les myndighetenes råd.

 

Informasjon om ansatte og brukere som er koronasmittet
 • Personer som har blitt bekreftet smittet av lege/helsemyndighet gir tilbakemelding til leder/rektor.
 • Den enkelte seksjon/institusjon skal ikke informere om noens tilstand uten at dette skjer i samråd med helsemyndighetene/lokal smittevernlege/kommunelege.
 • NB! Smittet person må samtykke til at eventuelt navn oppgis! Samtykket skal dokumenteres.

  Er du ansatt i Nordland fylkeskommune, kan du lese mer her.
Har du helsefaglig kompetanse?

- Helsevesenet kan komme til å spørre oss om å få bruke tilsatte med helsefaglig kompetanse og utdanning.
- Hver enkelt leder registrerer hvem på sin seksjon/institusjon som har denne typen kompetanse og utdanning.
- Om du har helsefaglig kompetanse kan du bli spurt om å stille opp. Mer informasjon finner du på denne siden.

 

Registrer din helsefaglige bakgrunn i dette skjemaet. For å sende, trykk "fullfør", nederst på skjemaet.

 

apirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene. Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. - Klikk for stort bildeVaner som forebygger smitte Folkehelseinstituttet  

Våre siste nyheter om koronaviruset

Nyheter fra Reis Nordland

- Når Hurtigruten og regjeringen totalt svikter samfunnsoppdraget, så skal vi i alle fall gjøre det vi kan.
Vi ber alle reisende forholde seg til de generelle nasjonale reiserådene, og følge rådene for å begrense smitten fra koronapandemien.
Med strengere koronatiltak i samfunnet, strammes også tiltakene i kollektivtrafikken i Nordland inn.