Du er her:

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)

LUK er et prosjekt initiert av Kommunal- og regional departementet (KRD) som skal styrke kommunenes arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn. Satsingen skal være med på å gjøre kommunene bedre til å planlegge, mobilisere, samarbeide, og gjennomføre utviklingsprosjekt som skal bidra til mer attraktive lokalsamfunn.

Erik Veigård

Det er fra statlig hold ønskelig at fylkeskommunen som regional utviklingsaktør skal ta en sentral rolle i satsingen ettersom den største andelen av de særskilte distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over KRDs budsjett overføres årlig til fylkeskommunene. Midlene skal blant annet finansiere lokalt utviklingsarbeid. Fylkeskommunen blir oppfattet som en av de viktigste samarbeidspartene for kommunene i lokal samfunnsutvikling, og derfor som en viktig finansieringskilde, veileder og nettverksbygger.

For å legge til rette for bosetting er det viktig å utvikle attraktive lokalsamfunn. Regjeringen har et mål om å gi folk frihet til å velge hvor de ønsker å bo i Norge. Attraktive lokalsamfunn omfatter blant annet arbeidsplasser, infrastruktur, tjenestetilbud, gode bo- og sentrumsområder, fritidstilbud, inkludering av tilflyttere, og å hente opp ressurser i innbyggere på stedet. For å få til dette er det nødvendig med en aktiv innsats fra kommuner, lokalsamfunn, næringsliv og lokalbefolkning.

Kommunene har en nøkkelrolle i lokalt utviklingsarbeid. Det kommer til uttrykk blant annet gjennom ansvar for kommunal planlegging, muligheten for å fange opp og lage arenaer for lokale initiativ fra innbyggere, næringsliv og samarbeid med andre kommuner, regionale aktører og lokalt næringsliv om felles tiltak og bruk av utviklingsmidler.

Nordland fylkeskommune har startet arbeidet med å kartlegge behovene i kommunene, og vil melde tilbake til KRD hvilke prosjekter det skal satses på i Nordland, innen fristen 20. september.

Du kan lese mer om LUK på hjemmesidene til KRD

Fant du det du lette etter?