Lovverk og mandat

 

Rammeverk for skolens virksomhet er bestemt av:

OPPLÆRINGSLOVENS § 13-3a

Fylkeskommunen der institusjonene ligger er faglig, juridisk og økonomisk ansvarlig for at barn og unge som er beboere eller pasienter får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven, jf. §§13-2 og 13-3a

Det innebærer at fylkeskommunen har plikt til å oppfylle de rettighetene eleven har:

  • Retten til å få gå på nærskole (grunnskole)
  • Spesialundervisning
  • Retten til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø og skyss dersom eleven går på nærskolen

Fylkeskommunens ansvar omfatter

  • Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder (Opl §5-7)
  • Grunnskoleopplæring for barn i opplæringspliktig alder (Opl. Kap. 2)
  • Videregående opplæring (Opl. Kap 3)
  • Opplæring spesielt organisert for voksne (Opl. Kap 4a)

 

UDIR-6-2014: Rett til opplæring i barnevern- og helseinstitusjon, og i hjemmet ved langvarig sykdom

Kap 1. Innledning

Det er et mål at alle elever og lærlinger som er i stand til det skal fullføre videregående opplæring med dokumentert studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Opplæringen er viktig for å bidra til at barn og unge mestrer sine liv og videreutvikler egne ressurser. Det er derfor viktig å ha god kontakt med eleven og dennes foresatte og at det opprettes et godt samarbeid om elevens opplæring.

Kap 2. Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter ved barnevern- og helseinstitusjoner

Pasienter beholde sine rettigheter og plikter etter opplæringsloven med forskrifter mens de er i institusjon. Fylkeskommunen er juridisk, faglig og økonomisk ansvarlig for å gi et opplæringstilbud til pasienter i Helseinstitusjon. Nærskoleprinsippet gjelder spesielt for barn i grunnskolealder.

Kap 4. Opplæring for barn og unge som er pasienter i helseinstitusjoner

Barn og unge regnes som pasienter med rett til undervisning når de omfattes av

  • Rettighet etter opplæringsloven
  • Mottar helsehjelp i institusjon
  • Er avskåret fra å motta opplæring innenfor det ordinære opplæringstilbudet

 

Utgangspunktet er at retten til opplæring omfatter døgnpasienter, men kan også omfatte dagpasienter og polikliniske pasienter. Det forutsetter at tilknytting til institusjonen kan likestilles med det å være døgnpasient og at pasienten av helsemessige årsaker ikke kan motta opplæring innenfor det ordinære opplæringssystemet.

For at barn og unge skal omfattes av retten til opplæring, må innleggelsen av praktiske og pedagogiske årsaker være av en viss varighet. Det motsatte legges til grunn dersom innleggelsen er kortvarig, men gjentakende. Da er det viktig å utarbeide en plan for opplæringen i samarbeid med hjemskolen som sikrer kontinuitet. Gjennomføres konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Skille mellom opplæring og helsetilbud:

Hva er opplæring og hva er helsehjelp? Skillet vil ha betydning for hvilken offentlig myndighet som er juridisk, faglig og økonomisk ansvarlig.

Fravær på grunn av sykdom:

Skolen må dokumentere at eleven helt eller delvis ikke kan motta opplæring på grunn av sykdom. Dokumentasjonen skal også inneha hvilke tilpasninger og tiltak som er vurdert og iverksatt.

Skolen må bidra til at eleven får nødvendig dokumentasjon fra behandler på fravær grunnet helseproblematikk og helsehjelp under innleggelse.

Eleven skal ikke ha fravær på vitnemålet for de perioder de mottar opplæring i institusjon