Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir studentene grunnleggende kompetanse for å kunne veilede til hverdagsmestring og aktiv problemløsning, samt arbeide helsefremmende og bidra til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre.


Ønsker du informasjon om hvor dette tilbudet finnes, se menypunkt "Studiesteder" eller kontakt oss på 415 42 436.

Utdanningen gir studentene kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre. Dette med vekt på individuelle behov og den eldres nærmeste relasjoner, samt det sosiale og fysiske nærmiljø. Å kunne veilede eldre til mestring og aktiv problemløsning er en sentral del av kompetanse det fokuseres på. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan arbeide helsefremmende og bidrar til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre. De har kompetanse til å kartlegge lidelsene, samt å planlegge, organisere og iverksettepleie- og omsorgstiltak. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg har systemforståelse og kunnskap om hvordan helsetjenester til eldre er organisert. De kan veilede og lede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

Studiet er sammensatt av følgende emner i tillegg til praksis:

Emne 1

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

 • Arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og sosialfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

Emne 2

Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 

 • Helse og aldring
 • Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
 • Rehabilitering

Emne 3 

Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse  

 • Den geriatriske pasienten
 • Somatiske sykdommer, skader og funksjonsnedsettelse hos eldre  
 • Forvirringstilstand (delirium)
 • Demens
 • Psykiske lidelser hos eldre

Emne 4

Organisering, system og ledelse

 • Aktører i pasientforløpet
 • Organisering av eldreomsorgen
 • Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy
 • Kommunikasjon og veiledning

 

Emne 5

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt