Tverrfaglig miljøarbeid

Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk fordypning innen et av følgende arbeidsområder: barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemning, flyktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem, der tverrfaglighet, helhetstenkning og brukerperspektivet er spesielt vektlagte prinsipper.

 

Ønsker du informasjon om hvor dette tilbudet finnes, se menypunkt "Studiesteder" eller kontakt oss på 415 42 436.

Utdanningen har videre følgende mål:

 • At studentene skal ha grunnleggende fagkunnskap som er relevant for miljøarbeid i ulike sektorer i kommunal virksomhet, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. De skal være i stand til å forstå sin egen praksis og anvende kunnskapsbaserte metoder og tiltak.

 • Å stimulere studenten til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møtet med de ulike aktørene i dette feltet, både brukere, pårørende og samarbeidspartnere.

 • At studentene blir stimulert til helhetstenkning og økt forståelse for hverandres faglige bakgrunn/ståsted.

 • Å sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

Studiet er sammensatt av følgende emner:

Emne 1

Etablere grunnleggende kunnskap om helse- og sosialfaglig arbeid

 • Innføring i arbeidsformer og metoder i studiet
 • Helse- og sosialfagene i samfunnet
 • Etikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk
 • Sosiologi og psykologi

 

Emne 2

Etablere et faglig fundament for målrettet miljøarbeid

 • Lovverk sett i sammenheng med aktuell brukergruppe
 • Kartlegging
 • Kommunikasjonsprosessen
 • Veiledning
 • Ulike brukergrupper

 

Emne 3

Kunne analysere, planlegge og foreslå tiltak ut fra et miljøarbeiderperspektiv

 • Miljøarbeiderens ansvars-, funksjons- og kompetanseområde i arbeid med
  • Barn og ungdom
  • Eldre
  • Flyktninger/innvandrere
  • Forebygging/tidlig intervensjon
  • Funksjonshemmede
  • Psykisk syke
  • Rusmiddelmisbrukere
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Planlegge og organisere med utgangspunkt i brukerens behov og i samarbeid med brukeren

 

Emne 4

Å lære seg anvendbare redskap for faglig praksis. Det legges vekt på læring av strategier og studentenes egen evne til utvikling og anvendelse av funksjonelle tiltak som styrker målgruppens sosiale og praktiske tilpasning og sosiale integrering

 • Observasjon og tolkning av atferdsmåter og hvilke konsekvenser det har for brukerens tilpasning til situasjoner og relasjoner i dagliglivet nå og i framtiden
 • Analyse av målgruppens/personers ferdighetsnivå og individuelle og sosiale handlingskompetanse (inkl. relasjonelle ferdigheter og forutsetning for utvikling av disse)
 • herunder forståelse av læring og avlæring av atferd
 • Analyse av og tilrettelegging av rammebetingelser
 • lærings- og utviklingssituasjon
 • på permanent basis (eksempelvis i boliger for personer med funksjonsnedsettelser)
 • Strategier i endringsarbeid
 • herunder pedagogisk og didaktisk kunnskap
 • Planlegging av tiltak
 • Evaluering og videreutvikling av tiltak

 

Emne 5

Faglig fordypning

Studenten skal fordype seg i selvvalgt tema om en brukergruppe, og bli bevisst sin egen rolle og egne ferdigheter og holdninger som miljøarbeider ved bruk av teori og praktisk erfaring

 

Praksis

Studenten skal bli bevisst sin egen rolle og egne ferdigheter og holdninger som miljøarbeider, ved omsetting av teori til praktisk miljøarbeid.

Studenten skal utvikle faglig forståelse og innsikt i møte med brukere, kollegaer, pårørende og andre samarbeidspartnere

Det kan velges mellom to ulike former for praksis:

 1. Praksisutplassering innenfor fagområde der studenten ikke har sitt daglige virke
 2. Praksis som prosjektarbeid på egen arbeidsplass for å kunne planlegge og gjennomføre endrings-/utviklingsarbeid