Sentrumsutvikling Vik

Prosjektnavn Sentrumsutvikling - Vik
Kommune Sømna www.somna.kommune.no
Sted Vik
Formål Etablering av miljøgate langs fv 17 gjennom sentrum, opparbeiding av tursti gjennom gammelt og nytt sentrum, og etablering av friområdet "Doktorhaugen" tilknyttet Helgeland Rehabiliteringssenter(HRIS/Sandnessjøen sykehus). Tiltakene skal bedre trafikksikkerheten, styrke stedets identitet og gjøre område mer tilgjengelig for rekreasjonsbruk.
Prosjektperiode 2009 - 2013
Økonomisk ramme kr 10 629 728 inkl mva
Bevilgningsgrunnlag

kr 7 833 407 eksl mva

Budsjettposter til nytt kryss, veg og utvidelse av veg er ikke tatt med i bevilgningsgrunnlaget.

Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 3 134 000 eksl mva
Øvrige samarbeidsparter

Statens vegvesen

Helgeland Rehabiliteringssenter (HRIS)

Kontaktperson i kommunen Nils-Ivar Sund
Design Roger Tokle as
Prosjektering  
Skisser og plantegninger

Delområde 1 - 3 og 9

Delområde 4 - 8

Doktorhaugen friområde

Vandringsmønster

Reguleringsplan  
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport ikke utarbeidet
Særlige utfordringer