Torg og plass i Skolekvartalet

Prosjektnavn Torg og plass i Skolekvartalet
Kommune Sortland www.sortland.kommune.no
Sted Sortland
Formål

Opparbeiding av offentlig park og torg i Skolekvartalet til et ikke-kommersielt møtested. Tiltakene omfatter gang- og sykkelveier, park og torg samt møblering, beplantning og belysning. Park- og torgområdet er del av et helhetlig utformet uteområde ved Sortland barneskole, ungdomsskole og videregående skole som ligger i tilknytning til sentrum. Plasseringen nær idrettshallen gjør at området også er et viktig samlingssted etter skoletid. Det er lagt stor vekt på tilrettelegging i form av universell utforming og trafikksikre vegløsninger. Området vil med disse tiltakene tilrettelegges både som uteareal for skoleformål og nærmiljøanlegg for alle brukergrupper gjennom hele året. Sortland kommune er nasjonal ressurskommune for universell utforming 2009 - 2013. Skolekvartalet er kommunens signalprosjekt i denne sammenhengen.

Prosjektperiode 2011 - 2014
Økonomisk ramme kr 14 182 500 inkl mva
Bevilgningsgrunnlag kr 13 231 250 inkl mva
Tilskudd Nordland fylkeskommune kr 5 000 000 inkl mva
Øvrige samarbeidsparter  
Kontaktperson i kommunen Kristine Røiri
Design Polar landskap as
Prosjektering  
Skisser og plantegninger

Prosjektbeskrivelse

Oversiktsplan Skolekvartalet

Prinsippsnitt

Reguleringsplan Skolekvartalet - Sortland sentrum, sist revidert 19.3.2009
Ansvarlig entreprenør  
Sluttrapport  
Særlige utfordringer Arbeidet er koordinert med fylkeskommunens ansvar for drift og utbygging av den videregående skolen.