Cookie Consent by TermsFeed Personvernerklæring for elever - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Personvernerklæring for elever

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nordland fylkeskommune behandler personopplysninger om elever, lærlinger og studenter.

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som person, som navn, fødselsdato og adresse, men også f eks helseopplysninger og opplysninger om opphav.

Dine rettigheter

Rett til informasjon

Alle har rett på informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hva de brukes til og hvem som er ansvarlig. Hvis du i tillegg er registrert i fylkeskommunens systemer har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger.

Rett til innsyn

Du kan når som helst be om å få se opplysningene vi har registrert om deg. Du kan henvende deg til skolen din eller sende inn et skjema herfra: Din rett til innsyn i egne personopplysninger og andre rettigheter (nfk.no)
Vi sender opplysningene på sikker digital post og du får dem senest innen 30 dager.

Rett til retting

Du kan kreve retting hvis du oppdager at vi har uriktige eller mangelfulle opplysninger om deg. Hvis du mener at det er tilfellet, ber vi deg ta kontakt med oss. Det er viktig at du forklarer hvorfor du mener opplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til sletting 

I noen tilfeller kan du kreve at vi sletter dine opplysninger. Ta kontakt med oss og forklar hvilke opplysninger du ønsker å få slettet. Vær oppmerksom på at det er visse unntak fra retten til sletting. Ofte er vi pliktige til å lagre opplysninger for å oppfylle oppgaver vi er rettslig pålagt.

Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler opplysninger om navn, fødselsnummer, kjønn, nasjonalitet, morsmål, bilde, kontaktinformasjon, foresatte/pårørende/kontaktpersoner, utdanningshistorikk, klasse, utdanningsprogram og fag, oppgavebesvarelser og vurderinger, test- og prøveresultater, karakterer, fravær og anmerkninger og annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen.

Vi behandler også sensitive opplysninger i tilfeller hvor dette er nødvendig. Det kan for eksempel være opplysninger i legeerklæringer, utredninger og vurderinger gjort av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), opplysninger fra barnevernet, spesialisthelsetjenesten eller Oppfølgingstjenesten.

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater, praksiskandidater og kandidater i ordningen Fagbrev på jobb:

For disse gruppene behandles i tillegg følgende opplysninger:

 • lærekontrakter
 • attester
 • dokumentasjon om hevinger og avbrudd av lærekontrakter
 • fagbrev og fagprøver
 • tilhørighet til bedrifter.

For foresatte/pårørende/kontaktpersoner behandles følgende opplysninger: Navn, kontaktopplysninger, fødselsnummer, relasjon til eleven og behov for tolk.

Hvordan får vi opplysninger?

Opplysninger hentes fra grunn- og videregående skole, folkeregisteret, søkere og de som er under opplæring, ansatte ved skolene, lærebedrifter, sensorer og andre som er involvert i gjennomføring og vurdering av opplæringen din. Etter ditt samtykke vil dette kunne være PPT, Oppfølgingstjeneste, lege og NAV.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Fylkeskommunen deler ikke dine personopplysninger med andre for kommersiell bruk. Klasselister er offentlig informasjon og vil kunne bli utlevert på forespørsel. Forutsetningen er at taushetsbelagt informasjon ikke utleveres. Klasselister publiseres ikke på internett.

Foresatte til elever under 18 år informeres om:

 • elevens faglige og sosiale utvikling
 • elevens fravær
 • fare for at det ikke er grunnlag for å få vurdering i et fag
 • orden/oppførsel
 • fare for nedsatt karakter i orden/oppførsel.

Foresatte informeres også om andre rettigheter etter opplæringsloven og annen viktig informasjon som ikke er underlagt taushetsplikt. For elever over 18 år utleveres dette til foresatte etter ditt samtykke.

Lærebedrifter kan etter samtykke fra lærling / praksisbrevkandidat / lærekandidat / kandidater i ordningen Fagbrev på jobb få utlevert taushetsbelagt informasjon om den som er under opplæring.

Personopplysninger utleveres til andre offentlige myndigheter som har en lovlig grunn for innhenting. Dette er bl.a. Lånekassen, Utdanningsdirektoratet, Nasjonal vitnemålsdatabase, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Samordna opptak og Statistisk sentralbyrå.

Skolen er i visse tilfeller pliktig til å utlevere personopplysninger til barnevernstjenesten. Det kan også være aktuelt for skolen å dele personopplysninger med NAV.

Hvordan oppbevares personopplysningene?

Nordland fylkeskommune benytter flere systemer og verktøy for å behandle personopplysninger. Firmaer som leverer disse systemene har rollen som databehandler. Fylkeskommunen inngår databehandleravtale med disse leverandørene. Avtalen skal sikre at personopplysningene blir behandlet riktig etter regelverket, og setter rammer for hvordan personopplysningene kan behandles.

Eksempler på databehandlere vi har avtale med:

 • itslearning
 • HK Oppvekst
 • BookBites
 • Feide

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Hvor lenge vi har lov til å lagre opplysninger om deg er avhengig av hva som er formålet med at opplysningene ble registrert, og om de er arkivpliktige etter arkivloven. Arkivpliktige opplysninger blir lagret på ubestemt tid i fylkeskommunens arkiv.
Logg fra elevens pc blir lagret i 14 dager.

Elever, lærlinger og studenter

For at fylkeskommunen kan oppfylle sin rolle og sitt ansvar i videregående opplæring bruker vi personopplysninger for å:

 • behandle søknader om skole- og læreplass og privatisteksamen
 • gjennomføre opplæringsløp, eksamen og fagprøver
 • følge opp ungdom i aldersgruppa 16-21 år som ikke har et opplæringstilbud eller jobb
 • samarbeide med hjemmet
 • utstede dokumentasjon for elever, lærlinger og voksne
 • godkjenne faglige ledere i lærebedrifter
 • oppnevne prøvenemndsmedlemmer
 • ha grunnlag for planlegging og oppsett av opplæringstilbud
 • sikre at vilkårene for å tilby opplæring og andre tiltak er oppfylt
 • gjennomføre lovpålagte oppgaver som budsjett, refusjonsordninger, regnskap og rapportering til overordnede myndigheter

I høyere yrkesfaglig utdanning bruker vi personopplysninger for å:

 • behandle søknader om opptak
 • gjennomføre opplæringsløp og eksamen
 • utstede dokumentasjon for studenter
 • ha grunnlag for oppstart av studietilbud
 • rapportere til overordnet myndighet

Rettslig grunnlag

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) med forskrifter, samt Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) er det viktigste behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger, i sammenheng med rettslig grunnlag fra personopplysningsloven. I noen tilfeller vil det være nødvendig for skolen å hente inn samtykke for å behandle dine personopplysninger.

Ansvar

Nordland fylkeskommune har ansvar for at personopplysninger behandles etter kravene i personopplysningsloven.
Nordland fylkeskommune har også et personvernombud som jobber for at personvernet ivaretas for innbyggere og ansatte.

Har du spørsmål?

Ved spørsmål om behandling av personopplysningene, eller om personvern og informasjonssikkerhet kan du kontakte vårt personvernombud, May Moursund, på epost: personvernombudet@nfk.no
Ikke send sensitiv informasjon på epost.

Klage på behandlingen

Hvis du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet.
Kontakt Datatilsynet på e-post: postkasse@datatilsynet.no

Men ta gjerne kontakt med personvernombudet først, for å unngå misforståelser.