Forskjellen på fylkeskommunen og Fylkesmannen

Mange har problemer med å skille fylkeskommunen og Fylkesmannen fra hverandre. Begge er regionale forvaltningsnivåer. Fylkesmannen er statlig og underlagt Stortinget og regjering. Fylkeskommunen er et regionalt folkevalgt organ.

Offentlig forvaltning i Norge har tre ulike nivå:

  • Stortinget, regjeringen og departementene utgjør det nasjonale, statlige nivået. Fylkesmannen i Nordland sørger for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp i Nordland.
  • Fylkestinget og fylkeskommunene utgjør det regionale fylkeskommunale nivået. Nordland fylkeskommune, er parlamentarisk styrt, og ledes av fylkesrådet som sørger for å følge opp saker som blir vedtatt av fylkestinget i Nordland.
  • Kommunestyrene og kommunene utgjør det lokale kommunale nivå. Kommunens administrasjon, ledet av rådmannen, sørger for at saker som blir vedtatt av kommunestyret blir fulgt opp i din kommune.

Om fylkeskommunen

Nordland fylkeskommune er vårt regionale folkevalgte organ. De er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som en fylkesregjering. Fylksrådsleder Tomas Norvoll leder fylkesregjeringen, altså fylkesrådet i Nordland.

 

Primære oppgaver er å nå mål på områder som:

  • videregående opplæring
  • næringsutvikling
  • samferdsel
  • kultur
  • miljø
  • tannhelse
  • folkehelse

 

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nordland er statens øverste representant i Nordland. Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD).

Fylkesmannens hovedoppgave er å se til at de vedtak, mål og retningslinjer som vedtas av Storting og regjering, gjennomføres i Nordland. Fylkesmannen er også Kongens fremste representant i fylket.

Fylkesmannen har samordningsansvar for andre stalige organer som er representert i fylket. Fylkesmannen fører også tilsyn med kommuner, fylkeskommunen, bedrifter og andre organisasjoner, og driver samtidig veiledning overfor disse. For å sikre folks rettssikkerhet, er Fylkesmannen klageinstans for diverse kommunale avgjørelser. Fylkesmannen driver også med utviklingsarbeid når regjeringa har dette på sin dagsorden. Dette skjer innen alle av Fylkesmannens fagområder, og for eksempel på landbruksområdet en egen seksjon for regional utvikling.

Fylkesmannen er navnet på både lederen av embetet og selve embetet. Når man viser til personen fylkesmannen, skal fylkesmannen skrives med liten bokstav. Eksempel: ..., sier fylkesmann Tom Cato Karlsen. Når man viser til Fylkesmannen i Nordland, skal Fylkesmannen skrives med stor bokstav.