Barentssamarbeidet

Barentssamarbeidet omfatter både et nasjonalt og et regionalt nivå, og representerte en innovativ tilnærming til regionalt samarbeid da ideen først ble unnfanget tidlig på 1990-tallet. Særlig på folk-til-folk-nivå har regionbyggingsprosjektet vært en suksess og bidratt til å styrke den gjensidige forståelsen på tvers av grensene i nord. Russisk engasjement og norsk-russisk samarbeid utgjør i dag en avgjørende akse i den norske nordområdepolitikken.

 

Barentssamarbeidet åpner nye perspektiver for internasjonalt samarbeid i nord. Et samarbeid som vil få betydning for den fremtidige nærings- og infrastrukturutvikling i regionen. En viktig del av Nordland fylkeskommunes politikk i Barentsregionen er av den grunn å få til ytterligere samarbeid mellom nord-norsk og russisk næringsliv.
 

For Nordland fylkeskommune er det viktig med en styrking av det regionalpolitiske elementet i Barentssamarbeidet. Det er viktig at Barentssekretariatet viser evne til å videreutvikle dette i tråd med de føringer som ligger i strategiplanen for Barentssekretariatet. Klarer vi å speile utviklingen i nordområdene vil Barentssekretariatet kunne bli en enda viktigere aktør.
 

For Nordland fylkeskommune er det avgjørende å videreutvikle den positive koblingen mellom Barentssekratiatet og Nord-Norges Brusselkontor. EUs arktiske kommuniké viser hvor viktig og riktig dette arbeidet er. Koblingen viser også at fylkeskommunene evner å se sammenhenger mellom de etablerte institusjonene i nord. Dette bidrar ikke minst til å styrke det regionalpolitiske elementet - men det er også et grep som bidrar til at vår politikk i nordområdene blir mer helhetlig og synlig internasjonalt.
 

Barentssekretariatet

Barentssekretariatet bidrar til å utvikle det norsk-russiske samarbeidet i nord gjennom å fremme grenseoverskridende samarbeidsprosjekter mellom nordmenn og russere. Det er også et kompetansesenter på norsk-russiske relasjoner og på grenseregionalt samarbeid

Barentssekretariatets arbeidsoppgaver kan deles i tre:
 

Prosjektfinansiering

Fordeler prosjektmidler til norsk-russiske samarbeidsprosjekter på vegne av Utenriksdepartementet.

Ressurssenter og koordinator i forbindelse med prosjekthåndtering innenfor Barentsprogrammet.

Årlig tildeles det midler til rundt 200 prosjekter av svært ulik karakter og med svært forskjellig kostnadsnivå. Alt fra små prosjekter på 5 000-10 000 kr, til prosjekter med totalbudsjett på flere millioner.
 

Ressurssenter

Driver informasjonsvirksomhet om Nordområdene overfor sentrale miljøer utenfor regionen: Storting, regjering, næringsliv, organisasjoner og lignende.

Nyhetstjenesten BarentsObserver.com produserer nyheter fra Barentsregionen og setter fokus på viktige problemstillinger i Nordområdene.

Drive utstrakt informasjonsvirksomhet og kontaktarbeid i regionen for å gjøre mulighetene som finnes innenfor Barentssamarbeidet kjent.

Synliggjøre den regionale aktiviteten og skape aksept for samarbeidet.

Gjennomfører eller finansierer ulike typer utredningsarbeid knyttet til relevante problemstillinger i regionen.
 

Barentssekretariatet eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Styret utgjøres av 3 representanter oppnevnt av eierne. Barentssekretariatet finansieres gjennom 3-årige avtaler med Utenriksdepartementet.

Stabssjef Stig Olsen er Nordland fylkeskommunes representant i styret og styreleder i Barentssekretariatet. 

 

Ansvarlig

Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Rådgiver Internasjonalt kontor