Tilskudd til utvikling av norsk-russisk urfolkssamarbeid i nordområdene 2019 - 2021

Kulturdepartementet inviterer med dette aktører innenfor profesjonell urfolkskultur å søke om prosjektmidler for programperioden 2019 - 2021 for å etablere eller videreutvikle samarbeid mellom norske og russiske aktører i Nord-Norge og Nordvest-Russland, og dermed utviklingen av urfolkskulturen i Barentsregionen.

Det forutsettes at samarbeidet også fanger opp barne- og ungdomskultur.

Aktivitetene skal ha nedslagsfelt innenfor (men ikke nødvendigvis hele) den norske og russiske delen av Barents­regionen, det vil si Nordland, Troms og Finnmark, og de russiske regionene Murmansk, Arkhangelsk, Karelia, Komi og Nenets, samt St. Petersburg.

Utviklingsarbeidet må være rettet inn mot norsk-russisk samarbeid, men kan også omfatte aktører i Nord-Sverige og Nord-Finland. Samarbeidet kan omfatte flere aktører på norsk og russisk side.

Søknaden om tilskudd skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med opplysninger om bakgrunn for og formål med prosjektet, samt hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring
  • Søknadssum og budsjett for hele prosjektperioden (med forutsetning om tilskudd inntil rammen for 2019 også for 2020 og 2021)
  • Fremdriftsplan for hele prosjektperioden 2019 - 2021
  • Kontonummer for evt. utbetaling av tilskudd

Departementets tildeling skjer for perioden 2019 – 2021 under ett, med årlige utbetalinger. Det tas forbehold om Stortingets bevilgninger for 2020 og 2021.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Aktiviteter innenfor virksomhetens kjernevirksomhet
  • Rene kunstneriske prosjekter, som gjennomføring av konserter, forestillinger, utstillinger
  • Investeringer
  • FoU-tiltak, utdannelse

Søknadsfrist er 15. september 2019.

Søknad sendes elektronisk til postmottak@kud.dep.no eller til Kulturdepartementet, postboks 8030 Dep., 0030 Oslo. Søknaden merkes Utlysning norsk-russisk kultursamarbeid 2019 - 2021 – urfolkskultur.
Kontaktperson: Sverre Miøen, sverre.mioen@kud.dep.no.


Kulturdepartementet ønsker å bidra langsiktig til etablering og utvikling av kultursamarbeidet over grensene i nord, og har etablert treårig program for norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene. I programperioden 2019 - 2021 er samarbeid innen urfolkskultur et av fokusområdene. (Det andre fokusområdet er scenekunst­feltet). Det er avsatt inntil 3 mill. kroner til formålet i 2019.