Om kvinnesatsinga i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har hatt ei brei kvinnesatsing i mange år.

 I 2003 ble ei ny strategisk kvinnesatsing vedtatt på bakgrunn av Kvinnemeldinga. Kvinnesatsing omfatter en kvinnemillion og prioritering av kvinner i mange ordinære tilskuddsordninger i tillegg til fylkeskommunens egne prosjekt.

Nordland har ei grunnleggende utfordring i forhold til utvikling i folketallet og sammensetning av befolkningen med hensyn til alder og kjønn. I de fleste kommunene i fylket er det kvinneunderskudd. Dersom vi skal greie å opprettholde hovedtrekkene i bosettingen og få til en mer positiv og balansert befolkningsutvikling i fylket, må fylkeskommunens næringsutviklingsarbeid legge til rette for et næringsliv som også gir arbeid og interessante utfordringer for kvinner.

Likestilling

Fylkeskommunen vil fortsette arbeidet for reell likestilling mellom kjønnene. Det må satses målbevisst på rekruttering av kvinner til ledende stillinger både i offentlig og privat sektor. Kvinnemeldinga gir viktige innspill til kvinners bo- og levekår i Nordland.   

Formålet med kvinnesatsinga er å tilrettelegge for at kvinner, uansett etnisk tilhørighet, skal ønske å bo i Nordland, og at de skal trives i fylket. For å få til ei mer synlig og resultatorientert satsing på kvinner, iverksatte Nordland fylkeskommune ei strategisk kvinnesatsing i Nordland i 2004 med utgangspunkt i Kvinnemeldinga og den påfølgende fylkestingssaka FT-sak 131/03 (saksutredning og protokoll) om Kvinnesatsing i Nordland.   Kvinnesatsinga skal integreres i all kommunal og fylkeskommunal virksomhet og planarbeid. I tillegg skal det etableres særtiltak for å opprettholde fokus og sørge for framdrift. Ett særtiltak er den såkalte Kvinnemillionen.  

I juni 2008 vedtok Fylkestinget FT-sak 63/08 Orientering om kvinnesatsinga i Nordland 2004-2007 og veien videre 2008-2011. På bakgrunn av dagens utfordringer og nasjonale føringer vedtok Fylkestinget tre fokusområder for inneværende periode:

  • Kvinner og entreprenørskap,
  • Rekruttering 
  • Kulturelt mangfold.  

Likestilling og mangfold er dessuten gjennomgående perspektiv i Fylkesplan for Nordland 2008-2011.