Nordland fylkeskommune har nå fått en ny løsning for søknad på ledige stillinger.

Hvis du har din CV i Webcruiter eller hos andre som støtter Portabel CV, så kan du nå importere denne til vårt system ved å bruke Portabel CV.

Om du er interessert i å abonnere på ledige stillinger hos oss, kan du enkelt aktivere en jobbagent slik at du får varsel på e-post når vi lyser ut stillinger som kan være aktuelle for deg.

Plattformene omhandler hvilket verdigrunnlag som er gjeldende i fylkskommunen. De sier noe om hvilke forventninger det er til kunnskaper, ferdigheter, holdninger til alle ansatte i fylkeskommunen - uansett fagprofesjon. Målet er å tydeliggjøre hva som ligger av forventinger til medarbeiderrollen og til lederrollen.

 

 

Gyldendal Akademisk gir i heftet «Publikasjonskatalogen» (bestnr. 1) oversikt over alle utgitte forskrifter/veiledninger osv. fra Arbeidstilsynet. Ved å gå gjennom denne vil man finne de forskriftene som gjelder for driftsenheten spesielt. Publikasjonskatalogen blir revidert flere ganger i året.   Det kan også tegnes abonnement på forskrifter fra Gyldendal Akademisk. Da får man fortløpende tilsendt nye og endrede forskrifter, veiledninger og annen informasjon.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) omfatter virksomheter som omfattes av følgende lover.

Nordland fylkeskommune gjennomfører medarbeiderkartlegging annen hvert år.

Hensikten med medarbeiderkartleggingen er å få informasjon om hvordan medarbeidere i dag oppfatter egen arbeidsplass. Kunnskapen skal brukes til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø og enda bedre kvalitet på tjenestene.

Kartleggingen er anonym og en del av det systematiske HMS-arbeidet. Etter gjennomført kartlegging skal ansatte medvirke i oppfølging av resultatene. 

Ved presentasjon og informasjon om årets medarbeiderkartlegging benyttes vedlagt PowerPoint Informasjon om medarbeiderkartlegging 2017 (PPTX, 5 MB)

 

 

HMS-policy i Nordland fylkeskommune

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende arbeidsmiljø!

HMS-arbeidet i fylkeskommunen skal gå i front og skal bidra aktivt til kontinuerlig forbedring. Samsvar med alle relevante myndighetskrav skal være en naturlig og innarbeidet forpliktelse for alle ansatte, ledere og politikere.

 

 

HMS-mål i Nfk 2019-2022

Systematisk HMS-arbeid i alle ledd, skal bidra til økt verdiskapning, reduserte kostnader og et sikkert arbeidsmiljø for alle.

1.                  Myndighetskrav til kartlegging av risiko skal være ivaretatt, og risiko skal legges til grunn for handlingsplaner og prioritering av tiltak.

2.                  Kompetanse for behandling av avvik skal heves. Alle med rolle saksbehandler/ saksansvarlig i avvikssystemet skal delta i opplæring.

3.                  Sykefravær totalt i Nfk skal ikke overstige 5,6%. Alle enheter i Nfk skal redusere sykefraværet med 10% sammenlignet med sykefraværet for 2018. Alle enheter i Nfk skal iverksette tiltak for å redusere sykefravær.

Som et ledd i strategien for å kvalitetssikre driftsenhetenes arbeid med HMS i Nordland fylkeskommune årlig, skal alle driftsenheter rapportere tilbake til AMA aktiviteter relatert til HMS-arbeide, og hva de har gjort for å nå HMS-målene i Nordland fylkeskommune.

 

HMS-årsrapport behandles årlig som egen sak i AMA (Arbeidsmiljø og administrasjonsutvalget). Med nødvendig skrivefrist betyr det at HMS-årsrapporten må være fylkesadministrasjonen i hende innen 5. mars.

 

HMS-årsrapporten er arbeidsgivers ansvar. Den skal utarbeides i samarbeid med vernetjenesten, og skal underskrives av både arbeidsgiver og hovedverneombud. HMS-årsrapporten skal være godkjent i lokalt arbeidsmiljøutvalg før den sendes til fylkesadministrasjonen.

BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Bruk av BHT er ett ledd i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og er forankret i arbeidsmiljøloven § 3-3.

BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold, og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Begge parter har ansvaret for at den fortløpende dialog finner sted. § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier mer om hvordan bedriftshelsetjeneste skal brukes.

 

 

Medarbeidersamtalen/utviklingssamtalen er et verktøy som skal åpne for en fortrolig dialog mellom medarbeider og leder om personlig opplevelse eller vurdering av arbeidssituasjon, utviklingsmuligheter og interesser.