Aktuelle forskrifter og veiledninger

Gyldendal Akademisk gir i heftet «Publikasjonskatalogen» (bestnr. 1) oversikt over alle utgitte forskrifter/veiledninger osv. fra Arbeidstilsynet. Ved å gå gjennom denne vil man finne de forskriftene som gjelder for driftsenheten spesielt. Publikasjonskatalogen blir revidert flere ganger i året.   Det kan også tegnes abonnement på forskrifter fra Gyldendal Akademisk. Da får man fortløpende tilsendt nye og endrede forskrifter, veiledninger og annen informasjon.


Fra 1. januar 2013 trer nye forskrifter i kraft. Antall forskrifter reduseres fra 47 til 6. De nye forskriftene er:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)


En forskrift retter seg mot produsenter, importører, forhandlere, utleiere m.m:

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift av maskiner (produsentforskriften)


En forskrift inneholder ikke direkte HMS-krav, men kan berøre enkelte virksomheter fastsatte gebyrer, vilkår m.m:

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) 

 

Disse forskriftene videreføres:

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)


Veiledninger:

Administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer - risikovurdering og tiltak

Hvordan forebygge muskel- og skjelettlidelser

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Nye arbeidsmiljøforskrifter - hvordan finner du fram?

Organisering og tilrettelegging av arbeidet

Veiledning til kjemikalieforskriften