AMA - arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg - reglement


5. ARBEIDSMILJØ- OG ADMINISTRASJONSUTVALG


5.1 Generelt

Nordland fylkeskommune skal ha et arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg som er partssammensatt. Oppnevning av utvalg og utvalgets arbeid er hjemlet i Kommuneloven, Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.


5.2 Utvalgets formål

Utvalget har som formål å fremme:

  • Effektiv og kvalitetsmessig god tjenesteyting til nordlendingene innen de rammer som folkevalgte organ beslutter
  • Et godt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne gis mulighet til utvikling og hvor deres deltakelse vurderes som et fortrinn i forhold til de oppgaver som skal løses
  • Reell medbestemmelse for ansatte i beslutninger som vedrører de ansattes arbeidssituasjon.


5.3 Sammensetning

Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget (AMA) består av 9-10 medlemmer.

Fylkesrådet oppnevner 5 representanter fra arbeidsgiversiden og utpeker en av disse som leder. 4-5 representanter kommer fra arbeidstakersiden. Ingen hovedsammenslutning (LO, YS, Unio, Akademikerne) skal i utgangspunktet ha mer enn en representant.

Når saker behandles i henhold til AML trer fylkeshovedverneombudet i tillegg inn som de ansattes representant. Når utvalget fungerer som  arbeidsmiljøutvalg velges leder med hjemmel i Arbeidsmiljølovens (AML) bestemmelser.


5.4 Arbeidsområde

Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Nordland fylkeskommune som arbeidsgiver og de ansatte, jfr. bestemmelser i nevnte lover og avtaler.

Arbeidsmiljøutvalgssaker benevnes som AMU-saker og administrasjonsutvalgssaker benevnes som ADM-saker.


5.5 Saker

Når utvalget behandler AMU-saker kan utvalget være såvel besluttende organ som rådgivende organ.

I AMU-saker hvor utvalget har uttalelserett tas saken enten til orientering eller utvalget avgir uttalelse.  I AMU-saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet (AML §7-2) gjøres vedtak innenfor rammen av vedtatt budsjett.

AMA fatter vedtak i følgende saker:

  1. Saker med hjemmel i AML
  2. Generelle prinsipper for organisasjonsplanarbeid
  3. Fastsettelse av personalreglement innen rammer gitt av overordnet organ
  4. Andre saker med henvisning til lov- og avtaleverk

AMA avgir innstilling i følgende saker:

  1. Innstilling for tilsetting av driftsenhetsleder/rektor og fylkespersonalsjef
  2. Personal- og organisasjonspolitiske saker som skal til politisk behandling

               

5.6 Saksbehandling

Sakene forberedes skriftlig med forslag til vedtak. I arbeidsmiljøsaker skjer saksbehandlingen med hjemmel i AML. Sakspapirene skal sendes medlemmene en uke før møtet.


5.7 Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalgets møter

Utvalget skal ha møter når det er nødvendig. I AMU-saker med bakgrunn i AML skal utvalget også ha møter når minst to av medlemmene krever det,  jfr. AML.

Utvalget kan behandle saker når mer enn halvparten av medlemmene eller stedfortredende varamedlemmer er til stede. Utvalget fatter vedtak eller gir råd med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

AMAs vedtak er offentlig med mindre annet følger av andre lover eller bestemmelser.


5.8 Mindretallsanke

Hovedavtalen har ingen bestemmelse om anke.


                                                          Revidert med virkning fra 7. september 2010