Bruk av testverktøy ved lederrekruttering

For å gjøre en bedre seleksjonsjobb i forbindelse med lederrekruttering, har HR utviklet kompetanse på bruk av testverktøy. Resultatet av testen sier noe om personlige trekk og lederegenskaper hos kandidatene. Bruk av test er et suplement til godt planlagte rekrutteringsprosesser, gjennomføring av søknadssortering, strukturerte intevju og referanseinnhenting. Målet er å få et så godt grunnlag som mulig til å velge den riktige kandidaten for vår lederstilling.

Hvorfor bruke testverktøy i forbindelse med lederrekruttering?

Vi ønsker å bruke testverktøy i forbindelse med lederrekruttering – spesielt til stillinger på toppledernivå eller som vi vurderer spesielt krevende. Det er viktig å unngå feiltilsettinger, og bruk av testverktøy kan være med på å gi oss flere knagger å gripe fatt i når vi skal sjekke ut potensialet til en kandidat, mulige utfordringer og se på hvilken "type" kandidaten er. Et resultat på en slik test vil ikke kunne predikere/forutsi fremtidig lederatferd. Den kan si noe om hva som er styrker og svakheter, hva som er preferansene og hvilke områder kandidaten selv mener er mer utfordrende.

Verktøyet som er valgt er Nordnorsk lederuvikling sitt testverktøy MAP. Det er sertifisert 3 ansatte på HR og en personalleder ved Mosjøen Videregående skole. Disse 4 vil være de som bistår i bruk av testverktøyet. Hvem som bistår i de ulike rekrutteringsprosessene fordeles av HR.

Hva er Map?

Nordnorsk lederutvikling (nnl) har utviklet et omfattende indikator- og testverktøy for måling av personlige trekk og egenskaper samt lederegenskaper.  Dette verktøyet brukes både innenfor rekruttering og lederutvikling. Testene eller indikatorene gir ingen «fasit» på hvem som omsider vil fungere best i en stilling, men de er et forskningsbasert virkemiddel til å øke sjansen for at «rett person kommer på rett plass».

MAP består av en rekke ulike tester satt sammen til en helhetlig rapport om kandidaten. Blant annet måles personlighetstype (MAP Type), teamroller, intuisjon, problemløsning,konflikthåndtering, yrkespersonlighet, handlekraft, tydelighet og topplederegenskaper.

Hvordan gjør vi det i Nordland fylkeskommune?

Når det vurderes at en lederstilling skal lyses ut, og at denne lederstillingen er av en slik art det kan være ønskelig med bruk av testverktøy som et supplement til intervju, gjøres følgende:

  1. Send en forespørsel til HR@nfk.no eller ring om behov for kontakt i forbindelse med ledertilsetting. En av oss på HR er med i diskusjonen om bruk av MAP er aktuell for denne stillingen. Hvis Map velges som testverktøy – vil bruken av den administreres fra HR.
  2. Det som imidlertid må gjøres først er å sile kandidater, og gjennomføre 1.gangs intervju.
  3. Etter 1. gangs intervju bør det stå mellom 2 – 4 kandidater. Det gis da beskjed til  HR om hvem som skal testes. Navn, mailadresse og telefonnummer.
  4. HR sender så ut informasjon til kandidateten om testen og en lenke til nettstedet hvor testen skal gjennomføres.
  5. Etter endt testing gjennomføres et møte (fysisk eller via Skype/Lynch) med hele intervjupanelet og HR. Rapporter fra testene gjennomgås.
  6. HR gjennomfører tilbakelsning til de kandidater som ønsker det.

Vi håper at dette kan bidra til at vi kan gjøre gode ledertilsettinger.