Ekstern varsling (alle)

Dette er allmennhetens mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold, og er en ordning som kan fange opp varsler både fra brukere av fylkeskommunale tjenester, leverandører, allmennheten og fylkeskommunens egne ansatte. Det er utarbeidet et elektronisk skjema som skal benyttes. Det er kun varslingssekretariatet som er mottaker av eksterne varsler.

Fylkesrevisjon er varslingssekretariat.  

Varslingsekretariatet har
telefon: 75 65 07 52/75 65 07 50
fax: 75 65 07 51
e-post: revisjon@nfk.no

 

Skjema for ekstern varsling

Varsleren oppfordres til å skrive under med navn. Varsler har også mulighet til å krysse av om han/hun ønsker å være anonym. Vedkommende er da anonym i forhold til den/de det varsles om. Ved å oppgi navn til varslingssekretariatet, har de mulighet til å innhente eventuelle flere opplysninger.  

Alle varsler journalføres, og unntas offentlighet. Varslingssekretariatet har utarbeidet egne rutiner for håndtering av varsler.

Det stilles ikke formkrav til varsling, som også kan skje per telefon, fax, e-post eller ved oppmøte.

Varsler skal få tilbakemelding innen 14 dager om hva som skjer med saken det er varslet om. Alle varsler journalføres, og unntas offentlighet. Alle varslersaker skal gis høy prioritet, og bør som hovedregel avsluttes innen 3 måneder.

 

Varsler på politiske ombud, kontrollkomiteens sekretariat og fylkesrevisor skal behandles av tidligere sorenskriver Gunnar Lind:
Adresse: Høgliflata 5, 8027 Bodø
E-post: gunnar.lind@online.no
Mobil: 90 87 34 97

 • Varsler på politisk tillitsvalgte og kontrollkomiteens sekretariat skal sendes til varslingssekretariatet, som skal videresende varselet til Gunnar Lind.
 • Varsel på fylkesrevisor skal sendes direkte til Gunnar Lind.
 • Varslingssekretariatet skal fortløpende orientere kontrollkomiteen om varsler som tas til behandling
 • Alle varsler journalføres, og unntas offentlighet 

 

Hva kan det varsles om ?

Det kan varsles om brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte normer. Det kan være vanskelig å ha en klar definisjon på hva som er kritikkverdige forhold eller ikke. Uten at listen er ment å være uttømmende, kan eksempler på kritikkverdige forhold være:

 • underslag, tyveri og økonomiske misligheter
 • brudd på anbudsregler
 • brudd på sikkerhetsregler
 • mobbing og trakassering
 • bestikkelser og korrupsjon
 • maktmisbruk
 • brudd på taushetsplikt
 • diskriminering
 • brudd på etiske retningslinjer

Forhold som ikke anses å falle inn under varslerbestemmelsene, uten at eksemplene er ment å være uttømmende:

 • politisk uenighet
 • klage som faller inn under forvaltningslovens klagebehandling