Helsefremmende arbeidsplass

En helsefremmende arbeidsplass kjennetegnes av fornøyde arbeidstakere som gjør en god jobb. Både ledere og ansatte har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.

  • Gode ledere tar hensyn til hele mennesket med utgangspunkt i individuelle behov og livssituasjoner. De ser den enkelte ansatte, og gir positive og korrigerende tilbakemeldinger når det er behov for det. Gode ledere kommuniserer tydelig, og tar ansvar for et godt arbeidsmiljø.
  • Gode medarbeidere tar et selvstendig ansvar for seg selv og for helheten. De er motivert til å gjøre en god jobb, har stor grad av selvledelse og tar ansvar for sitt eget arbeidsmiljø og sin egen arbeidssituasjon. Gode medarbeidere sier fra når arbeidsplassen ikke er helsefremmende.
  • Godt arbeidsmiljø kjennetegnes blant annet av gode relasjoner mellom mennesker, et godt sosialt miljø, tydelige ansvarsområder og roller, arbeidsglede, arbeidslyst. Alle ansatte påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet, og vice verca.
  • God kommunikasjon innebærer å være bevisst på hvordan vi snakker med hverandre. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for god kommunikasjon, som skal preges av tillit, åpenhet og respekt.
  • God helse er delvis et personlig ansvar. For at den ansatte skal ha god arbeidshelse, skal Nordland fylkeskommune legge til rette for et sunt og godt kosthold, og muligheter for flere former for fysisk aktivitet.

Det er fokus på å arbeide forebyggende. Det vil si at vi skal prøve å fjerne, hindre eller stenge for faktorer som kan føre til sykdom, skade eller ulykker . Dette må vi også fortsette med. Å arbeide helsefremmende, vil si å fylle på med faktorer som er gode og positive. Å gjøre mer av det som gir positive resultater.

Én definisjon på god helse kan være å ha overskudd til å takle de utfordringene vi møter i hverdagen.

Arbeidslivet vil alltid være i endring, utvikling eller omstilling. For et endringer skal bli vellykket, er det viktig at de ansatte aktivt medvirker ved gjennomføring av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette er kjernen i arbeidsforholdet.

Driftsenheter som er godt organisert med klare roller og ansvar, vil legge til rette for bedre kommunikasjon mellom avdelinger/seksjoner og mellom ansatte. Dette vil være en helsefremmende faktor for å unngå misforståelser, irritasjoner og eventuelle konflikter.

Nordland fylkeskommune skal ha gode rutiner for å ivareta ansatte når de blir syk, men det kan være like viktig å ha fokus på ansatte som "aldri" er syk, de langtidsfriske. En langtidsfrisk person har vært ansatt i minst 3 år, og ikke hatt sykefravær de siste 2 årene. Det er viktig å ha fokus på faktorer som gjør at folk holder seg friske. Det vi har fokus på, får vi mer av.

En velfungerende bedriftshelsetjeneste utgjør en sterk støtte i arbeidet med å utvikle Nordland fylkeskommune til å være en helsefremmende arbeidsplass.

Et viktig verktøy for å skape helsefremmende arbeidsplasser er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) som fremmer god helse og trygge arbeidsplasser.