Intern hospitering

Du har fortsatt mulighet til å bedre kjent med hvordan andre jobber i fylkeskommunen med å hopsitere internt. Prøveperioden er forlenget ut 2017.

Les mer om dette i "Retningslinjene for intern hospitering"

Ved å hospitere ved andre enheter kan du lære hvordan andre jobber i Nordland fylkeskommune.

Muligheten gjelder for alle, om du jobber i fylkesadminstrasjon, skole eller ved en tannklinikk.

Prøveordning videreføres

Hospitering ble satt ut som en prøveordning/prosjekt i 2015/2016. Denne er forlenget til ut 2017.

Ordningen er frivillig, og skal være basert på et behov for kompetanseutvikling.

Søk tilskudd

Det er anledning å søke tilskudd, jf. retningslinjene, på inntil kr. 10 000,- pr. uke. Tilskuddet er ment å dekke for eksempel reise, opphold, kost og vikarutgifter. Skulle kostnadene overstige tilskuddets øvre grense må det ordnes internt på egen enhet.

Du skal benytte søkeskjema for tilskudd og handlingsplan når du søker til HR. Når hospiteringen er avsluttet skal du sende inn skjema for sluttrapport. Les mer om dette i retningslinjene.

 

Retningslinjer for intern hospitering

 

Skjema : Søknad om tilskudd og handlingsplan

Skjema: Sluttrapport

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Kristin Meland eller HR-seksjonen