Lokale forhandlinger

Arbeidstakerne i Nordland fylkeskommune er lønnet i henhold til hovedtariffavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Lønnshjemler finnes i HTAs kap. 3, 4 og 5.

I kap. 3 og kap. 5 foregår all lønnsfastsetting og årlige lønnsforhandlinger lokalt. 

I kap. 4 skjer lønnsfastsetting og lokale forhandlinger etter sentrale bestemmelser. Lokale forhandlinger i kap. 4 avholdes når dette blir bestemt i de sentrale tarifforhandlingene.

Utenom de årlige lokale forhandlinger kan partene kreve lønnsendringer som følge av organisatoriske endringer eller endringer i en stillings arbeids- og ansvarsområde, eller for å beholde og rekruttere arbeidstakere.

Det er bare partene på fylkesnivået som kan forhandle endring av lønn.

Prosedyrer

Arbeidsgiver og arbeidstaker legger opp strategien for lokale forhandlinger i god tid før selve forhandlingene. I medbestemmelsesmøter diskuterer HR-sjefen og fylkestillitsvalgte forhandlingsdatoer, kriterier for lønnstillegg, avgrensinger m.v.  Lokale forhandlinger gjennomføres som oftest om høsten, med virkningsdato fra 1. mai samme år.

Tvisteløsninger

Kommer partene ikke til enighet i forhandlinger hjemlet i kap. 4.2.1 kan hver av partene anke saken inn til sentral nemnd.

Kommer partene ikke til enighet i forhandlinger hjemlet i kap. 3.4.4 eller kap. 5.1 kan hver av partene bringe saken inn for lokal nemnd.

Kommer partene ikke til enighet i forhandlinger hjemlet i kap. 3.4.1 skal arbeidsgivers siste tilbud gjøres gjeldende.