Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler

Medarbeidersamtalen/utviklingssamtalen er et verktøy som skal åpne for en fortrolig dialog mellom medarbeider og leder om personlig opplevelse eller vurdering av arbeidssituasjon, utviklingsmuligheter og interesser.

Forhold som kommer frem under samtalen kan ikke videreformidles uten at begge parter er enig i dette. Det er viktig at samtalen foregår uforstyrret (uten besøk, telefoner).

Det vedlagte skjemaet Avtale etter medarbeidersamtale arkiveres i personalmappen.

Lønnsforhold er ikke tema.

Vedlagte skjema for medarbeidersamtale/utviklingssamtale er et forslag til gjennomføring.

Driftsenheter som har andre etablerte/velfungerende rutiner for slike samtaler kan fortsette med disse.

Velkommen til medarbeidersamtale