Oversikt aktuelle lover HMS

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) omfatter virksomheter som omfattes av følgende lover.

Arbeidsmiljøloven

Forurensningsloven

Genteknologiloven

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff

Produktkontrollloven

Lov om kommunal beredskapsplikt (kap VI)

Strålevernloven

HMS-arbeidet er knyttet til ovennevnte lover, men i HMS-arbeidet kan langt flere lover trekkes inn. Som offentlig forvaltningsorgan må vi forholde oss til en rekke særlover. Hver enkelt driftsenhet må vurdere hvilke lover som er relevant for egen arbeidsplass. Her er noen aktuelle lover:

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Kommuneloven

Tjenestemannsloven

Lov om behandling av personopplysninger

Lov om vern mot tobakksskader

Lov om grunnskole og den videregående opplæring (Opplæringsloven)

Arkivloven