Organisasjon- og aktivitetstilskudd

 

Virkemiddel

Organisasjon- og aktivitetstilskudd

   

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til bevaring og videreutvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Hvem kan søke

Samiske lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i Nordland med minimum 15 betalende medlemmer.

Hva kan støttes

Det kan søkes om aktivitetstilskudd til enkeltstående prosjekter som hovedsakelig skal gjennomføres i søknadsåret. Prosjektene må være tidsavgrenset.

Krav til søknad

Søknad om aktivitetstilskudd skal inneholde:
- Søkers navn, adresse, kontaktperson og telefonnummer.

- Målsettinger for tiltaket det søkes om midler til.

- Beskrivelse av hvilke(n) målgruppe(r) tiltaket retter seg mot.

- Konkret beskrivelse av hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

- Tidsplan for når tiltakene skal gjennomføres.

- Detaljert budsjett for tiltaket.

- Detaljert finansieringsplan, herunder hvem andre det ev. søkes 

  tilskudd fra.

Ved omtale av prosjektet skal det opplyses at Nordland fylkeskommune har bidratt økonomisk til gjennomføringen av tiltaket.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.mars og 15. september og det foretas en samordnet behandling av søknadene.

Søknad sendes elektronisk på https://regionalforvaltning.no

Kontaktpersoner

Navn

Telefon

E-post

Linda Kristiansen (permisjon)

75 65 03 07

lth@nfk.no

Per Inge Finnesen

95 24 81 86

pif@nfk.no

Vivian Aira

75 65 03 07

vivair@nfk.no