Bedriftsintern opplæring – BIO 2020

Formålet med ordningen    

Formålet med ordningen er økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet og i tillegg motvirke uheldige konsekvenser som følge av koronasituasjonen. 

Prioriterte områder    

For 2020 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter innen spesielt utsatte bransjer som opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen.

Hva kan støttes? (Godkjente kostnader)    

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak i inntil 26 uker per deltaker. 

  1. Eksterne utgifter til selve opplæringstiltaket skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
  2. Tilskudd til lønnsutgifter med inntil 2/3 av støtteberettiget beløp.
  3. Som egeninnsats godkjennes både kontante midler og eget arbeid. Godkjent fast timesats for eget arbeid: kr 600,- pr. time. Dokumenteres med timelister.
  4. Reiseutgifter for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere
  5. Andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og utstyr som er direkte knyttet til opplæringen.
  6. Utgifter til veiledning og rådgivningstjenester i forbindelse med opplæringen. 

Spesielle fagområder som vurderes som særskilt aktuelle med økt kompetanseheving er kompetanse om digitalisering og automatisering samt AI (Artificial Intelligence/Kunstig intelligens), men også kompetanse innen bedriftsledelse, markedskompetanse, internasjonalisering og språkkunnskaper.

Hvem kan motta tilskudd?    

Enkeltpersonforetak og små småbedrifter med omstillingsproblem og som ønsker kompetansetilførsel for å videreutvikle sin bedrift. 

Med småbedrifter menes bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

Kun private bedrifter kan motta støtte.

Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter pr 31.12.2019. Det redegjøres for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet i regionalforvaltning.no.

Utvelgelses-kriterier    

Det kan også gis tilskudd til opplæring for ansatte som er delvis permitterte. For øvrig vises til det til enhver tid aktuelt gjeldende regelverk.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.
Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.

Støttenivå    

Fylkeskommunen støtter normalt inntil 70% av totale kostnader, men det gjøres en individuell vurdering for hver søknad.

Samlet støttebeløp til virksomheter er maksimalt kr 200 000,-.

Statsstøtte    Tilskuddet tildeles i medhold av bestemmelsene i det alminnelige gruppeunntaket, jf. forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, artikkel 31 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014 side 1). 

Alternativt tildeles tilskuddet som bagatellmessig støtte i medhold av Kommisjonens forordning nr. 1407/2013 (Forordningen) som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2.

Krav til søknad    

  1. Søknaden må inneholde opplæringsplan (beskrivelse av tiltakene) og kostnads- og finansieringsplan.
  2. Det redegjøres for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet i regionalforvaltning.no.
  3. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling foretas via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist    

Innkomne søknader behandles fortløpende. Søknaden må være sendt innen 30. november 2020 for behandling i 2020.

Kontaktpersoner    

Ansvarlig avdeling:

Avdeling for utdanning og kompetanse

Kontaktperson BIO 2020: 

Linda Therese Kristiansen, telefon: 75 65 01 68, e-post: likris@nfk.no.

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer www.regionalforvaltning.no:

Jørgen Andrè Eliassen, telefon: 926 98 304, e-post: jorgel@nfk.no.