Bygningsvern Vega verdensarvområde

Formål

Stimulere til bevaring av vår felles kulturarv gjennom gode eksempler fra Vega verdensarvområde og buffersoner.

Hvem kan søke

Eiere av verneverdige bygninger og anlegg i Vega verdensarvområde med buffersone, og tiltak som fremmer kompetanseheving innen antikvarisk handverk i samme område

Hva kan støttes

Fysisk bevaring av verneverdige kulturminner, samt vedlikehold av kunnskap og handverkskompetanse innen antikvarisk bygningsvern.

Søknader fra Vega verdensarvområde vil bli prioritert foran søknader fra buffersonen

Vilkår

Midlene skal primært brukes til sikring og istandsetting av bygninger og anlegg på et antikvarisk grunnlag.

Det er særlig merkostnadene til antikvarisk istandsetting som dekkes, og kompetanseheving innen antikvarisk bygningsvern.

Tilskuddsmidlene skal ikke dekke standardheving, moderne tekniske installasjoner, ordinært vedlikeholdsarbeid eller endringer i forbindelse med tilrettelegging for annen bruk.

Støttenivå

Normalt inntil 30-50 prosent av kostnadene

Krav til søknad

Søknadsskjemaet er et digitalt skjema. Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker med din egen e-postadresse. 

Med slik pålogging kan all inntastet informasjon lagres med lagreknappen nederst på hver side.

Det betyr at du kan arbeide med skjemaet så lenge du vil, før endelig søknad sendes inn.

Søknadsfrist

15. november hvert år

Kontaktperson

Silje Helland Økland
Kulturminnerådgiver