Den kulturelle spaserstokken

Administrasjon av fordeling for tilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken ble lagt om i 2016. For 2017 har Nordland fylkeskommune satt av kr 2 000 000 til formålet.  Midlene fordeles på følgende måte:

  • Alle kommuner mottar et grunnbeløp på kr 15.000. 
  • 75% av beløpet etter at grunnbeløp er trukket fra, fordeles kommunene basert på antall personer over 67 år i kommunen. Dette beløpet er samlet kr. 1 005 000 for 2017.
  • Resterende beløp, kr 335 00 er søknadsbasert.  

Merk at alle, også foreninger og privatpersoner, kan søke på den søknadsbaserte delen. Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken. Vi ber om at det i søknaden legges vekt på samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Det vises også til Eldrepolitisk program 2014-2017 hvor eldres behov for å delta i kulturelle aktiviteter er hensyntatt, blant annet ved at det offentliges ansvar for å tilby kulturelle aktiviteter til de som er helsemessig avskåret fra det, er fremhevet.

Søknadsfrist: 1. april
 

Fant du det du lette etter?
Tone-Lise Fische
Rådgiver