Folkehelsetiltak

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen for 2019 er gått ut. 

Formål

Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Kilder til livskvalitet - Regional Folkehelseplan Nordland 2018-2025 (kortversjon). (PDF, 642 kB)

Hvem kan søke

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og andre interkommunale virksomheter. 

Hva kan støttes

Tiltak som er inkluderende og der søker aktivt rekrutterer nye grupper, samt tiltak som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert. 

Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tiltak mot tobakk.

Som hovedregel gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, kostnadskrevende utstyr eller bygninger/anlegg fra disse midlene.

Vilkår

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Krav til søknad

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

  • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
  • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
  • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
  • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

1. februar

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tove Solvang
Rådgiver, seksjon Folkehelse