Folkehelsetiltak

Formål

Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.

Hvem kan søke

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og andre interkommunale virksomheter. 

Hva kan støttes

Satsingsområdene er fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot tobakk, trivsel, psykisk helse og rusforebygging.

Tiltak som er inkluderende og der søker aktivt rekrutterer nye grupper, samt tiltak som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert. 

Som hovedregel gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, utstyr eller bygninger/anlegg fra disse midlene.

Vilkår

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Krav til søknad

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

  • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
  • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
  • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
  • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

1. februar

 

Søknadsskjema

 

Rapporteringsskjema

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tove Solvang
Rådgiver, seksjon Folkehelse