Forskning og utvikling i Nordland

Søknader som sendes inn på ordningen "Forskning og utvikling i Nordland" etter 1. desember vil ikke bli behandlet før etter 1. januar 2019.

Søkere oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen for å diskutere nye søknadsinitiativ som kan være aktuelle for 2019. 

 

Med virkning fra 24.04.2018 har fylkeskommunen valgt å gjøre følgende endringer i virkemiddelordningen «Forskning og utvikling i Nordland»:

 • Muligheten til å søke om midler til gjennomføring av Forstudier, mulighetsstudier og mindre utredninger utgår inntil videre
   
 • Muligheten til å søke om mobilitetsvirkemidler utgår inntil videre
   
 • Muligheten for  frivillige organisasjoner og bedrifter til å søke om midler på ordningen utgår inntil videre

Virkemiddelets formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å øke forsknings- og utviklingsaktivitetene i Nordland innenfor næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer. Virkemiddelet skal primært finansiere prosjekter som handler om å mobilisere til prosjektsamarbeid og om utviklingen av prosjekter i en tidlig fase. Prosjektene skal ha en ambisjon om å føre til etablering av hovedprosjekter gjennom andre finansieringsordninger.
 

Ordningen er ment å utløse andre virkemidler, for eksempel i regi av Regionalt forskningsfond Nord-Norge, Norges forskningsråd, Interreg og Horisont 2020.

Prioriterte områder

Overordnede prioriteringer fremgår av: «Fylkesplan for Nordland», «Et nyskapende Nordland – innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020» og «FoU-strategi for Nordland 2013-2025».
 

Nordland fylkeskommunes prioriterte næringer fram til 2020 er opplevelsesbasert reiseliv, sjømat og kraftforedlende industri. Innenfor disse næringene vil leverandørutvikling, tjenesteutvikling og utvikling av andre understøttende næringer prioriteres.
 

Det åpnes også for prosjektstøtte til områder som ikke er inkludert i innovasjonsstrategien, som for eksempel innovasjon i offentlig sektor.
 

Nordland fylkeskommunes arbeid med FoU har følgende prioriterte innsatsområder:

 • Utvikling av flere felles forskningsprosjekt mellom næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøene i Nordland.
 • Satsinger som stimulerer til at flere bedrifter og offentlige aktører tar i bruk forskning i sitt utviklingsarbeid.
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse av aktører fra Nordland i nasjonale og internasjonale forskningsprogram.
 • Utvikling av forskningsmiljøene i Nordland.
 • Etablering av arenaer som bidrar til samarbeid om forskningsdrevet innovasjon i Nordland.

Hva kan finansieres?

Innenfor de prioriterte områdene kan følgende typer prosjekter finansieres:

 • Forprosjekt til nasjonale og internasjonale forskningsprogram - løpende søknadsfrist
 • Nettverkstiltak, møteplasser og læringsarenaer - løpende søknadsfrist
 • Oppbygging av satsingsområder for forskningsmiljø - søknadsfrist 15. september
 • Kompetansemegling for næringsliv og offentlig sektor - utlyses særskilt

Fylkeskommunens virkemidler skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis som hovedregel ikke støtte til gjennomføring av hovedprosjekter. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

Godkjente kostnader

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen, vises det til Forskningsrådets beskrivelse av statsstøtteregelverket

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/konsulenter 
 • Reisekostnader 
 • Andre relevante prosjektkostnader
 • Revisjonskostnader

Større investeringer i utstyr vil ikke kunne støttes av virkemiddelet

Målgruppe

Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan følgende søkere motta støtte:

Universitet, forskningsinstitutter og kommuner.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Søkerinstitusjonen må som hovedregel være etablert og ha sin hovedaktivitet i Nordland.

Støttenivå

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen som for eksempel kommuner og institusjoner innen høyere utdanning gis det som hovedregel støtte på inntil 50% av godkjente kostnader.

Statsstøtte-regelverk

For tilskudd som blir vurdert til å være i strid med statsstøtteregelverket, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til artikler.

Vurderings-kriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

 • Prosjektets bidrag til forsknings- og utviklingsaktiviteter i Nordland
 • Prosjektets regionale forankring og betydning, også for andre enn involverte prosjektdeltakere
 • Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering,  framdriftsplaner og gjennomførbarhet
 • Grad av nyskaping i prosjektet
 • Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
 • Relevante partneres deltakelse i prosjektet
 • Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
 • Fremtidig bruk av prosjektets resultater
 • Prosjektets muligheter for videreføring
 • Virkemiddelets utløsende effekt

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler)
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
 • Søknad bør inneholde vedtak for prosjektets mål (f.eks. styrevedtak, politisk vedtak).
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid)

Vi fotutsetter at søker tar kontakt med Nordland fylkeskommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist

Løpende

Avgrensning

Fylkeskommunen kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til, følgende:

 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre
 • Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.

ESA-ID

GBER 18/2017/Multi

Fant du det du lette etter?