Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

Formål

Stimulere flere til å utøve et aktivt friluftsliv, samt å bidra til et kvalitativt bedre friluftsliv i Nordland. Alle skal ha mulighet til et aktivt friluftsliv ut fra egne forutsetninger.

Hvem kan søke

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og regionråd

Hva kan støttes

 • Informasjonstiltak
 • Fysisk tilrettelegging
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak
 • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Tiltak rettet mot barn og unge
 • Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder
 • Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv
 • Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper.

Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Vilkår

 • Tiltak som vil kunne få tilskudd fra de statlige spillemidlene skal henvises til denne ordningen og vil ikke prioriteres i denne ordningen.
 • Tiltaket skal være åpent for allmennheten og av en slik karakter at det også i framtiden forventes å være åpent for allmennheten.
 • Friluftslivsområder det søkes tilskudd til må være sikret gjennom bruk av kommunalt planverktøy, langsiktig tinglyst avtale med grunneier, offentlig oppkjøp eller på andre måter.
 • Søker plikter å undersøke forekomster av eventuelle kulturminner hvis et område skal tilrettelegges, eller andre fysiske tiltak skal realiseres. Forholdet til eventuelle kulturminner skal avklares med rett kulturvernmyndighet.
 • Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Krav til søknaden

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

 • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
 • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

 

1. februar

 

Søknadsskjema

 

Rapportering

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Tomm Jensen
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet