Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

Søknadsfristen for 2020 er utgått.

Formål

Stimulere flere til friluftsliv i Nordland. Alle skal ha mulighet til friluftsliv og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger.

Tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland jfr FN`s 17 bærekraftsmål.

Hvem kan søke

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og regionråd

Hva kan støttes

 • Informasjonstiltak
 • Fysisk tilrettelegging
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak
 • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Tiltak rettet mot barn og unge
 • Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder
 • Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv
 • Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper

Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Vilkår

 • Tiltak som kvalifiserer for tilskudd fra statlige spillemidler vil ikke bli prioritert
 • Tiltaket skal være åpent for allmennheten 
 • Alle tilrettelegginger skal avklares med Kulturminner i Nordland for å sikre at kulturminner ikke påvirkes negativt av tiltaket
 • Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år

Krav til søknaden

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

 • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
 • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

1. februar

 

Søknadsskjema

Kontaktperson

Tomm Jensen
Rådgiver friluftsliv og fysisk aktivitet